PAÏSOS CATALANS I PAÏSOS CASTELLANS
Rafael Pla López
http://www.uv.es/~pla
membre del Comité Federal del Partit Comunista d'Espanya
 
        Me congratule del to dialogant de la resposta del senyor Adán García a Dolors Pérez (induït probablement pel to d'aquesta) al LEVANTE-EMV del 7 de setembre, així com per la seua preocupació, que compartim, per "las injustas diferencias sociales que el neocapitalismo y la globalización implican".
        Tanmateix, és destacable una notable asimetria en la seua resposta: per una banda proclama que "Con el resto de España nos une además una historia 2.000 años compartida -desde la Hispania romana hasta nuestros días-, un idioma común (...)". I per altra banda denuncia, suposadament en relació als Països Catalans (encara que la redacció és molt confusa), que "ello implica la previa y sistemática homologación histórica, cultural y lingüística de Valencia, negando, yo diría ahogando sus caracteres diferenciales". És a dir, quan es referís a Espanya proclama la identificació, fins i tot manipulant 2000 anys d'història. I quan es referís a l'ambit cultural català propugna la diferenciació.
        Senyor Adán García, no anem a discutir-li que vosté, com molts altres valencians, tinga un "idioma común" no solament amb els castellanoparlants ibèrics, sinó també amb els latinoamericans i d'altres indrets del món. Però no siga tan agosarat de voler negar-nos que molts altres valencians parlem en la mateixa llengua que la majoria dels catalunyesos o illencs: en català. Vosté s'atrevís a escriure "nuestra lengua (...) pero la nuestra, la valenciana"... en castellà. Mire, jo respecte molt la seua llengua, però aquesta és la castellana. Respecte vosté la nostra llengua, el valencià, com a variant de la llengua catalana, com reconeixen les Universitats valencianes, la Real Academia de la seua Lengua Castellana i la romanística universal.
        Nosaltres respectem que els països castellans es doten d'institucions lingüístic-culturals comunes, com l'Academia Cervantes, o la coordinació acadèmica de la Lengua Castellana, amb una normativa gramatical unitària, sense perjudici de reconèixer les parles específiques dels diferents països. Respecten vostés que els països catalans puguem tenir institucions lingüístic-culturals comunes i una normativa gramatical unitària, sense perjudici de reconèixer les parles específiques dels diferents països.
        Ser internacionalista no significa negar la pròpia identitat nacional (com vol vosté que fem nosaltres), i menys encara negar la identitat nacional dels altres (com fa vosté amb nosaltres).
        Diu vosté que l'esquerra espanyola (i cita al partit del qual sóc dirigent, el Partit Comunista d'Espanya) "ha tenido como un principio base la unidad de España solidaria, varia e irrevocable". Doncs mire, està mal informat. Nosaltres hem defensat la solidaritat entre els diferents pobles d'Espanya i el reconeixement de la seua pluralitat (supose que és al que es refereix amb l'adjectiu varia), però no defensem cap irrevocabilidad. Això de "unidad de destino en lo universal" se ho deixem a altra gent. Nosaltres defensem que la història la fan els pobles, i que no està escrita d'avantmà. Per això defensem el dret d'autodeterminació de tots els pobles, inclosos els nostres, per tal com la unitat dels pobles ha de ser no solament solidària, sinó també lliure, i, com va dir Lenin al seu dia, un poble que oprimís a altre no pot ser lliure.

València, 7 de setembre del 2000