Descargar normas de seguridad
CURS 2021 - 22
   EXPERIMENTACIÓ AVANÇADA  
 
  GUIA DOCENT

L’assignatura Experimentació Avançada és una assignatura optativa de 8º semestre del Grau en Química, que pretén que l’alumne aferme les destreses en el treball de laboratori en general, i en particular, que sàpiga integrar els coneixements adquirits en cadascuna de les diferents àrees de la química (Analítica, Inorgànica. Q. Física i Orgànica). Avançant un pas més, es pretén que l’alumne arribe a ser capaç d’adaptar una estratègia sintètica dirigida a la preparació d’un compost orgànic per a ser usat en altres estudis relacionats amb altres camps de la química així com portar a terme els estudis analítics adequats que permeten comprovar la seua puresa. Per a la realització d'aquesta assignatura ens basem en els coneixements adquirits en totes les assignatures de Química que es cursen en els tres primers cursos del Grau en Química.

Els objectius que es pretenen aconseguir en aquesta assignatura es poden resumir en els següents punts:

  • Reforçar els coneixements de l’alumne sobre les normes de seguretat, maneig de material i reactius i tractament de residus en un laboratori de Química, sobre la recerca bibliogràfica i anàlisi de dades.
  • Reforçar els coneixements de l’alumne en la preparació, desenvolupament i registre del treball experimental en Química (Quadern de laboratori, memòria de la pràctica, informes etc.).
  • Potenciar l’esperit crític necessari en qualsevol activitat científica.
  • Realitzar diferents síntesis de productes orgànics.
  • Dur a terme la determinació de compostos amb la tècnica analítica més adequada.
  • Seleccionar la metodologia experimental més adequada en funció del nivell de concentració (compostos majoritaris front aquells a nivell de traces).
  • Desenvolupar la capacitat de l’alumne per a resoldre els problemes que poden presentar-se en un laboratori de Química.
  • Desenvolupar la capacitat de l’alumne per a analitzar els resultats obtinguts i extraure conclusions.
  • Potenciar les habilitats de l’alumne per al treball en equip.
  • Fomentar l’expressió tant oral com escrita.
DESCÀRREGUES: guia_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 07 / 10 / 2020
 
 DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES SOBRE PLA Práctica 3
ÚLTIMA REVISIÓ : 15 / 02 / 2021
webmaster