SEMINARIS
QPE-QUADERNS DE POLITICA ECONOMICA


Consell Assessor
Emerit Bono
Josep M. Jordán Galdulf
Juan A. Tomás Carpi


Unitat Docent de Política Econòmica
Departament d'Economía Aplicada
Universitat de València
Campus dels Tarongers - Edif. Oriental, 46022 VALÈNCIA; Tel.: 96-3828428


Consell de Redacció
Coordinació
Antonio Sanchez
Secretaría
Pau Rausell
Carlos Ochando
Elies Furió
Versió Electrònica
Fernando Toboso

Dipòsit Legal V-990-1997 --- ISSN: 1137-4381


Volver a página principal