Acreditacions i justificació d'absències


Acreditacions (Decret 68/2012)


Situació de convivencia: ha de ser acreditada per mitjà de certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament de residència.

Condició de discapacitat: ha de ser acreditada mitjançant una resolució o certificació oficial del grau de discapacitat expedida per la conselleria competent en la matèria o, si és el cas, òrgan equivalent d’altres administracions públiques. Les denominacions contingudes en este decret que facen referència als termes minusvalidesa, minusvàlid, discapacitat o disminuït, han d’entendre’s realitzades als termes discapacitat o persones amb discapacitat.

Grau de parentiu: i la relació familiar s’acreditarà amb el llibre o llibres de família, certificació del Registre Civil o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic oficial d’unions de fet.

Guarda legal: ha d’acreditar-se mitjançant una resolució judicial o document de formalització de l’acolliment familiar.

Situació de violència de gènere: s’acreditarà per mitjà de l’orde de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, serà títol d’acreditació d’esta situació l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la treballadora afectada és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l’orde de protecció.

Condició de família nombrosa: haurà d’acreditar-se per mitjà del títol oficial expedit per l’òrgan competent.


Justificació d'absències (Decret 68/2012)

En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les situacions següents:

  • Absències aïllades d’un o dos dies: el personal comunicarà la seua absència i la raó d’aquesta a la unitat de personal o òrgan o persona responsable, amb preferència durant l’hora després de l’inici de la jornada, excepte causes justificades que ho impedisquen, i es podrà requerir justificant expedit pel facultatiu competent. En tot cas, si no es produeix amb posterioritat la justificació requerida, podrà descomptar-se el dia o dies que han faltat.
  • Absència de tres o més dies: el personal haurà de presentar l’informe mèdic de baixa en el termini de tres dies comptats a partir del dia de la seua expedició, els informes de confirmació hauran de ser entregats en el centre de treball cada set dies. Si no s’entreguen els justificants es descomptaran en nòmina els dies d’absència.

Si les absències, encara justificades, són reiterades, es valorarà la situació entre les o els representants sindicals i la direcció corresponent, a instància de qualsevol de les parts, i es proposarà conjuntament la solució adequada al cas.
En els supòsits de permís per maternitat biològica no es necessitarà la presentació d’informes intermedis o de confirmació de baixa.
Els descomptes per faltes d’assistència injustificades al treball o incompliment de jornada es determinaran de conformitat amb el que preveu la norma del Consell que regule les dites detraccions.
Les faltes d’assistència al treball, totals o parcials, de les empleades públiques víctimes de violència de gènere, tindran la consideració de justificades durant el temps i en les condicions en què així es determine pels servicis socials o de salut segons siga procedent.»

 


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València   
telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?
Inici