Descargar normas de seguridad
CURS 2021 - 22
   FISICOQUÍMICA  
   
 
  INTRODUCCIÓ
NORMES DE SEGURETAT
CONSIDERACIONS DE TIPUS GENERAL
DESCÀRREGUES: Intro_faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015
 
  PRÀCTICA 1

DIAGRAMA DE SOLUBILITAT: SISTEMA LIQUID TERNARI

OBJECTIUS:

L'objecte d'este experiment és l'obtenció del diagrama de fases del sistema líquid ternari aigua-tolué-ácid acètic. Estos components formen sistemes d'una sola fase líquida en un ampli interval de concentracions, però per a concentracions baixes d'àcid acètic formen sistemes de dos fases.

DESCÀRREGUES: pract1faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 2

CALOR DE DISSOLUCIÓ DE L'ÀCID BENZOIC

OBJECTIUS:

L'objecte d'este experiment és determinar la calor de dissolució d'un àcid orgànic mesurant la seua solubilitat a dos temperatures distintes i aplicant l'equació de Van Hoff a les dades obtingudes.

DESCÀRREGUES: pract2faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 3

PROPIETATS COL·LIGATIVES: DETERMINACIÓ DE LA MASSA MOLECULAR D’UN SOLUT PROBLEMA PER CRIOSCÒPIA

OBJECTIUS:

L’objectiu de la pràctica és l’estudi de l’efecte que produïx l’addició d’un solut a un líquid pur a pressió
constant sobre la temperatura de congelació del dissolvent i la seua aplicació en la determinació de masses
moleculars.

DESCÀRREGUES: pract3faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 4

ESTUDI CINÈTIC DE LA DECOLORACIÓ DE LA FENOLFTALEINA EN MEDI BÀSIC

OBJECTIUS:

a).- Comprovar que la reacció és de pseudoprimer orde respecte a la fenolftaleína.
b).- Determinar l'orde respecte dels ions OH -
c).- Calcular la constant de velocitat absoluta k.

DESCÀRREGUES: pract4faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 5

FENÒMENS DE SUPERFÍCIE: ADSORCIÓ DE NITRAT DE COURE SOBRE CARBÓ ACTIVAT

OBJECTIUS:

L’objectiu d’esta pràctica és estudiar l’adsorció per carbó activat del nitrat de coure en dissolució
aquosa i comprovar el seguiment de l’equació de Freundlich i calcular els seus paràmetres.

DESCÀRREGUES: pract5faf2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015
   
     
webmaster