STEPV-Iv Universitat de València
Telèfon: 963 983 018        stepv@uv.es stepv@uv.es        Fax: 963 864 012

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Setmana del 21 al 25 d'octubre de 2013

Ofertes d'universitats   
Altres administracions
   
Altres ofertes de treball
Ofertes de setmanes anteriors

Oposicions Univ. de València
Sanitat
OPAL
Oficines 060
Universia
Servef
Ofertes a Europa
Ofertes del PROP
 
 

Borses de treball

 
Borses Universitat de València
Correus
Justícia
Servef
Benestar Social
Educació: personal docent
Educació: personal no docent
Generalitat Valenciana
RENFE

22/10/2013

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, cos/escala tècnic mitjà de laboratori (PF917), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. [2013/9945]

 

24/10/2013

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, tècnic superior de suport a la investigació (PF1815), pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 19 de desembre de 2012 (codi: 2012/P/FC/C/16). [2013/10065]

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, cos/escala tècnic mitjà de laboratorio (pf369), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. [2013/10069]

 

25/10/2013

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2013, de modificació de l'annex II de la Resolució de 10 d'octubre de 2013, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica bàsica d'investigació (perfils C1, C2, C3) (DOCV 16.10.2013). [2013/10113]


22/10/2013

Ajuntament de Gandia
Convocatòria d'una plaça d'inspector de la policia local, mitjançant concurs oposició. [2013/9877]

 

23/10/2013

Ajuntament de Xirivella
Convocatòria del concurs oposició pel torn lliure de dos places d'operaris d'instal·lacions esportives. [2013/10084]

 

25/10/2013

Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos i s'anuncia el lloc, la data i l'hora de realització de la primera prova del concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, convocat per Resolució de 24 de març de 2011. [2013/10132]

Ajuntament d'Olocau
Aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos del concurs oposició de tres places d'auxiliar administratiu. [2013/10099]

Diputació Provincial d'Alacant
Convocatòria per a la selecció de places d'especialista de manteniment, promoció interna. [2013/10088]


 


Ofertes d'altres universitats

Cossos docents universitaris

 

Personal d'administració i serveisPàgina mantinguda per STEPV         stepv@uv.es  stepv@uv.es           fitxa d'afiliació Pàgina d'inici