Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

Envelliment actiu en persones amb TEA

Junt amb el progressiu augment que hi ha hagut en els últims anys respecte a l'esperança de vida als països desenvolupats, també s’ha donat un major increment de la incidència de malalties associades a l’envelliment com demència, cardiopaties o càncer. A tot això se sumen altres factors com l’aïllament o la falta de suport social que incrementa la vulnerabilitat de les persones en aquesta etapa de la seua vida.

11 de de gener de 2017

Així mateix, la prevalença dels Trastorns de l'Esprectre de l'Autisme també ha augmentat significativament, tal com publica l’estudi: “L’envelliment de les persones amb TEA: una realitat complexa i invisible”, realitzat per la Confederació Autisme en Espanya. Aquestes persones al llarg de la seua vida han d’afrontar múltiples desafiaments, que s’incrementen durant les edats avançades. No obstant això, la investigació en el camp de l’envelliment actiu en el cas de les persones amb TEA, és un tema complex i poc analitzat. “És un fet que moltes persones adultes amb aquest trastorn, des que naixen fins que moren són invisibles per a la societat i per als sistemes de suport existents”, assegura l’estudi.

La investigació en el camp de l'envelliment actiu en el cas de les persones amb TEA, és un tema complex i poc analitzat

L’anàlisi se centra i profunditza en aquesta etapa, documentant l’impacte que té en el col·lectiu i reflexionant sobre com abordar aquest fenomen. La Confederació senyala que no existeixen dades poblacionals suficients que aporten conclusions sobre la seua situació en el nostre país, ni tampoc en l’àmbit internacional.

En la seua opinió recollida per Infocop, “la raó principal que explica la falta d’informació contrastada sobre les necessitats que presenten aquestes persones, és l’absència de coneixement sobre com aquest procés vital interactua amb les característiques i manifestacions dels TEA i impacta en la seua qualitat de vida, i també sobre quins són els elements essencials dels sistemes de suport que tenen major rellevància per afavorir el seu envelliment actiu”. Per això, Autisme Espanya ha elaborat un estudi dirigit a conéixer les necessitats que presenten les persones amb TEA majors de 40 anys vinculades, així com la percepció que tenen al respecte altres agents significatius per a aquestes persones com els seus familiars. Amb l’objectiu de promoure el seu envelliment actiu.

Autisme Espanya ha elaborat un estudi dirigit a conéixer les necessitats que presenten les persones amb TEA majors de 40 anys vinculades

El treball part d’una revisió i anàlisi documental en profunditat I s’hi ha empleat tant ferramentes d’investigació qualitatives com mètodes de recopilació i anàlisi d’informació. Es descriu, d’aquesta forma, el model d’envelliment actiu proposat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut), analitzant-se des d’una perspectiva de Drets Humans el marc que és forçós garantir per a promoure l’exercici efectiu dels drets de les persones amb diversitat funcional (incloses a les persones amb TEA) que envelleixen.

Els principals resultats obtinguts s’estructuren en les tres àrees que defineixen l’envelliment actiu i que resulten essencials per a promoure la qualitat de vida en aquesta etapa:

SALUT

L’informe identifica la intervenció especialitzada i la promoció d’hàbits saludables des d'etapes primerenques com “factors essencials per a reduir la necessitat de prendre una gran quantitat de medicació en l’edat adulta”. Precisament, en aquest estudi, el tractament psicofarmacològic és un tema de preocupació comú per a les famílies i les/els professionals consultats: tots apunten als tractaments psicofarmacològics mantinguts al llarg dels anys, com un dels factors que produeixen un major impacte negatiu en l’estat de salut de la persona, empitjorant al mateix temps el deteriorament físic i cognitiu. Així mateix, les/els professionals subratllen la importància de realitzar un “seguiment permanent, sistemàtic i freqüent” mitjançant el sistema sanitari que contemple l'especificitat dels TEA.

Tots apunten als tractaments psicofarmacològics mantinguts al llarg dels anys, com un dels factors que produeixen un major impacte negatiu

SEGURETAT

D’acord amb l’OMS (2002), un dels pilars bàsics perquè es desenvolupe un envelliment actiu, és que les persones d’avançada edat puguen comptar amb seguretat i protecció. En l’estudi, es mencionen la seguretat econòmica i patrimonial com un dels aspectes prioritaris. No obstant això, també es considera de gran importància que les persones amb TEA disposen d’un suport afectiu i emocional.

Una de les principals dificultats senyalades per professionals i famílies en relació a l’accés a les prestacions de suport per a les persones amb TEA, vinculades amb la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Quan hi ha un augment en el nivell d’ingressos, la quantia de les prestacions disminueix o s’incrementa l’import del copagament, això perjudica la disponibilitat econòmica de les persones amb TEA per fer front a altres despeses.

PARTICIPACIÓ

Una inclusió social real de les persones amb TEA en edats avançades seria un indicador essencial d’oportunitats i dels drets fonamentals que tenen com a ciutadans.