castellano
KOUCHNER I AGUILAR
Rafael Pla López

La pràctica de nomenar ministres amb un "pedigrí" d'esquerres per a fer polítiques de dretes la va inaugurar Sarkozy amb Bernard Kouchner. I ara l'ha utilitzada Zapatero amb Rosa Aguilar. Tant en el cas de Kouchner com en el d'Aguilar, la seua incorporació al Govern és una qüestió exclusivament personal, sense cap representativitat col·lectiva. Es tracta pura i simplement de casos de "transfuguisme", en un sentit estricte del termini (passar d'un partit a un altre) que no implica cap desvaloració ètica. Aquest "canviar-se de bàndol" és perfectament legítim si es fa des de la convicció personal, a diferència de la corrupció inherent al tranfuguisme de càrrecs públics traint al seu electorat, aprofitant-se de la prohibició constitucional del manament imperatiu.

Resulta això sí significatiu que la permanència al govern d'aquestos trànsfugues amb antecedents d'esquerres es mantinga o es produeixi en circumstàncies en que resulta palesa l'agressió governamental contra els treballadors i treballadores, amb una confrontació oberta amb els sindicats. En circumstàncies, per tant, en que és difícil sostenir la coartada de que estan al govern per fer polítiques progressistes.

En el cas d'Espanya, tanmateix, es dóna una nota distintiva: aquesta incorporació no es produeix al principi del manament, en un clima d'esperança popular, sinó en un context de decepció davant d'unes polítiques clarament antisocials. En aquest sentit, la incorporació de Rosa Aguilar al govern de Zapatero té similituds amb la incorporació del que es va anomenar "Nova Esquerra" a les candidatures del PSOE en la darrera etapa de Felipe González. En ambdós casos, un PSOE en hores baixes va intentar "reflotar-se" donant una imatge "d'esquerres" amb aquestes incorporacions procedents d'IU. I en ambdós casos inútilment, com es va veure aleshores en les eleccions que van donar majoria absoluta al PP, i com es veu ara segons les enquestes posteriors al canvi de govern.

Però el caràcter personal i no col·lectiu de la incorporació de Rosa Aguilar marca també una diferència: el transvasament de la "Nova Esquerra" al PSOE no el va salvar de la derrota, però sí va afavorir la baixada de vots d'IU... amb el resultat, precisament, de que el PP d'Aznar tingués la majoria absoluta.

Ara, en canvi, cal esperar que fracasse tant l'intent de reflotar al PSOE sense rectificar les seues polítiques antisocials com l'intent d'aturar la remuntada d'IU. Tant pel caràcter aïllat del transfuguisme actual com per la possibilitat de que la gent d'esquerres aprenga de l'experiència anterior que la forma d'impedir la victòria de la dreta no és apuntalar a un govern que fa la seua política, sinó reforçar una alternativa com la que suposa la refundació de l'esquerra al voltant d'IU.

català
KOUCHNER Y AGUILAR
Rafael Pla López

La práctica de nombrar ministros con un "pedigrí" de izquierdas para hacer políticas de derechas la inauguró Sarkozy con Bernard Kouchner. Y ahora lo ha utilizada Zapatero con Rosa Aguilar. Tanto en el caso de Kouchner como en el de Aguilar, su incorporación al Gobierno es una cuestión exclusivamente personal, sin ninguna representatividad colectiva. Se trata pura y simplemente de casos de "transfuguismo", en un sentido estricto del término (pasar de un partido a otro) que no implica ningún desvalorización ética. Este "cambiarse de bando" es perfectamente legítimo si se hace desde la convicción personal, a diferencia de la corrupción inherente al tranfuguismo de cargos públicos traicionando a su electorado, aprovechándose de la prohibición constitucional del mandato imperativo.

Resulta eso sí significativo que la permanencia en el gobierno de estos tránsfugas con antecedentes de izquierdas se mantenga o se produzca en circunstancias en que resulta patente la agresión gubernamental contra los trabajadores y trabajadoras, con una confrontación abierta con los sindicatos. En circunstancias, por lo tanto, en que es difícil sostener la coartada de que están en el gobierno por hacer políticas progresistas.

En el caso de España, aun así, se da una nota distintiva: esta incorporación no se produce al principio del mandato, en un clima de esperanza popular, sino en un contexto de decepción ante unas políticas claramente antisociales. En ese sentido, la incorporación de Rosa Aguilar al gobierno de Zapatero tiene similitudes con la incorporación de lo que se denominó "Nueva Izquierda" a las candidaturas del PSOE en la última etapa de Felipe González. En ambos casos, un PSOE en horas bajas intentó "reflotarse" dando una imagen "de izquierdas" con estas incorporaciones procedentes de IU. Y en ambos casos inútilmente, como se vio entonces en las elecciones que dieron mayoría absoluta al PP, y como se ve ahora según las encuestas posteriores al cambio de gobierno.

Pero el carácter personal y no colectivo de la incorporación de Rosa Aguilar marca también una diferencia: el trasvase de la "Nueva Izquierda" al PSOE no lo salvó de la derrota, pero sí favoreció la bajada de votos de IU... con el resultado, precisamente, de que el PP de Aznar tuviera la mayoría absoluta.

Ahora, en cambio, hay que esperar que fracase tanto el intento de reflotar al PSOE sin rectificar sus políticas antisociales como el intento de parar la remontada de IU. Tanto por el carácter aislado del transfuguismo actual como por la posibilidad de que la gente de izquierdas aprenda de la experiencia anterior que la forma de impedir la victoria de la derecha no es apuntalar a un gobierno que hace su política, sino reforzar una alternativa como la que supone la refundación de la izquierda alrededor de IU.