PERSONAL d'ADMINISTRACIÓ i SERVEIS


Per un nou acord de condicions laborals per al PAS

Negociació d’un nou acord de condicions laborals per al PAS.

 

  

Carrera professional

Negociació i desenvolupament de la carrera professional per a tot el PAS de la UVEG: personal funcionari, laboral i interí                   

 


Retribucions

Recuperació del poder adquisitiu de la plantilla, perdut amb les polítiques pressupostàries restrictives: abaixada salarial del 5% i les successives congelacions.

Homologació salarial del PAS de totes les universitats públiques valencianes. A igual treball, igual salari.

Implantació d'un complement autonòmic per al PAS.

 

  

Per la seguretat i la salut en el treball

Compliment del pla de prevenció de riscos laborals, atenent l’avaluació de riscos psicosocials, incloent-hi la violència en el treball i la violència de gènere .

Augment del temps de permís de maternitat, de les treballadores i treballadors majors, dels qui pateixen malalties amb freqüència i/o de qui córrega un risc més alt per la seua situació d’eventualitat.

Adaptació dels llocs de treball per a qui ho necessite.

 


Igualtat i conciliació

En les famílies monoparentals, ampliació de permís de paternitat/maternitat.

 

  

Plantilla

Racionalització de les RLT’s, mitjançant un model públic i negociat, d’acord amb principis objectius que eviten l’arbitrarietat en la modificació, creació o supressió de places.

Lluitar contra la tendència a què el PAS no estiga adscrit a una unitat concreta. Màxima concreció a les unitats a les quals està adscrita cada plaça.

Publicació anual de les actualitzacions i modificacions de la RLT en butlletins oficials. Màxima transparència en la publicació de l’Oferta Pública d'Ocupació i qualsevol modificació en la RLT.

Actualització i publicació del catàleg de funcions/tasques específiques de cada lloc de treball. Shan d'evitar redaccions del tipus : “...i qualsevol altra tasca que ordenen els superiors jeràrquics”. Qualsevol nova funció haurà d’afegir-se al llistat de funcions.

Procés de funcionarització del PAS laboral.

Publicació d’un catàleg de funcions per serveis i d’un organigrama de les relacions funcionals entre els mateixos.

Promoció professional de tots el treballadors i treballadores sense discriminació.

Establiment d'un reglament d'aplicació de la millora d'ocupació per a tots els grups del PAS

Conversió dels contractes eventuals de llarga durada en places de la RLT.

Borses de treball públiques i transparents. Constància fefaent de la crida. Formació de les borses respectant els principis de publicitat, lliure concurrència, mèrit i capacitat.

Oferta Pública d’Ocupació anual i resolució en els terminis marcats per la llei.

Recuperació de la gestió pública de les fundacions i del seu personal.

Plantilla pública amb diners públics.

No a l'externalització de serveis.

Contractació de personal a càrrec de projectes mitjançant convocatòria pública segons els preceptes de l’administració pública, igualtat mèrit i capacitat.

Direcció tècnica dels serveis.

Elaboració d’un reglament de permutes i trasllats entre universitats. Formalització de convenis entre les universitats públiques valencianes i d’altres comunitats autònomes per a garantir el dret a la mobilitat del personal sota el principi de reciprocitat o concurs de trasllat.

Homologació dels llocs de treball: igual treball, igual remuneració.

Compliment dels terminis legals a l’hora de la realització de concursos generals de trasllats, de forma que aquests siguen freqüents per a totes les categories.

Reconeixement de l'any sabàtic per al PAS.

Promoció de plans d’estabilitat de l’ocupació.

Igualtat de drets del personal interí.

 


Formació

Les activitats formatives han de realitzar-se dins de la jornada laboral.

Pla de formació genèric i específic per a tot el personal de la Universitat, adaptat a les necessitats dels llocs de treball .

Ampliació de l’oferta de formació fins que es cobrisca la demanda.

Plans de formació específics per al personal interí i eventual, funcionari i laboral, vinculats amb els processos selectius.

 
 

  

Jornada laboral

Reducció de fins a un màxim de dues hores diàries de la jornada laboral per a majors de 60 anys, mantenint íntegres les retribucions.

Possibilitat de reduir la jornada fins al 50% de la jornada laboral a partir de 63 anys i amb trenta anys de serveis prestats, mantenint igualment les retribucions íntegres.

Recuperació dels dies d’assumptes propis per any.

Catalogació de llocs de/amb teletreball i còmput de teletreball com a treball no presencial dins la jornada laboral..

Equiparació de l’horari d’estiu a l’horari establert per la Generalitat Valenciana des de l’1 de juny al 30 de setembre.

 


Tornar a l'índex del programa electoral


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València
Telf. 96 39 (8 30 18)   
http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?