(en castellano detrás)
FRAU DE LLEI
Rafael Pla López

La previssible investidura en quarta volta de Mariano Rajoy com a president de Govern és un frau de llei (és a dir, la utilització d'una norma legal amb un propòsit contrari a la seua finalitat).

En primer lloc, la Constitució vigent preveu que una proposta d'investidura es vote en dues voltes, no en quatre. I una vegada fracassada la segona volta, ordena que es tramiten successives propostes, no la mateixa proposta altra vegada.

En aquest cas, qui ha comés frau de llei ha estat el Cap de l'Estat, Felipe de Borbón, al negar-se a presentar sucessives propostes i romandre inactiu fins que triomfés la maniobra al si del PSOE contra la possibilitat d'un govern alternatiu.

I en segon lloc, ha comés també frau de llei la majoria del Comité Federal del PSOE acordant votar No en la tercera volta i Abstenció en la quarta.

El procediment regulat en la Constitució, que requereix majoria absoluta en la primera volta i relativa en la segona, no és, en una democràcia parlamentària, per facilitar que pressions extraparlamentàries canvien el vot en la segona volta d'alguns diputats. En principi, es tractaria de que, si un candidat obté més vots a favor que en contra en la primera volta sense assolir majoria absoluta, puga ser elegit en segona volta. O en tot cas, que amb els seus arguments o compromisos puga disuadir a part dels que van votar en contra. Però acordar prèviament, al marge del debat parlamentari, un vot diferent en les dues voltes es això, un frau de llei.

Un frau de llei, a més, que es vol justificar amb una argumentació tramposa, dient que s'acorda abstenir-se perquè la única alternativa és una nova repetició de les eleccions. Doncs oculta que precisament els mateixos que propugnen l'abstenció es van desfer de Pedro Sánchez per a evitar un govern alternatiu.

Y per a minar la credibilitat d'aquest possible govern alternatiu, es remeten al resultat de la votació en la legislatura anterior arran del pacte entre el PSOE i Ciudadanos, quan precisament el pacte amb un partit que té una política econòmica encara més antisocial que el PP (de fet, al text del pacte es preveia fins i tot una baixada d'indemnització per acomiadament) i una política nacionalista espanyola encara més radical que la del PP és el que va provocar el vot en contra de les esquerres i els nacionalismes perifèrics.

En canvi, una candidatura de Pedro Sánchez com alternativa al PP podia haver estat votada a favor tant per Unidos Podemos com pels nacionalistes perifèrics, sempre, clar, que el Cap de l'Estat l'hagués proposada i les forces involucionistes dins del PSOE no l'hagueren boicotejada.

Per tot això, es pot declarar il·legítima una investidura de Rajoy realitzada arran d'un frau de llei, que constitueix un segrestament de la democràcia vulnerant la voluntat majoritària de la ciutadania expressada en les dues primeres voltes. No és admissible que després que la corrupció ens haja furtat els diners, ara ens furten també la democràcia. Cosa que justifica la mobilització social en pro de la recuperació de la democràcia.

FRAUDE DE LEY
Rafael Pla López

La previsible investidura en cuarta vuelta de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno es un fraude de ley (es decir, la utilización de una norma legal con un propósito contrario a su finalidad).

En primer lugar, la Constitución vigente prevé que una propuesta de investidura se vote en dos vueltas, no en cuatro. Y una vez fracasada la segunda vuelta, ordena que se tramiten sucesivas propuestas, no la misma propuesta de nuevo.

En este caso, quien ha cometido fraude de ley ha sido el Jefe del Estado, Felipe de Borbón, al negarse a presentar sucesivas propuestas y permanecer inactivo hasta que triunfara la maniobra en el seno del PSOE contra la posibilidad de un gobierno alternativo.

Y en segundo lugar, ha cometido también fraude de ley la mayoría del Comité Federal del PSOE acordando votar No en la tercera vuelta y Abstención en la cuarta.

El procedimiento regulado en la Constitución, que requiere mayoría absoluta en la primera vuelta y relativa en la segunda, no es, en una democracia parlamentaria, para facilitar que presiones extraparlamentarias cambien el voto en la segunda vuelta de algunos diputados. En principio, se trataría de que, si un candidato obtiene más votos a favor que en contra en la primera vuelta sin lograr mayoría absoluta, pueda ser elegido en segunda vuelta. O en todo caso, que con sus argumentos o compromisos pueda disuadir a parte de los que votaron en contra. Pero acordar previamente, al margen del debate parlamentario, un voto diferente en las dos vueltas es eso, un fraude de ley.

Un fraude de ley, además, que se quiere justificar con una argumentación tramposa, diciendo que se acuerda abstenerse porque la única alternativa es una nueva repetición de las elecciones. Pues oculta que precisamente los mismos que propugnan la abstención se deshicieron de Pedro Sánchez para evitar un gobierno alternativo.

Y para minar la credibilidad de este posible gobierno alternativo, se remiten al resultado de la votación en la legislatura anterior a raíz del pacto entre el PSOE y Ciudadanos, cuando precisamente el pacto con un partido que tiene una política económica aún más antisocial que el PP (de hecho, en el texto del pacto se preveía incluso una bajada de indemnización por despido) y una política nacionalista española aún más radical que la del PP es lo que provocó el voto en contra de las izquierdas y los nacionalismos periféricos.

En cambio, una candidatura de Pedro Sánchez como alternativa al PP podía haber sido votada a favor tanto por Unidos Podemos como por los nacionalistas periféricos, siempre, claro, que el Jefe del Estado la hubiera propuesto y las fuerzas involucionistas dentro del PSOE no la hubieran boicoteado.

Por todo ello, se puede declarar ilegítima una investidura de Rajoy realizada a raíz de un fraude de ley, que constituye un secuestro de la democracia vulnerando la voluntad mayoritaria de la ciudadanía expresada en las dos primeras vueltas. No es admisible que después de que la corrupción nos haya robado el dinero, ahora nos roben también la democracia. Lo que justifica la movilización social en pro de la recuperación de la democracia.