APORTACIONS A LA PÀGINA D' ANUNCIS O DENÚNCIES
de Rafael Pla López
en Castellano ----------------------------------- in English

Si vols posar en la meua pàgina d'anuncis alguna convocatòria, denúncia, etc., de caràcter alternatiu, no violent i no lucratiu, pots enviar-me el seu text a través d'un Formulari o per correu electrònic, posant "anunci" en el camp "Assumpte" (asunto/subject) i adjuntant si s'escau fitxers gràfics en format GIF, JPG o PNG de no més de 100Kb. El text pot estar formatejat en HTML. No incloure adjunts en altre format. Si disposes d'una pàgina de Web, envia-m simplement el seu URL per tal que li pose un enllaç.

Els anuncis seran exposats en la mesura de les meues possibilitats per un temps limitat i dintre de la meua disponibilitat de memòria.
 

APORTACIONES A LA PÁGINA DE ANUNCIOS O DENUNCIAS
de Rafael Pla López
en Català ----------------------------------- in English

Si quieres poner en mi página de anuncios alguna convocatoria, denuncia, etc., de carácter alternativo, no violento y no lucrativo, puedes enviarme su texto a través de un Formulario o por correo electrónico, poniendo "anunci" en el campo "Asunto" (assumpte/subject) y adjuntando en su caso ficheros gráficos en formato GIF, JPG o PNG de no más de 100Kb. El texto puede estar formateado en HTML. No incluir adjuntos en otro formato. Si dispones de una página de Web, envíame simplemente su URL para que le ponga un enlace.

Los anuncios serán expuestos en la medida de mis posibilidades por un tiempo limitado y dentro de mi disponibilidad de memoria.
 


CONTRIBUTIONS TO THE ANNOUNCEMENTS OR REPORTS PAGE
of Rafael Pla-López
en Català ----------------------------------- en Castellano

If you want to put in my page of announcements some call, report, etc., of an alternative, non-violent and non-profitable character, you cand send me its text trought a Form or by electronic mail, writing "anunci" in the "Subject" (assumpte/asunto) field and attaching if so graphic files in GIF, JPG or PNG format of  no more than 100Kb. The text can be formatted in HTML. Don't include attached files in another format. If you have a Web page, send me only its URL in order that I put a link to it.

The announcements will be exposed according to my possibilites during a limited time and as far as my avalability of memory.