Descargar normas de seguridad
CURS 2021 - 22
   LABORATORI DE QUÍMICA FÍSICA I
   
 
  GUIA DOCENT
GUIA DOCENT
  Última revisió: 17 / 09 / 2020
EL QUADERN DE LABORATORI
  Última revisió: 14 / 09 / 2020
ESTUCTURA MEMORIA
  Última revisió: 14 / 09 / 2020
 
  PRÀCTICA 1   Práctica 1

DETERMINACIÓ CONDUCTIMÈTRICA DE LA CONSTANT D’IONITZACIÓ D’UN ELECTRÒLIT FEBLE
(ÀCID ACÈTIC)

OBJECTIUS:

1. Relacionar la constant de ionització de l’àcid acètic amb el grau de dissociació i els coeficients d’activitat.
2. Determinar la conductivitat especifica i la conductivitat molar de dissolucions d’àcid acètic.
3. Determinar el grau de dissociació en funció de la concentració i de la conductivitat molar.
4. Determinar la força iònica i el coeficient d’activitat iònic mitjà.
5. Determinar la constant de ionització/dissociació per a l’àcid acètic.

DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P1.pdf
  Qüestions: Questions_P1.pdf
  Teoria: T_Conductivitat.pdf
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 20 / 09 / 2021

  PRÀCTICA 2   Práctica 2

DETERMINACIÓ ESPECTROFOTOMÈTRICA DEL pK D’UN INDICADOR

OBJECTIUS:

1. Obtenir l’espectre d’absorció del taronja de metil a diferents pHs.
2. Localitzar el punt isosbèstic.
3. Manejar l'espectrofotòmetre per mesurar absorbàncies i relacionar-les amb la
concentració.
4. Preparar dissolucions amortidores a partir d'àcid fòrmic i NaOH i determinar el seu pH.
5. Determinar el pKa del taronja de metil a partir de mesures d'absorbància.

DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P2v.pdf
  Qüestions: Questions_P2.pdf
INSTRUCCIONS:   Equip UV-Vis (Jenway73)
  Teoria: T_Absorbancia.pdf  (Igual que pràctica 3)
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 20 / 09 / 2021

  PRÀCTICA 3   Práctica 3

ESTUDI CINÈTIC DE LA DECOLORACIÓ DE LA FENOLFTALEÏNA EN MEDI BÀSIC

OBJECTIUS:

1. Determinar l’equació de velocitat de la reacció de decoloració de la fenolftaleïna en medi bàsic mitjançant espectroscòpia d’absorció en condicions d’irreversibilitat i reversibilitat.
2. Determinar seqüencialment paràmetres cinètics: ordres parcials, constants aparents i constants absolutes de velocitat.
3. Aplicar el mètode d’aïllament d’Ostwald.
4. Analitzar l’efecte de la concentració en la velocitat de reacció.
5. Manejar un espectrofotòmetre per mesurar absorbàncies i relacionar aquestes amb la concentració.

DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P3.pdf
  Qüestions: Questions_P3.pdf
INSTRUCCIONS:   Equip UV-Vis (Jenway73)
  Teoria: T_Absorbancia.pdf i T_Cinetica.pdf
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 16 / 09 / 2021

  PRÀCTICA 4   Práctica 4

ESTUDI DE L’EFECTE DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VELOCITAT DE REACCIÓ

OBJECTIUS:
1. Analitzar l’efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció.
2. Relacionar constants de velocitat i temps parcials de reacció.
3. Determinar l’energia d’activació de la reacció.
4. Determinar la llei de velocitat experimental de la reacció d’oxidació de l’àcid iodhídric per aigua oxigenada
en medi àcid (pseudoordre de reacció i constant aparent de velocitat).
DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P4v.pdf
  Qüestions: Questions_P4.pdf
  Teoria: T_Cinetica.pdf  (Igual que pràctica 5)
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 02 / 10 / 2020

  PRÀCTICA 5   Práctica 5
ESTUDI CINÈTIC DE LA REACCIÓ ENTRE EL IODE I L’ACETONA CATALITZADA PER ÀCID
OBJECTIUS:

1. Determinar seqüencialment paràmetres cinètics: ordres parcials, constants aparents i constants absolutes
de velocitat.
2. Aplicar el mètode d’aïllament d’Ostwald.
3. Comprovar la coherència entre la llei de velocitat i el mecanisme de reacció.

DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P5v.pdf
  Qüestions: Questions_P5.pdf
  Teoria: T_Cinetica.pdf  (Igual que pràctica 4)
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 02 / 10 / 2020

  PRÀCTICA 6   Práctica 6
DIAGRAMA DE FASES: TEMPERATURA D’EBULLICIÓ-COMPOSICIÓ D’UNA MESCLA LÍQUIDA BINÀRIA
OBJECTIUS:

1. Construir el diagrama de fases, temperatura d’ebullició-composició de la mescla metanol-cloroform.
2. Determinar la composició de la fase vapor (fracció molar) mitjançant l’índex de refracció.
3. Determinar la temperatura d’ebullició de les mescles binàries.
4. Caracteritzar el punt azeòtrop (composició azeotròpica) de la mescla binària.
5. Determinar coeficients d’activitat dels components purs i de les mescles binàries en fases líquida i vapor.

DESCÀRREGUES: Guió: Guio_P6.pdf
  Qüestions: Questions_P6.pdf
  Teoria: T_Azeotrop.pdf
    Distribució pràctiques sobre pla
ÚLTIMA REVISIÓ: 16 / 09 / 2021

   
webmaster