Pensar el Segle XX

 

Segona Trobada de doctors i doctorands en música de les Universitats Valencianes

 

Pensar el Siglo XX

 

Segundo Encuentro de doctores y doctorandos en música de Universidades valencianas

 

Dijous 5 de juliol de 2018 - Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I de Castelló.

 


 

Pensar el Segle XX

Segona Trobada de doctors i doctorands en música de les Universitats Valencianes

Dijous 5 de juliol de 2018 - Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I de Castelló.

Organitza

Universitat de València – Departament de Filologia Francesa i Italiana.

Col·laboren

Universitat de Jaume I de Castelló – Departament d’Educació i Didàctiques Específiques.

AVAMUS - Associació Valenciana de Musicologia.

Comité científic

Andrea Bombi – Universitat de València

Ferran Escrivà Llorca – Universitat Jaume I de Castelló

Ignacio Prats Arolas – Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo (València).

Antonio Ripollés – Universitat Jaume I de Castelló

Coordinadors

Andrea Bombi

Ferran Escrivà

Contacte

interseccions@uv.es

Convocatòria

El 29 de juny de 2017 es va celebrar a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València la primera Trobada de doctors en música de les Universitats Valencianes. Durant una intensa jornada, després de la conferència inaugural a càrrec de la Dra. Amparo Porta Navarro (UJI), es van debatre els continguts de setze comunicacions en una atmosfera relaxada i en termes completament paritaris.

Es tractà sense dubte d’un moment important d'encontre i reflexió compartida, que contribuí a superar la situació de fragmentació en la qual es troba la investigació en temes musicals al País Valencià, d’acord amb l’esperit que animà el congrés Interseccions de l'octubre de 2016.

Aquesta Segona Trobada neix per a mantenir obert aquest espai on puguen presentar-se els plantejaments, resultats i perspectives futures de la recerca musicològica en curs, compartint-los i debatent-los entre col·legues investigadors en el mateix camp i en general amb el públic interessat.

I amb l’ambició d’ampliar-ho obrint la participació als investigadors que hagen començat la recerca per a la seua tesi o que encara estiguen orientant-se. Es tracta, en aquest cas de reflexionar sobre els fonaments d’un treball crucial en la trajectòria de tot investigador, i de compartir problemes, dificultats, però també tot element positiu d’ordre teòric/metodològic i pràctic.

Pensar el segle XX

El concepte mateix de "música" s’ha vist posar en discussió arran de les imponents transformacions que es produeixen al segle XX: la permanència del so gràcies a tecnologies cada vegada més sofisticades; la seua difusió a través dels mitjans audiovisuals i la comercialització en disc i fins i tot en format digital; la diferenciació progressiva de l'experiència musical que abasta des de la música culta –clàssica, "antiga", avantguardes musicals– a la música popular, urbana o tradicional, a les músiques "del món"; la professionalització i institucionalització de la formació musical; la consolidació de la musicologia com a disciplina acadèmica.

Com enfoquen aquestes qüestions –i altres que es podrien afegir– les investigadores i els investigadors que treballen a les universitats valencianes? Com pensem el segle XX musical?

Logística i participació

Quan i on se celebra?

El dijous 5 de juliol de 2018.

Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I.

Com funciona?

S'accepten propostes de comunicacions de 15 minuts de durada, tant per part d'investigadors que ja hagen defensat la seua tesi doctoral, com d'aquells que encara estan elaborant-la o orientant-se en la investigació.

Les comunicacions tocaran temes relacionats amb qualsevol aspecte de la música al segle XX, des de qualsevol punt de vista o metodologia. Es distribuiran en sessions temàtiques de 90 minuts –4 comunicacions de 15 minuts, més el debat–.

D'acord amb el nombre de propostes acceptades, s'organitzarà una sessió específica per a doctorands, dedicada a mètodes de treball (investigació i redacció), problemes en l'accés a les fons, fonts i documentació, i altres similars.

Qui pot participar?

La Trobada és oberta a tots els interessats en temes musicals.

Qui pot presentar propostes de comunicació?

Tots els que hagen defensat o estiguen preparant una tesi doctoral sobre temes musicals a una universitat valenciana, pública o privada, els últims set anys. Seran també benvingudes propostes a partir d’investigacions sobre temes musicals que contemplen l'àmbit geogràfic valencià defensades en universitats de fora del territori.

Per raons organitzatives, només es podran acceptar 20 propostes. Si n'hi haguera més, el comitè científic seleccionarà les que considere més adients. Tindran preferència les propostes més directament vinculades al tema de la Trobada: “Pensar el Segle XX”.

Quin és el termini per a la presentació?

El divendres 23 de juny de 2018.

Com presentar les propostes de comunicació?

Enviant un fitxer a l’adreça interseccions@uv.es. Al fitxer hi constaran les dades de la tesis (autor o autora, títol –provisional, si escau–, director o directora, universitat i data de defensa –si escau–) i hi haurà un resum de 350 paraules (2500 caràcters).

Què són els "temes musicals"?

En primer lloc, qualsevol argument relacionat amb els camps clàssics de la musicologia (història de la música, teoria i anàlisis, etnomusicologia), incloent-hi la didàctica i la seua història, estètica i sociologia de la música, musicologia aplicada, estudis d'interpretació, etc.

Inici


 

Pensar el Siglo XX

Segundo Encuentro de doctores y doctorandos de las Universidades valencianas

Jueves 5 de julio de 2018 – Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I de Castelló.

Organiza

Universitat de València – Departament de Filologia Francesa i Italiana.

Colaboran

Universitat de Jaume I de Castelló – Departament d’Educació i Didàctiques Específiques.

AVAMUS - Associació Valenciana de Musicologia.

Comité científico

Andrea Bombi – Universitat de València

Ferran Escrivà Llorca – Universitat Jaume I de Castelló

Ignacio Prats Arolas – Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo (València).

Antonio Ripollés – Universitat Jaume I de Castelló

Coordinadores

Andrea Bombi

Ferran Escrivà

Contacto

interseccions@uv.es

Convocatoria

El 29 de junio de 2017 se celebró en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València el primer Encuentro de doctores en música de las Universidades valencianas. Durante una intensa jornada, después de la conferencia inaugural a cargo de la Dra. Amparo Porta Navarro (UJI), se debatieron los contenidos de dieciséis comunicaciones en una atmósfera relajada y en términos completamente paritarios.

Se trató sin duda de un momento importante de encuentro y reflexión compartida, que contribuyó a superar la situación de fragmentación en la cual se encuentra la investigación en temas musicales en el País Valenciano, de acuerdo con el espíritu que animó el congreso Interseccions de octubre de 2016.

Este Segundo Encuentro nace para mantener abierto este espacio donde puedan presentarse los planteamientos, resultados y perspectivas futuras de la investigación musicológica en curso, compartiéndolos y debatiéndolos entre colegas investigadores en el mismo campo y en general con el público interesado.

Y con la ambición de ampliarlo abriendo la participación a los investigadores que hayan empezado la investigación para su tesis o que todavía estén orientándose. Se trata, en este caso de reflexionar sobre los fundamentos de un trabajo crucial en la trayectoria de todo investigador, y de compartir problemas, dificultades, pero también todo elemento positivo de orden teórico/metodológico y práctico.

Pensar el siglo XX

El concepto mismo de "música" se ha visto poner en discusión a raíz de las imponentes transformaciones que se producen en el siglo XX: la permanencia del sonido gracias a tecnologías cada vez más sofisticadas; su difusión a través de los medios audiovisuales y la comercialización en disco e incluso en formato digital; la diferenciación progresiva de la experiencia musical que alcanza desde la música culta –clásica, "antigua", vanguardias musicales– a la música popular, urbana o tradicional, a las músicas "del mundo"; la profesionalización e institucionalización de la formación musical; la consolidación de la musicología como disciplina académica.

¿Cómo enfocan estas cuestiones –y otras que se podrían añadir– las investigadoras y los investigadores que trabajan en las universidades valencianas? ¿Cómo pensamos el siglo XX musical?

Logística i participación

¿Dónde y cuándo se celebra?

El jueves 5 de julio de 2018.

Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I de Castelló.

¿Cómo funciona?

Se aceptan propuestas de comunicaciones de 15 minutos de duración, tanto por parte de investigadores que ya hayan defendido su tesis doctoral, como de aquellos que todavía están elaborándola u orientándose en la investigación.

Las comunicaciones tocarán temas relacionados con cualquier aspecto de la música al siglo XX, desde cualquier punto de vista o metodología. Se distribuirán en sesiones temáticas de 90 minutos –4 comunicaciones de 15 minutos, más el debate–.

De acuerdo con el número de propuestas aceptadas, se organizará una sesión específica para doctorandos, dedicada a métodos de trabajo (investigación y redacción), problemas en el acceso a las fondos, fuentes y documentación, y otros similares.

¿Quién puede participar?

El Encuentro es abierto a todos los interesados en temas musicales.

¿Quién puede presentar propuestas de comunicación?

Todos los que hayan defendido o estén preparando una tesis doctoral sobre temas musicales en una universidad valenciana, pública o privada, en los últimos siete años. Serán también bienvenidas propuestas a partir de investigaciones sobre temas musicales que contemplan el ámbito geográfico valenciano defendidas en universidades de fuera del territorio.

Por razones organizativas, sólo se podrán aceptar 20 propuestas. Si hubiera más, el comité científico seleccionará las que considere más adecuadas. Tendrán preferencia las propuestas más directamente vinculadas al tema del Encuentro: "Pensar el Siglo XX".

¿Cuál es el plazo de presentación?

El viernes 23 de junio de 2018.

¿Cómo presentar las propuestas de comunicación?

Enviando un fichero a la dirección interseccions@uv.es. En el fichero  constarán los datos de la tesis (autor o autora, título –provisional, si procede–, director o directora, universidad y fecha de defensa –si procede–) y  habrá un resumen de 350 palabras (2500 caracteres).

¿Qué son los "temas musicales"?

En primer lugar, cualquier argumento relacionado con los campos clásicos de la musicología (historia de la música, teoría y análisis, etnomusicología), incluyendo la didáctica y su historia, estética y sociología de la música, musicología aplicada, estudios de interpretación, etc.

Inicio