PERSONAL DOCENT i INVESTIGADOR


 


 

Retribucions més dignes

Negociació d'un nou sistema retributiu que supere l'actual, basat en la divisió salarial del professorat. El nou sistema ha d'incloure els actuals complements en el salari.

Recuperació del poder adquisitiu perdut durant anys

Increments salarials anuals iguals a l'IPC. Clàusula de revisió salarial anual automàtica, per compensar la pèrdua acumulada del poder adquisitiu.

Pagues extraordinàries completes, amb el 100% de tots els complements.

Extensió del complement específic per al professorat ajudant, ajudant doctor i associat.

Reconeixement de l’antiguitat en el servei per al professorat associat 

Contractació de Professor Substitut per a cobrir incidències.

Reconeixement de quinquennis i sexennis per al PDI laboral amb els mateixos efectes que el PDI funcionari.

Promoció de les figures laborals del PDI.

Equiparació salarial de tot el PDI laboral en totes les universitats públiques valencianes reflectit en un conveni col•lectiu.

Equiparació retributiva entre:

  • Professor/a Contratat Doctor i Titular d'Universitat.
  • Professor/a Col•laborador i Titular d’Escola Universitària.
  • Professor/a Ajudant Doctor i Titular d’Escola Universitària.

Negociació de la normativa que regula el complement autonòmic, equiparació amb la resta d’autonomies i extensió del complement a tot el professorat.

Equiparació del sistema retributiu dels personal contractat a càrrec del capítol VI, amb el personal propi de la universitat. 


 


Nous plans d'estudi i jornada laboral

Creació d’espais adequats per a l'atenció a l'alumne en grups reduïts. Major nombre d’espais reduïts per al treball cooperatiu en grups reduïts d’alumnes

Reducció real de la grandària dels grups d’acord amb les exigències de les noves metodologies docents.

Incentivació de plans de formació en noves metodologies docents.

Dret de direcció de tesis doctorals a tot el PDI doctor.

Equivalència de dedicació docent per al professorat titular d’universitat (TU) i el titular d’escola universitària (TEU) Impartició del mateix nombre de crèdits.

Dedicació proporcional de les tutories segons el tipus de contractació laboral i/o els crèdits de docència que s’imparteixen.

Còmput de tutories en línia amb la consegüent reducció de temps de tutoria presencial.

Reducció de la càrrega docent a un màxim de 24 crèdits. Reestructuració de la jornada laboral, amb una redefinició de les tasques docents.

Inclusió dins del còmput de la càrrega docent:

  • les activitats de docència presencial en grup i reglades;
  • l’atenció i seguiment d’aprenentatge autònom;
  • la preparació d’activitats docents i de materials; i
  • les activitats de coordinació i avaluació.

Ampliació de la plantilla en les àrees on calga.

Implantació de l'any sabàtic i del permís parcialment retribuït també per a personal contractat doctor i col•laborador. Establiment d'un pla plurianual per garantir l'accés a tot el professorat que el sol•licite.

Reconeixement com a mèrit computable les tasques d’innovació docent, de gestió, investigació i transferència.

 
  

Foment de la investigació

Foment de diferents graus d’investigació, com ara emergent i post-emergent.

Revalorització i reconeixement de les publicacions universitàries. Creació d’una línia de publicacions universitària amb criteris de qualitat equivalents als de les revistes indexades i promoció d’aquestes publicacions davant les agències d’acreditació, que pemeta de publicar també en idiomes distints de l’anglés.

Compromís de la Universitat de vetlar pels processos d’acreditació del professorat per part de les agències avaluadores per a garantir el principi d’igualtat.

Creació d’un servei d’edició i traducció a l’anglès per a les publicacions científiques del PDI.


 


Estabilitat i promoció del professorat


Tot el personal contractat ha de poder triar la via de promoció i estabilitat més adequada per als seus interessos i ha de gaudir del dret per accedir a figures estables. Aquest punt no queda clar i a més es qüestiona que el personal haja de triar la forma de promoció més adequada als seus interessos.

Regulació de la carrera professional.

Dignificació de la figura de professor associat, amb remuneracions dignes i condicions reals de treball (horaris, elecció d’assignatures) adaptades a la figura d’associat.  

Desenvolupar la disposició addicional dotzena de la LOE i la disposició addicional vigèsim setena de la LOU on es diu que el Govern i les Comunitats Autònomes fomentaran convenis amb les universitats a fi de facilitar la incorporació, a jornada total o parcial, a compartir en aquest cas amb la seua activitat docent no universitària, als departaments universitaris dels funcionaris dels cossos docents regulats en la LOE.

Sistema educatiu integrat. Reconeixement recíproc de la tasca docent i investigadora en l’ensenyament universitari i no universitari.
 
 


 

Personal investigador

Contracte d’investigador amb la finalitat de crear una veritable “carrera investigadora” a l’estat espanyol.

Exigència del títol de doctor per a accedir a dita posició.

Mateixos complements salarials que la resta del personal, incloent-hi les pagues de productivitat.

Facilitar la incorporació dels becaris predoctorals al sistema investigador, sense necessitat de tindre beques postdoctorals.

Independència dels PDI a l’hora de sol•licitar i dirigir projectes d’investigació.

Possibilitat de promoció personal d’acord amb els mèrits adquirits.

Un pla de conciliació familiar que contemple la “no-obligatorietat” de realitzar estades en l’estranger de llarga durada com a punt obligatori del currículum.

Retribucions dels investigadors: establir uns mínims que correspondrien a les figures del PDI contemplades en la LOU (ajudant, ajudant doctor, etc.) amb sou base més complements sempre que la figura del personal investigador no arribe al mínim per la seua corresponent convocatòria pública (estatal, autonòmica, etc), equiparat a la figura PDI corresponent d’acord amb la disposició addicional cinquena.

Implementació del complement per mèrits de recerca i del complement per mèrits de docència per als investigadors.


Tornar a l'índex del programa electoral


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València
Telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?