Model Atur1.4
 
A l'executar l'Applet del Model Atur1.4, s'obri una primera finestra d'Introducció (corresponent al mètode init) en la qual es pot acceptar o modificar els valors per defecte del número de Sistemes-països, del límit ecològic del consum i del número de passos fins a que s'ature el programa; aquests valors seran constants: un lloc fixats no es poden modificar durant l'execució del programa. Quan tingam els valors dessitjats, haurem d'escriure OK en el camp corresponent i recarregar la pàgina. 
Aleshores s'obrirà una nova finestra de Dades (corresponent al mètode start), amb una columna per Sistema-país amb els valors inicials per defecte de les variables, que podem acceptar o modificar. Baix de les columnes hi haurà una matriu amb els coeficients d'intercanvi. Quan tingam els valors dessitjats, haurem novament d'escriure OK en el camp corresponent i activar la pàgina (per exemple, picant amb el ratolí). 
Aleshores es recalcularan els valors inicials (en particular, la darrera fila de la matriu d'intercanvi) i s'obrirà una nova finestra de Resultats (corresponent al mètode paint) en la qual s'aniran mostrant els successius valors de les variables durant els passos prefixats, al final dels quals es tornarà a recalcular la finestra de Dades, tenint l'opció de modificar el valor d'alguna variable, reanudar l'execució del programa (activant la pàgina sense esborrar el camp OK) o simplement abandonar l'execució tancant la pàgina.
Si optem per l'opció d'Applet gràfic no es recalcularà Dades ni s'obrirà la finestra Resultats, sinò que es representarà en una gràfica amb diferents colors l'evolució en el temps de la Quantitat de Producció QP, el Número de persones Actives NA i el Número de persones Inactives NI en cada Sistema-país. Potser que per a veure la gràfica completa calga minimitzar i maximitzar la pàgina. Naturalment, la gama de colors visualitzables dependrà de la tarja gràfica utilitzada. 
Execució de l'Applet  Applet gràfic

Fórmules  Variables

Constants: 
m=
número de Sistemes-països
K=
límit ecològic del consum
T=
número de passos
t1=
retard de producció i consum = 5
t2=
retard de migració = 10
tf=
retard d'equilibració d'intercanvis = m·t1 = 5·m


Variables: 
N(i)=
Número de persones del país i
NA(i)=
Número de persones Actives "
NI(i)=
Número de persones Inactives "
RPA(i)=
Ràtio de Producció per persona Activa "
RCA(i)=
Ràtio de Producció per persona Inactiva "
RCI(i)=
Ràtio de Consum per persona Inactiva "
QP(i)=
Quantitat de Producció "
QC(i)=
Quantitat de Consum "
QCA(i)=
Quantitat de Consum de persones Actives "
QCI(i)=
Quantitat de Consum de persones Inactives "
fd=
estratègia fordista (1/0) "
rt=
estratègia de repartiment del treball (1/0) "
f(i,j)=
proporció del consum del país j provinent del país i (coeficients d'intercanvi)
 
 


  Fòrmules:
 NA(i) = QP(i)/RPA(i) 
 NI(i) = N(i)-NA(i) 
 QC(j) = NI(j)·RCI(j)+NA(j)·RCA(j) 
 åi f(i,j)=1 
 QPO(i) = åi f(i,j)·QC(j)
X | tA  Y   º   X(t+1)=X(t)+(Y(t)-X(t))/tA 
 
  QP(i) | t1  QPO(i)
  si åi QC(i)>K ,  DRCI(i) = (K-åj QC(j)) / (t1·åj NI(j))
  si fd(i)=1 & (rt(i)=0 o åi QC(i)£K) ,  RCA(i) | t1  RPA(i)
  si rt(i)=1 & (fd(i)=0 o åi QC(i)>K) ,  RPA(i) | t1  RCA(i)
  si QPO(i)>N(i)·RPA(i) , "j, diN(i,j)=f(i,j)·(QPO(i)-N(i)·RPA(i))/(t2·RPA(i))
  QCO(i) = N(i)åj QC(j)/åj N(j)
  si QC(i)<QCO(i) , "j, deN(i,j) = -f(j,i)·(QCO(i)-QC(i))·N(i)/(t2·QC(i))
  dN(i,j)=diN(i,j)+deN(i,j)
  Nt+1(i) = Nt(i) + åj (dN(i,j)-dN(j,i))
  Df(i,j)= (QC(i) - åk QC(k)·f(i,k))/(tf ·QC(j))