Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

¿És legítim en un Estat de Dret que el sistema de justícia penal estiga orientat per la idea de prevenció a ultrança? ¿És, potser, eficaç aquesta manera de combatre el delicte? Només les mesures que s’han aprovat en els últims temps en els plànols nacional i internacional per a lluitar contra el terrorisme obrin ja un camp de reflexió bastant considerable des d’aquesta perspectiva, així com de problemes a tractar, que incideixen de ple en el Dret penal i processal, però que adquireixen també rellevància des del prisma d’altres disciplines com la Criminologia, el Dret constitucional o la Filosofia i la Història del Dret. D’altra banda, l’augment notable dels moviments de protesta ciutadana arran de la crisi econòmica i social també ha derivat en els últims anys en un enduriment general de la regulació de les infraccions de desordres públics tant des del punt de vista estrictament penal com des del Dret administratiu sancionador. Sobre eixa base cal plantejar-se, entre altres qüestions, si no estem assistint a una desvirtuació del concepte democràtic d’ordre públic.
Acrònim

DER2016-77947-R-cont

Descripció

En els dos àmbits delictius objecte d’aquesta investigació (terrorisme i desordres públics) -estretament lligats per raons diverses- s’adverteix un destacat avançament de la línia de defensa penal que connecta amb les tendències politic-criminals predominants en el context internacional i que es concreta, principalment, en la promoció de delictes de perill abstracte i en la tipificació de conductes merament preparatòries a les quals s’acompanyen sancions en general molt severes. Tot això planteja tensions greus amb els principis inherents al nostre marc polític-constitucional i posa en risc l’exercici legítim de drets en els quals es fonamenta el model d’Estat democràtic (llibertat d’expressió i dret de reunió i manifestació).

Es consideren fortaleses d’aquest projecte: 1) la rellevància i l’actualitat de la investigació, ja que aborda problemes crucials en el context polític-criminal actual, afectats per recents i profundes reformes legals (LO 1/2015 i LO 2/2015 de modificació del CP, LO 13/2015 de reforma de la LECrim i LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana); 2) la presència d’un grup d’investigació ampli, amb un alt nivell de dedicació i experiència investigadora prèvia en les diverses matèries implicades, de caràcter interdisciplinar i interuniversitari; 3) la seua orientació internacional tant per l’enfocament del tema com per la composició de l’equip, que inclou especialistes d’Universitats i Centres d’investigació estrangers (Oxford University, New York University, Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Université de Paris-Est Créteil); 4) a la labor acadèmica s’afegeix la perspectiva pràctica, amb la participació i el suport d’una àmplia xarxa de professionals del Dret i d’entitats directament relacionades amb l’objecte d’estudi (Fiscalia, Judicatura, Centre penitenciari de València, Guàrdia Civil, Oficina d’atenció a les víctimes del delicte), amb la qual cosa es pretén facilitar, a més de la discussió, l’aplicació i difusió dels resultats de la investigació; 5) una clara vocació d’incidència en la societat pel seu objectiu rector d’oferir propostes de millora concretes que repercutisquen en una aplicació més eficaç i garantista del Dret en relació amb els delictes terroristes i de desordres públics, tant des d’un enfocament de lege lata com de lege ferenda.

Investigador Principal Alonso Rimo, A. (Professor titular de Dret penal, Universitat de València)

Membres de l’equip d’investigació (per ordre alfabètic): Alonso Rimo, A. (Professor titular de Dret penal, Universitat de València); Bea Pérez, E. (Professora titular de Filosofia del Dret, Universitat de València); Borja Jiménez, E. (Catedràtic de Dret penal, Universitat de València); González Collantes, T. (Professora ajudant doctora de Dret penal, Universitat de València); González Navarro, A. (Professora titular de Dret processal, Universidad de La Laguna); Mira Benavent, J. (Professor titular de Dret penal, Universitat de València); Moreno Alcázar, M. (Professor titular de Dret penal, Universitat de València); Rivera Beiras, I. (Professor titular de Dret penal i Criminologia, Universitat de Barcelona).

Membres de l’equip de treball (per ordre alfabètic): Ashworth, A. (Emeritus Vinerian Professor of English Law, University of Oxford); Campos Cristóbal, R. (Lletrada de l’Oficina d’atenció a las víctimes del delicte de València); Cano Cuenca, A. (Fiscal de la Fiscalia Provincial de València); Colomer Bea, D. (Professor Ajudant Doctor, Departament de Dret penal, Universitat de València); Ferrandis Ciprián, D. (magistrat del Jutjat de lo Penal nº2, Tarragona); García Jabaloy, J. A. (Advocat i ex fiscal de la Audiència Nacional); García Vidal, A. (Ex-directora General de Justícia de la Generalitat Valenciana i Magistrada); Jacobs, J. B. (Professor of Constitutional Law and the Courts, Director of the Center for Research in Crime and Justice, New York University); Martínez Martínez, M. A. (Director del Centre d'inserció social Torre Espioca de Picassent a València i ex director de l'Establiment Penitenciari de Valencia); Nacarino Lorente, J. M. (Membre de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València i Doctor en Dret); Orts Berenguer, E. (Catedràtic emèrit de Dret penal, Universitat de València); Rinceanu, J. (Senior Researcher at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, lecturer in Procedural Law, Albert-Ludwigs-University, Attorney at law in Freiburg); Rolland, P. (Professeur de Droit Public, Université de Paris-Est Créteil); Sandoval, J.C. (Professor contractat doctor, Universitat d'Alacant); Suanzes Pérez, F. (Fiscal Superior de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Galícia); Suárez-Mira Rodríguez, C. (Magistrat de l’Audiència Provincial d’A Coruña); Villamarín Gómez , S. (Professor contractat doctor d’Història del Dret, Universitat de València); Zedner, L. (Professor of Criminal Justice, Senior Research Fellow at All Souls College, University of Oxford).

 

PRINCIPALS ACTIVITATS REALITZADES I RESULTATS ACONSEGUITS

Congressos i activitats científiques, llibres, articles, capítols de llibre i ponències -LINK

 

Data d'inici
2016 Desembre
Data de finalització
2020 Desembre
Entitat finançadores:

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats  (DER2016-77947-R, AEI/FEDER, UE)

Tipus projecte
  • Reptes
  • Col·laboració