Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

Els criteris que es tindran en compte en la selecció dels futurs estudiants són:
- La qualificació de l'expedient acadèmic (50%): Es valorarà la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia.
- El currículum (20%): Es valoraran els mèrits de Doctorat, Màster Oficial, Màster Propi, altres Cursos sempre que siguen de 100 o més hores. La valoració d'estos mèrits es realitzarà en funció de la seua llista al títol de Llicenciat / Graduat en Psicologia i només seran considerats per a la seua finalització una vegada superats.
- Tenir coneixements bàsics de les àrees que es treballen en aquest màster (20%). Es prendrà en consideració el que hagen cursat les optatives equiparables a les oferides en l'itinerari de "Introducción a la Psicologia Clínica i de la Salud" del grau de Psicologia de la Universitat de València. Haurà d'aportar-se l'expedient acadèmic on figuren les optatives cursades, per a ser valorades.
- Experiència laboral relacionada amb el contingut del màster (10%): Es valoraran els mesos, a temps complet, d'activitat (fins a un màxim de 10 anys) professional com a psicòleg exercida com a treballador autònom o treballador per compte d'altri. Haurà d'aportar-se contractes y/o informe de Vida laboral.

Nota: Únicament es valoraran els mèrits relacionats en el Formulari de Documentació Aportada que s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud de preinscripció en la data assenyalada, junt amb la corresponent justificació documental.