RESOLUCIÓ DEL FORUM SOCIAL DE VALENCIA (FSV)

 

SOBRE LA PROPOSTA DE TRACTAC CONSTITUCIONAL PER A LA UNIÓ EUROPEA

 

Document aprovat per l’Assemblea del FSV el dia 31 de maig de 2004

 

El Fòrum Social de València (FSV) considera de gran importància la existència d’una  Constitució Europea que supose un avanç en la configuració solidària de l'Europa dels pobles, elaborada mitjançant un procés i amb uns continguts que no suposen un retrocés en els plantejaments democràtics i els drets constitucionals ja assolits en diferents països europeus.

 

El procés de globalització neoliberal va sofrir fortes derrotes a les Cimeres de la Organització Mundial de Comerç (OMC) a Seattle el 1999 i a Cancún el 2003, a l’igual que en d’altres moments, com  a resultat de la pressió simultània d’alguns països del Sud i de les mobilitzacions ciutadanes.  Ara tant dins de la UE com a la resta del mon, el neoliberalisme tracta d’imposar les seues pretensions privatitzadores i antisocials mitjançant la nova ronda negociadora de la OMC i tractant de subordinar a la Unió Europea en matèria de política econòmica i de política exterior.

 

El FSV constata que el text de la proposta de Tractat Constitucional que coneguem:

 

1.- No ha complert els requisits democràtics necessaris en la seua elaboració.

 

2.-  No garanteix suficientment els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

 

3.-  No assegura suficientment els drets socials col·lectius, ni els  individuals.

 

4.-  Afebleix les polítiques públiques relatives a la sanitat, la educació i els serveis socials

 

5.-  No afirma uns principis i unes polítiques econòmiques orientades a satisfer les necessitats ciutadanes, promovent la cooperació i la solidaritat, contraries a les idees integristes de la competitivitat i el mercat sense regulació com a únic motor de la societat.

 

6.- No emfatitza suficientment que el desenvolupament cientific-tècnic a d’orientar-se cap a la solució dels problemes socials,  sota un concepte solidari del progrés.

 

7.- No te compte que la política agrària, alimentària i mediambiental ha de regularse des de les institucions democràtiques i no exclusivament des del mercat.

 

8.- No proposa una política exterior i de defensa suficientment autònoma dels EE.UU. i de la OTAN, afavoridora de la resolució pacifica dels conflictes, el desenvolupament sostenible i la solidaritat al mon.

 

Per tot això el FSV  fa una crida a OBRIR UN DEBAT PUBLIC sobre els continguts del text de Tractat Constitucional proposat per tal d’aconseguir una CONSTITUCIÓ EUROPEA , capaç de fer de la UE un factor de democràcia , justícia social, pau, cooperació i solidaritat en tot el món. Es tracta de dotar-nos d'una Constitució social i democràtica no supeditada als grups financers i corporatius dominants.

 

El Fòrum Social de València demana que es trenque l’actual silenci còmplice i en conseqüència que:

 

Foro Social de València

31 de maig de 2004