Carrer del Doctor Moliner, 50 46100 Burjassot Valencia, España tel +(34) 963 54 46 05 | mguvmail@gmail.com

L'ESPAI VIRTUAL DEL MGUV OBRI LES SEUES PORTES

El Museu de Geologia de la Universitat de València (MGUV) , s'encarrega de la conservació i gestió de col·leccions científiques, paleontològiques i geològiques, a través de la gestió de col·leccions científiques, la identificació taxonòmica d'exemplars paleontològics i geològics i el desenrotllament de bases de dades corresponents. El MGUV és, a més, el custodi de diverses col·leccions de materials geològics i paleontològics (roques ornamentals, estructures sedimentàries, minerals, meteorits, fòssils) a més d'altres objectes de caràcter històric- científic relacionat de manera directa o indirecta amb la Geologia.

__

En 1996, el MGUV va ser reconegut com a Museu per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana desenrotllant, des de llavors, una important labor de conservació, manteniment, investigació i inventari dels exemplars que componen les seues col·leccions, posant-les a disposició dels investigadors interessats. També organitza l'exhibició pública de col·leccions, conferint-li el caràcter obert d'un Centre de divulgació científica.

SERVEIS

_

_

- Depositaris de material paleontològic a la Comunitat Valenciana, segons Resolució de 21 de març de 1996, de la Direcció General de Patrimoni Artístic (DOGV núm. 2745, de 10/5/96).- Depòsits de material procedent de confiscacions judicials. Atés que són materials patrimonials protegits per la llei de Patrimoni Històric Espanyol.

- Elaboració de motles i neteja de fòssils per a exposicions en museus o docència.

- Estudis d'impacte paleontològic.

- Cursos de Formació:
Preparació i identificació de materials geològics i paleontològics, tècniques de gestió de col·leccions i museologia científica.

- Assessorament cientificotècnic:
Col·leccions patrimonials científiques paleontològiques i geològiques per a museus, localització i avaluació de jaciments paleontològics, informes i avaluació a les autoritats pertinents de materials paleontològics i geològics confiscats, identificació de materials de pedrera.

- Activitats divulgatives:
Organització d'exhibicions públiques de les distintes col·leccions, conferint al museu el caràcter de centre de divulgació científica. Visites guiades, tallers i conferències a diversos col·lectius educatius.

- Tutorización d'alumnes per a pràctiques d'empresa (ADEIT) des de 2001.

EL METEORIT