JORNADA PER L'ESQUERRA: PARLEM, DEBATIM, ACTUEM

RE-PÚBLICA

Rafael Pla López
secretari de Formació i Debat del PCPV

República, re-pública, significa la cosa pública, enfront del caràcter privat del mateix Estat que representa la monarquia com a residu del sistema feudal, fent de la capçalera de l'Estat una qüestió dinàstica privativa d'una família. Per això, la nostra identitat republicana connecta amb la defensa d'allò públic en tots els terrenys de la vida social, ara també enfront d'un sistema capitalista assentat sobre la propietat privada.

Hem fet així una senya d'identitat de la nostra defensa republicana de serveis públics universals i gratuïts, oposant-nos a la seua privatització tant de la titularitat com de la gestió. Aquests serveis han d'orientar-se a la desmercantilització de les necessitats bàsiques, en traure-los fora de l'esfera del mercat i gestionar-los d'acord amb el principi "a cadascú segons les seues necessitats". El cobriment de les necessitats bàsiques de tota la ciutadania s'ha de garantir per aquesta via, no a través de l'entrega de xecs o diners en metàlic, i no s'ha de discriminar a ningú pel lloc de residència o naixement. Aquest principi ha de fonamentar també el sistema de finançament autonòmic. Naturalment, en tant subsistisca el sistema capitalista això solament és possible a través d'una fiscalitat progressiva en funció de la renda. En aquest marc, cal defensar criteris objetius per a la redistribució dels impostos recaptats en cada territori, en base a necessitats derivades de la grandària de la població o del territori i les seues característiques.

En aquest marc, l'ensenyament públic ha de cobrir les necessitats educatives de tota la població, permetent així anar prescindint dels concerts (que en tot cas s'haurien d'excloure en els nivells no obligatoris), donant l'opció als actuals centres concertats d'incorporar-se a la xarxa pública a tots els efectes. Cal universalitzar l'ensenyament públic i gratuït des de 0 anys, estendre la gratuïtat als estudis de Grau i, valorant l'estudi com una activitat socialment útil, establir un
sistema de beques-salari i complementàriament de prèstecs-renda públics que possibilite completar els estudis sense obstacles relacionats amb l'origen social i econòmic.

La sanitat pública, curativa i preventiva, ha d'abastar de forma efectiva a la totalitat de la població incloent els seus desplaçaments si més no en la Unió Europea, la seguretat alimentària i la garantia d'un medi ambient saludable.

El transport públic, prioritzant la xarxa de ferrocarrils, s'ha d'impulsar a més com una alternativa a la contaminació generada pel transport privat.

Cal una xarxa pública d'habitatges sostenibles i de promoció pública oferits en lloguer a preus assequibles, que facen efectiu el dret a un habitatge digne i possibilite l'emancipació de la joventut, així com la penalització fiscal dels habitatges desocupats i eventualment la seua expropiació per a incorporar-los a la xarxa pública.

La defensa de la informació pública inclou tant la defensa de mitjans de comunicació públics i plurals accessibles a tothom, rebutjant privatitzacions (com la intentada de RTVV) i censures (com la de TV3 al País Valencià), com la promoció del programari públic i l'
abolició de la Llei de Propietat Intelectual, suprimint qualsevol canon destinat a una entitat privada i garantint, d'acord amb la Declaració de Drets Humans de l'ONU, el dret a investigar i rebre informacions i a difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió, impulsant una regulació internacional del mateix, i garantint el caràcter públic dels resultats de les investigacions sostingudes amb fons públics. Cal subrratllar a més que el desenvolupament d'Internet fa obsolets els intent de restringir la lliure circulació d'informació, i que la pretensió de mantenir el caràcter privat dels resultats de la investigació farmacèutica és una agressió a la salut global: enfront de la globalització restringida al capital i als gèrmens patògens, cal defensar la globalització de la informació tecnològica i de la sanitat pública.

Es tracta, en definitiva, de fer de la defensa d'allò públic, de la re-pública, l'eix de la nostra alternativa al sistema capitalista.