LÍNIES GENERALS DE PAS I PDI
 

 

Defensa de l'autonomia universitària

Reforçament de l’autonomia universitària enfront dels governs autònoms i estatal.

Finançament digne i suficient de la universitat pública. Finançament equivalent al destinat pels estats capdavanters de la Unió Europea.

No al finançament públic de les universitats privades.

 

Retribucions

Recuperació del poder adquisitiu perdut en els darrers anys per a tot el personal de la UVEG.

Increment salarial anual equiparat a l'IPC.

Devolució de l'import total de la paga extraordinària de desembre de 2012.

Constitució d’una mesa sectorial autonòmica de les universitats públiques valencianes.

Homologació de les retribucions amb la resta d'universitats públiques valencianes.

Millora de les retribucions estatals i autonòmiques.

 

 

 

Accés al lloc de treball

Oferta de treball oberta. Contractació, amb SUPERVISIÓ sindical, mitjançant les borses de treball.

 

Formació

Les activitats formatives han de realitzar-se dins de la jornada laboral.

Pla de formació genèric i específic per a tot el personal de la Universitat, adaptat a les necessitats dels llocs de treball.

Ampliació de l’oferta de formació fins que es cobrisca la demanda.

 

 

 

Jornada laboral

Reducció de la jornada laboral del personal major de 60 anys, sense disminució retributiva.

 

Jubilacions i pensions

Dret a la jubilació en el 100% de les retribucions amb trenta anys cotitzats i seixanta d’edat. Fins a l’aplicació d’aquesta mesura, recuperació de la jubilació parcial als seixanta anys i amb el 85% de reducció horària.

 

 

 

Plantilles

Dotacions suficients de personal i de mitjans materials per atendre les necessitats administratives, docents I investigadores de la Universitat.

No a les restriccions imposades per la taxa de reposició.

Conversió de les beques d'investigació en contractes laborals.

Transparència i negociació dels criteris de modificació de plantilla en la mesa negociadora.

 

Conveni col·lectiu

Negociació d’un III conveni col·lectiu per a les universitats públiques valencianes en el que s'aculla al personal laboral, PAS i PDI.

 

 

 

Salut laboral

Revisió de les instal·lacions en tots els centres i edificis de la UVEG.

Ampliació de les prestacions mèdiques específiques que no estiguen cobertes per la Seguretat Social i que en la UVEG s'hi preste un servei d'atenció gratuït, com ara: odontologia, fisioteràpia, revisions ginecològiques i revisions prostàtiques.

Seguiment de l’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Dret a trasllat o excedència per violència de gènere (a partir d’una sentència ferma), mitjançant un conveni entre les universitats públiques valencianes.

Creació d’un observatori de riscos psicosocials (assetjament laboral –mobbing- i sexual)

Formació específica generalitzada en prevenció de riscos psicosocials, incloent-hi els càrrecs amb responsabilitat sobre el personal.

Estudi i adaptació ergonòmica dels llocs de treball.

Estudi i adaptació mediambiental del local del treball.

Aplicació efectiva de la normativa de prevenció i salut laboral

Formació en matèria preventiva dels delegats i les delegades

Elaboració i implementació efectiva d’un Pla de Prevenció consensuat amb els delegats i les delegades de prevenció i l’avaluació completa de riscos.

 

Normalització lingüística

Compliment de la normativa lingüística aprovada per la Universitat, especialment els Estatuts, que estableixen que: "És objectiu fonamental de la Universitat de València l'assoliment de l'ús normalitzat de la seua llengua pròpia, çò és, el desenvolupament de totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna".

En el mateix sentit, compliment del Pla d'Increment de Docència en Valencià i del Reglament d'usos lingüístics.

Fer polítiques destinades a aconseguir la igualtat lingüística entre les dues llengües oficials i la promoció del multilingüisme.

Calatogació lingüística de les places de les relacions de llocs de treball.

Ampliació de l'oferta d'ensenyament en valencià i d'altres llengües com a part de la formació per al desenvolupament del lloc de treball i dins de l'horari laboral.

Facilitar l'assistència a activitats formatives de qualsevol llengua.

Suport a l'elaboració dels materials docents i els articles d'investigació o divulgació científica en valencià, com també a les tesis doctorals en valencià.

 

 

 

Polítiques d’igualtat

Promoure la participació de les dones en les tasques de gestió i coordinació, i en els llocs de responsabilitat dels diferents nivells de decisió.

Foment de l’ús de llenguatge no sexista i la projecció d’una imatge no discriminatòria de la dona en tots els documents administratius i materials docents o didàctics que es generen en qualsevol centre o servei, així com material divulgatiu en general.

Difusió i informació en los tots els estaments universitaris de les diferents formes de participació, òrgans de representació, direcció, gestió i control universitaris, afavorint polítiques de discriminació positiva que potencien la participació de les dones amb criteris de paritat i equitat.

Aplicació de mesures efectives amb el fi de conciliar la vida laboral i familiar i per facilitar l’accés i promoció de les treballadores a cossos o grups superiors de treball.

Permisos de maternitat o paternitat acumulables per a les famílies monoparentals o per a aquelles en què un membre de la parella mor.

Tant per al PDI com per al PAS, els períodes de vacances del calendari escolar no computaran com a permís de maternitat/paternitat.

Incorporació d’una matèria troncal de gènere als plans d’estudis de titulacions relacionades directament amb la docència i d’una matèria OBLIGATÒRIA de gènere a les titulacions no vinculades directament amb la docència.

 

Infraestructures i medi ambient

Millora de les infraestructures docents i científiques

Millora general de les figures precàries de contractació per la investigació, aplicació del conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes.

Estalvi en despeses com actes protocol·laris, gestió d'infraestructures, energia, etc.

Aposta per l’ús del programari lliure com a forma d’estalvi, i de millora i adaptació dels programes informàtics a les necessitats de cadascuna de les institucions amb els corresponents cursos de formació per qualificar el personal.

Aposta per l'estalvi energètic i per les energies renovables com a forma d’estalvi (en aquells centres que no ho hagen fet encara).

Compromís amb l'impuls de l'economia social i la banca ètica.

 

 

 

Millora de les condicions del lloc de treball

Possibilitat de la jubilació parcial a partir dels 60 anys com al personal laboral.

Reducció de jornada a partir dels 60 anys.

Equiparació dels permisos i llicències entre el PDI funcionari i el contractat laboral.

Reducció de la càrrega laboral per a tot el personal major de 60 anys fins a l'edat legal de jubilació, sense minva de les retribucions.

 

Conciliació de la vida laboral i familiar

Desenvolupament d’un Pla Concilia.

Creació d’escoles infantils i centres de dia que afavorisquen la conciliació de la vida laboral i familiar.

Ampliació del permís per naixement o adopció a un període de 24 setmanes independentment de les hores de lactància, d’acord amb les recomanacions de l’OMS. Permisos de maternitat o paternitat acumulables per a les famílies monoparentals o per a aquelles en què una de les persones mor. Possibilitat d’unir l’acumulació de lactància a una excedència o un permís per assumptes propis.

Permís de lactància de 16 mesos. Substituïble per un permís de 40 dies hàbils acumulable al de maternitat.

Promoció de les reduccions de jornada per cura de familiars a càrrec amb retribució d’un 60 % en la reducció de ½, i del 80% amb reducció de 1/3.

 

 

 

Acció social

Promoció i millora de l’ús de transport públic per a assistir al treball. Conveni amb empreses de bus, tren, tramvia, etc.

Abonaments de menjador per a treballadors i treballadores amb jornada partida o amb exclusiva.

Any sabàtic per al PAS amb una antiguitat mínima de 10 anys en la universitat.

Creació d’un centre de dia per a persones dependents (xiquets, persones grans, etc.).

Recuperació de la gratuïtat de les taxes acadèmiques per a tots els estudis impartits en la Universitat, de la qual es beneficiaran tots els treballadors i treballadores de la Universitat de València.

Manteniment i increment de les ajudes socials.

 

Activitat institucional i social

Increment del percentatge de participació del PAS en tots els òrgans de representació i govern de la Universitat.

Agilització del funcionament del Consell Social

Modernització dels sistemes electorals. Vot electrònic

Instauració generalitzada de la signatura electrònica.

 

   

Tornar a l'índex del programa electoral


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València
Telf. 96 39 (8 30 18)   
http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?