RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DEL SECTOR PÚBLIC

  
Mensual (x12) Pagues extres (x2)
Juny i Desembre
Grup / Subgrup
Complement de destinació
Complement específic
Triennis
Quant. Mensual Extra
A1
A2
B
C1
C2
E
Total pagues (*)
 
(*) La quantitat que apareix en el càlcul de la nòmina és íntegra, sense els descomptes de la Seguretat Social ni l'IRPF
Taules retributives