Descargar normas de seguridad
CURS 2021 - 22
   TÈCNIQUES INSTRUMENTALS  
   
   
 
  PRÀCTICA 1
DETERMINACIÓ DE PROTEÏNES TOTALS EN SÈRUM PER REFRACTOMETRIA
OBJECTIUS:

Quan una REM arriba un medi material, el vector camp elèctric de la REM interacciona amb els àtoms i molècules del medi, podent dita REM ser transmesa, absorbida o dispersada.

DESCÀRREGUES: T_A1_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 2

SEPARACIÓ ELECTROFORÈTICA DE PROTEÏNES SÈRIQUES SOBRE ACETAT DE CEL·LULOSA

OBJECTIUS:

El fenomen d’electroforesi es basa en el desplaçament de partícules portadores de càrrega a través d’un medi líquid, sota la influència d’un camp elèctric aplicat.

DESCÀRREGUES: T_A2_2015_v.pdf
&ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 3

VALORACIÓ CONDUCTIMÈTRICA ÀCID–BASES

OBJECTIUS:

La concentració d’una dissolució d’un àcid o una base es pot valorar mesurant la variació de conductància que s’observa quan se l’agrega respectivament una base o un àcid de concentració coneguda, ja que a partir de les mides conductimètriques es dedueix fàcilment el punt final de la reacció de neutralització.

DESCÀRREGUES: T_A3_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 4

COMPROVACIÓ DE LA LLEI DE LAMBERT–BEER

OBJECTIUS:

Quan un feix de llum monocromàtica travessa una dissolució, part de la radiació pot ser absorbida. El procés d’adsorció de la radiació electromagnètica (REM) monocromàtica per un medi material serà regulat per dues lleis:

  1. Llei de Bouger–Lambert
  2. Llei de Beer
DESCÀRREGUES: T_A4_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 5

DETERMINACIÓ ESPECTROFOTOMÈTRICA DE NITRATS EN AIGUA

OBJECTIUS:

Aquesta tècnica és aplicable només a aigües que presenten un baix contingut en matèria orgànica (aigües potables i aigües naturals no contaminades).
Mides d’absorció UV a llargària d’ona 220nm permeten una ràpida determinació de nitrats presents en l’aigua. A 220nm es segueix Lambert–Beer fins una concentració de, aproximadament, 30–40mg·L–1 de NO3 –.
Puix que la matèria orgànica pot també absorbir a 220nm i el NO3 – no absorbeix a 275nm, una segona lectura a 275nm es realitza per a corregir la seva presència (si la correcció en el valor de l’absorbància deguda a la matèria orgànica és superior al 10% del valor obtingut a 220nm, aquest mètode d’anàlisi no és recomanat).

DESCÀRREGUES: T_A5_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 6

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DE RIBOFLAVINA PER FLUORIMETRIA

OBJECTIUS:

La fluorimetria és una tècnica que presenta substancials avantatges analítiques ja que a la seva especificitat s’uneix la seva gran sensibilitat.

DESCÀRREGUES: T_A6_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 7

DETERMINACIÓ DE L’ESTEQUIMETRIA DEL COMPLEX DTPA-Fe PER ESPECTROSCÒPIA D’ABSORCIÓ UV–VIS

OBJECTIUS:

La utilització del radiofàrmac 99mTc-DTPA (àcid dietileaminopentacètic marcat amb 99mTc) és una pràctica habitual en Medicina Nuclear per a l’obtenció i estudi d’imatges cerebrals, circulació renal, mida de filtració glomerular i en la preparació d’aerosols en estudis de ventilació pulmonar.

DESCÀRREGUES: T_A7_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 8

FOTOMETRIA DE FLAMA

OBJECTIUS:

Es basa en la mida de l’emissió espontània de REM emesa per un element prèviament excitat amb la calor d’una flama. Les transicions electròniques que es produesquen són característiques de l’estructura electrònica de l’element, per tant la llargària d’ona de la REM emesa dóna informació qualitativa d’aquest.
L’intensitat de la REM és proporcional a la concentració de l’analit.

DESCÀRREGUES: T_A8_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015

  PRÀCTICA 8 BIS

DETERMINACIÓ DE Fe PER ESPECTROSCÒPIA D’ABSORCIÓ ATÒMICA

OBJECTIUS:

L’absorció atòmica és una tècnica basada en l’absorció específica de REM per part dels àtoms lliures, quan es troben en llur estat fonamental de menor energia.

DESCÀRREGUES: T_A8BIS_2015_v.pdf
ÚLTIMA REVISIÓ: 13 / 02 / 2015
   
 
webmaster