ANTERIOR 27-46 SIGUIENTE

Iamque quiescēbant uōcēs hominumque canumque,
Lūnaque nocturnōs alta regēbat equōs.
Hanc ego suspiciēns et ab hac Capitōlia cernēns,
quae nostrō frūstrā iuncta fuēre Larī,
«Nūmina uīcīnīs habitantia sēdibus,» inquam,
«iamque oculīs numquam templa uidenda meīs,
dīque relinquendī, quōs urbs habet alta Quirīnī,
este salūtātī tempus in omne mihi.
Et quamquam sērō clipeum post uulnera sūmō,
attamen hanc odiīs exonerāte fugam:
caelestīque uirō, quis mē dēcēperit error,
dīcite, prō culpā ne scelus esse putet.
Vt quod uōs scītis, poenae quoque sentiat auctor:
plācātō possum nōn miser esse deō.»
Hāc prece adōrāuī superōs ego, plūribus uxor,
singultū mediōs impediente sonōs.
Illa etiam ante Larēs passīs adstrāta capillīs
contigit extinctōs ōre tremente focōs,
multaque in aduersōs effūdit uerba Penātēs
prō dēplōrātō nōn ualitūra uirō.
        
Ia(m)-que qui-|es--|bant uō-|cēs x ho-mi-|nu(m)-que ca-|nu(m)-que,
Lū-na-que | noc-tur-|nōs x al-|ta re--|ba-t_e-quōs.
Han-c_e-go | sus-pi-ci-|ēns x e-t_a-|b_(h)ac Ca-pi-|tō-li-a | cer-nēns,
quae nos-|trō frūs-|trā x iunc-|ta fu-ē-|re La-,
-mi-na | uī-cī-|nīs x ha-bi-|tan-ti-a | sē-di-bu-|s_in-qua(m),
«ia(m)-qu(e)_o-cu-|līs nu(m)-|qua(m) x te(m)-|pla ui-den-|da me-īs,
-que re-|lin-quen-|dī, x quō-|s_urb-s_(h)a-be-|t_al-ta Qui-|rī-,
es-te sa-|lū--|tī x te(m)-|pu-s_i-n_o(m)-|ne mi-hi.
Et qua(m)-|qua(m) sē-| x cli-pe-|u(m) post | uul-ne-ra | sū-,
at-ta-me-|n_(h)an-c_o-di-|īs x ex_|o-ne--|te fu-ga(m):
cae-les-|tī-que ui-|rō, x quis | mē dē-|cē-pe-ri-|t_er-ror,
-ci-te,| prō cul-|pā x ne_s-|ce-lu-s_es-|se pu-tet.
Vt quod | uōs_s--|tis, x poe-|nae quo-que | sen-ti-a-|t_auc-tor:
plā--|tō pos-|su(m) x nōn | mi-se-r_es-|se de-ō
Hāc pre-c(e)_a-|dō--|uī x su-pe-|rō-s_e-go,| plū-ri-bu-|s_ux_or,
sin-gul-|tū me-di-|ōs x i(m)-|pe-di-en-|te so-nōs.
Il-l(a)_e-ti-|a(m)_an-te La-|rēs x pas-|sī-s_ads-|trā-ta ca-|pil-līs
con-ti-gi-|t_ex-tinc-|tōs x ō-|re tre-men-|te fo-cōs,
mul-ta-qu(e)_i-|n_ad-uer-|sōs x ef-|fū-dit | uer-ba Pe-|nā-tēs
prō dē-|plō--|tō x nōn | ua-li--|ra ui-.
ANTERIOR ÍNDICE
SIGUIENTE