versión para la prensa de ámbito del Estado Español

DONAR A BOLONIA EL QUE ÉS DE BOLONIA I A ZAPATERO I CAMPS EL QUE ÉS DE ZAPATERO I CAMPS
Rafael Pla López, coordinador de la Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV

Darrerament s'estan produint diverses mobilitzacions estudiantils universitàries que responen a una legítima i justificada preocupació pel procés d'implantació dels nous plans d'estudi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquestes preocupacions tenen motius per incrementar-se arran de les notícies sobre els retalls pressupostaris en les Universitats que apareixen a l'avantprojecte de Pressupostos elaborat pel Consell de la Generalitat Valenciana: resulta impensable que aqueixa implantació es puga fer sense una adequada dotació pressupostària, i menys encara amb retalls.

Tanmateix, per respondre a aquestes preocupacions és essencial clarificar la responsabilitat de les mateixes. Perquè la principal d'aquestes no rau en un inexistent "Pla Bolònia" (el que hi ha és l'anomenat "Procés de Bolònia" per a la convergència en l'esmentat Espai Europeu d'Educació Superior), sinó en les polítiques dels Governs d'Espanya i de la Generalitat Valenciana, encapçalats respectivament per Zapatero i Camps.

En efecte, no hi ha res en les successives Declaracions de Ministres d'Educació Europeus (no solament de la Unió Europea) que configuren l'anomenat "Procés de Bolònia" que justifiquen un "encariment del preu de les carreres i la impossibilitat de compaginar estudis i treball", ni tampoc que obligue a "estar al servei de les empreses privades". Pel contrari, el que sí apareix a les Declaracions de Bergen de maig de 2005 i de London de maig de 2007 és la necessitat d'establir “condicions apropiades per a que els estudiants puguen completar els seus estudis sense obstacles relacionats amb el seu origen social i econòmic” i que "L'educació superior hauria de jugar un paper essencial en la promoció de la cohesió social, en la reducció de les desigualtats i en l'elevació del nivell del coneixement, destreses i competències al si de la societat. Les polítiques d'educació superior haurien d'enfocar-se a maximitzar el potencial de les persones quant al seu desenvolupament personal i la seua contribució a una societat sostenible, democràtica i basada en el coneixement. Compartim l'aspiració social que el conjunt d'estudiants que ingressen, participen i culminen l'educació superior en tots els seus nivells hauria de reflectir la diversitat dels nostres pobles. Reafirmem la importància que els estudiants puguen completar els seus estudis sense obstacles relacionats amb la seua situació soci-econòmica. Per tant, continuarem amb els nostres esforços per a facilitar serveis adequats als estudiants, crear itineraris d'aprenentatge més flexibles, tant per a accedir com una vegada dins de l'educació superior, i ampliar la participació a tots els nivells sobre la base de la igualtat d'oportunitats".

Ara bé, per tal que es puguen assolir aquests objectius és essencial, com es demana en la Proposició No de Llei presentada per IU al Congrés dels Diputats:
I enlloc d'això, es trobem que el Govern de Zapatero no té més resposta a l'enquesta europea sobre les ajudes als estudiants per fer-ho realitat que "Este tipo de ayuda es proporcionado principalmente a nivel institucional", no existeix cap programa de beques-salari i la nova regulació de préstecs per als Màsters limita la supeditació de la seua devolució al fet d'haver superat la renda mitjana a un període de carència de entre 5 i 10 anys.

I per la seua banda, el Govern de Camps, que té la responsabilitat del finançament de les Universitats, amenaça amb un retall que faria inviable la implantació en condicions dels nous Plans d'Estudi.

La situació és especialment greu pel fet que les universitats valencianes, d'acord amb la normativa vigent d'àmbit estatal, no tenen cap capacitat de decisió per aturar la posada en marxa dels nous plans d'estudi de Grau i Màster més enllà del curs acadèmic 2009-2010, per tal com al curs següent ja no podran oferir-se places de nou ingrés en primer curs per a les actuals titulacions. Per tant, és urgent requerir als Governs de Camps i Zapatero l'adopció de les mesures pressupostàries i normatives per fer viable una convergència real a l'Espai Europeu d'Educació Superior, inviable sense un finançament adequat.

DAR A BOLONIA LO QUE ES DE BOLONIA Y A ZAPATERO LO QUE ES DE ZAPATERO
Rafael Pla López, Coordinador de Universidad e Investigación de EU-PV
Alicia Durán, Área de Ciencia y Tecnología, Fundación 1º de Mayo
Loles Dolz, Coordinadora del Área Federal de Educación de IU
Ángel Ponce, Profesor de la Univ. Politécnica de Madrid y sindicalista de CCOO

Últimamente están proliferando las movilizaciones estudiantiles universitarias, que responden a una legítima y justificada preocupación por el proceso de implantación de los nuevos planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los estudiantes denuncian la posible mercantilización de la universidad y ante todo exigen diálogo y transparencia en la toma de decisiones. Estas preocupaciones tienen motivos añadidos, a raíz de las noticias sobre recortes presupuestarios en las Universidades de distintas Comunidades Autónomas, como la valenciana o la madrileña, por poner dos casos paradigmáticos.

Resulta impensable que esa implantación se pueda hacer sin una adecuada dotación presupuestaria, y menos todavía con recortes. Pero, para responder a estos problemas es esencial clarificar quién tiene la responsabilidad de los mismos; porque el principal de ellos no obedece a un inexistente "Plan Bolonia" (lo que hay es el denominado "Proceso de Bolonia" para la convergencia en el mencionado EEES), sino a las políticas de los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas.

En efecto, nada hay en las sucesivas Declaraciones de Ministros de Educación Europeos (y no sólo de la Unión Europea) que sustentan el "Proceso de Bolonia" que justifiquen, como se ha dicho, un "encarecimiento del precio de las carreras y la imposibilidad de compaginar estudios y trabajo ", ni tampoco que obliguen a "estar al servicio de las empresas privadas".

Por el contrario, lo que sí se dice en las Declaraciones de Bergen de mayo de 2005 y de Londres de mayo de 2007, es que se han de establecer “condiciones apropiadas para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Y también: "La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior habrían de enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. (…) Por lo tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez dentro de la educación superior, y ampliar la participación a todos los niveles basada en la igualdad de oportunidades".

Estos objetivos coinciden con el modelo de Universidad defendida por amplios sectores de la comunidad universitaria y en particular por IU, que apuesta por una Universidad Pública, Democrática, Participativa e Igualitaria, con una aportación creciente y protagonista en la investigación española y europea. Una universidad centrada en la creación, el desarrollo y la crítica del conocimiento científico y tecnológico, y en la transferencia de sus beneficios a la sociedad toda.

Pero más allá de las declaraciones, para que tales objetivos se puedan alcanzar es esencial, como se pide en la Proposición No de Ley presentada hace unos meses por IU en el Congreso de los Diputados:

En cambio, y con la excusa de la crisis, nos encontramos con que el Gobierno de Zapatero ni concreta (según requiere la encuesta europea sobre la dimensión social del EEES) el repertorio de medidas para hacer realidad “que los estudiantes puedan completar sus estudios universitarios sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica”; ni ha puesto en marcha programa alguno de becas-salario; ni la nueva regulación de préstamos para los másters respeta el criterio de supeditar su devolución a que se haya superado la renta media existente, limitándolo a un período inicial de carencia.

Por su parte, distintos gobiernos autonómicos, que son los responsables directos en la financiación de las Universidades, amenazan con recortes que harían inviable la implantación de los nuevos Planes de Estudio en las condiciones necesarias. Y en el caso de Madrid y de Valencia, incluso se pone en peligro la situación de sus plantillas.

La situación es especialmente grave por el hecho de que las universidades, de acuerdo con la normativa estatal vigente, están obligadas a implantar los nuevos estudios de Grado y Master a partir del curso académico 2010-2011. Por lo tanto, hay que exigir a los Gobiernos central y autonómicos que abran un amplio debate, con participación de toda la comunidad universitaria, y que sin más dilación adopten las medidas presupuestarias imprescindibles para hacer posible una convergencia real en el Espacio Europeo de Educación Superior, totalmente inviable sin una financiación adecuada.

Diciembre 2008