EXCEDÈNCIESExcedència voluntària

L’excedència voluntària del personal funcionari de carrera podrà adoptar les modalitats següents:

a) Excedència voluntària per interès particular.

b) Excedència voluntària per agrupació familiar.

c) Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic.

d) Excedència voluntària per atenció de familiars.

e) Excedència voluntària per raó de violència de gènere.

f) Excedència voluntària incentivada.


Excedència voluntària per interès particular

1. El personal funcionari de carrera podrà obtindre l’excedència voluntària per interés particular quan haja prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim dels tres anys immediatament anteriors. Per a sol·licitar el reingrés caldrà haver romàs en aquesta situació, com a mínim, dos anys.

2. La concessió de l’excedència voluntària per interès particular quedarà subordinada a les necessitats del servici degudament motivades. No podrà declarar-se en el cas que la funcionària o el funcionari tinga instruït un expedient disciplinari o estiga en compliment de la sanció disciplinària que se li haguera imposat amb anterioritat.

3. Procedirà declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passe a una situació diferent de la de servici actiu, s’incomplisca l’obligació de sol·licitar el reingrés en el termini establit.

4. Els qui estiguen en situació d’excedència voluntària per interès particular no meritaran retribucions, ni se’ls computarà el temps que romanguen en aquesta situació a l’efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.Excedència voluntària per agrupació familiar

1. Procedirà l’excedència voluntària per agrupació familiar, sense el requisit d’haver prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques, a les funcionàries i els funcionaris el cònjuge o parella de fet dels quals legalment constituïda residisca en una altra localitat per haver obtingut i exercir un lloc de treball de caràcter definitiu, com a personal funcionari de carrera o laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic dependents o vinculats a aquestes, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i els òrgans semblants de les comunitats autònomes, així com en la Unió Europea o en organitzacions internacionals.

2. Els qui estiguen en situació d’excedència voluntària per agrupació familiar no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en aquesta situació a l’efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic

1. Procedirà la declaració d’excedència voluntària automàtica quan les funcionàries i els funcionaris de carrera accedisquen, bé per promoció interna o bé per altres sistemes d’accés a altres cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales de qualsevol administració pública i no els corresponga quedar en una altra situació, així com quan passen a prestar servicis en organismes o entitats del sector públic com a personal contractat laboral fix, tot això sense perjuí del que disposa la normativa sobre incompatibilitats.

2. L’exercici de llocs mitjançant nomenament de personal funcionari interí o com a personal amb contracte laboral temporal, no habilitarà per a passar a aquesta situació i serà procedent la declaració d’excedència voluntària per interès particular sense que siguen aplicables, en aquest cas, els terminis per a la sol·licitud i permanència en ella.

3. Als efectes previstos en el paràgraf primer, han de considerar-se incloses en el sector públic aquelles societats mercantils o fundacions públiques controlades per les administracions públiques per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació aplicable.

4. En la situació d’excedència voluntària automàtica no es meritaran retribucions, ni serà computable el temps de permanència a l’efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i amb ocasió del reingrés al servici actiu, es computarà a l’efecte d’antiguitat el període de prestació de servicis en organismes o entitats del sector públic, amb l’excepció dels prestats en societats mercantils o en fundacions públiques a les que es referix l’apartat 3 d’este article.Excedència voluntària per atenció de familiars

1. El personal funcionari tindrà dret a un període d’excedència no superior a tres anys en els supòsits següents:

a) Per tindre cura de cada filla o fill, ja siga per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si fa el cas, de la resolució judicial o administrativa de l’adopció o acollida.

b) Per tindre cura del cònjuge o parella de fet legalment constituïda o familiar que estiga a càrrec seu, fins al segon grau inclòs de consanguinitat o afinitat o qualsevol persona que, legalment, estiga sota la seua guarda o custòdia que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdre’s per si mateix i no exercisca activitat retribuïda.

2. El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant donara origen a una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posarà fi a la que es gaudia.

3. Aquesta excedència constituïx un dret individual del personal funcionari. En el cas que més d’una funcionària o funcionari generaren el dret a gaudir-la per un mateix subjecte causant, l’administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels servicis.

4. El temps de permanència en aquesta situació serà computable a l’efecte d’antiguitat, promoció professional i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

5. El lloc de treball obtingut amb destinació definitiva serà reservat durant els tres anys de duració de l’excedència.

6. El lloc de treball que exercira amb caràcter provisional, per no disposar de lloc en propietat, es reservarà durant els tres anys de duració de l’excedència sempre que no siga objecte de provisió amb destinació definitiva o, si fa el cas, es reincorpore el seu titular.

7. El personal funcionari interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en la present llei.

8. Les funcionàries i els funcionaris en aquesta situació podran participar en els cursos de formació que organitze l’administració.Excedència voluntària per raó de violència de gènere

1. Les funcionàries víctimes de violència de gènere per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l’assistència social integral, tindran dret a aquesta excedència, sense haver tingut que prestar un temps mínim de servicis previs i sense que els siga exigible termini de permanència.

2. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball obtingut amb destinació definitiva o d’aquell que s’exercira amb caràcter provisional per no disposar de lloc en propietat. Este període serà computable a l’efecte d’antiguitat, promoció professional i drets del règim de Seguretat Social que siga d’aplicació. No obstant això, quan de les actuacions de tutela judicial resultara que l’efectivitat del dret de protecció de la víctima ho exigira es podrà prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos, amb els mateixos efectes que els abans assenyalats.

3. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec. 4. Les funcionàries interines poden gaudir d’aquesta excedència, encara que la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en la present llei.Excedència voluntària incentivada

1. El personal funcionari de carrera inclòs en un procés de reassignació d’efectius podrà sol·licitar ser declarat en situació d’excedència voluntària incentivada una vegada que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publique el Pla d’ordenació de personal. Els qui estiguen en situació d’expectativa de destinació o d’excedència forçosa com a conseqüència de l’aplicació d’una redistribució d’efectius o d’altres mesures de racionalització de l’organització administrativa i de personal tindran dret a passar, amb la sol·licitud prèvia, a aquesta situació.

2. L’excedència voluntària incentivada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de treball, de cap mena, en el sector públic de relació funcionarial o laboral, excepte els supòsits previstos en l’article tres i concordants de la Llei d’Incompatibilitats, amb els requisits establits i amb l’autorització prèvia de compatibilitat. Conclòs el termini assenyalat, es passarà automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d’excedència voluntària per interès particular.

3. Els qui passen a aquesta situació tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter bàsic i les retribucions complementàries vinculades a la carrera administrativa i al lloc de treball, excloses les pagues extraordinàries, meritades en la última destinació, per cada any complet de servicis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.

4. El personal funcionari de carrera que estiga en aquesta situació, podrà reingressar en l’administració abans del compliment del termini màxim de 5 anys si així ho acorden ambdues parts, sempre que hagen transcorregut dos anys des de la seua concessió i prèvia devolució de la part proporcional de les quantitats percebudes pel temps que reste.Excedència forçosa

1. La declaració d’excedència forçosa es produirà en els casos següents:

a) Quan una funcionària o funcionari declarat en situació de suspensió ferma, sol·licite el reingrés després del compliment de la sanció imposada i este no siga possible per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària.

b) Quan la funcionària o el funcionari que estiga en situació d’expectativa de destinació esgote el període màxim fixat per a dita situació per causa no imputable a l’administració pública, així com quan incomplisca les obligacions imposades en l’article següent.

2. El personal declarat en la situació administrativa d’excedència forçosa té dret a percebre les retribucions bàsiques i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec. El temps que romanguen en aquesta situació serà computable a l’efecte d’antiguitat i de drets del règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació. No obstant això, en el cas que les retribucions que haja de percebre el personal declarat en aquesta situació, siga inferior a la quantia fixada com a salari mínim interprofessional, hauran de ser complementades fins a aconseguir eixa quantitat.

3. Este personal té obligació de participar en els concursos convocats als llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala, de la seua localitat i en cas de no fer-ho seran declarats en situació d’excedència voluntària per interès particular. Així mateix, hauran d’acceptar les destinacions que els siguen oferides en els llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat on van exercir el seu lloc anterior i participar en els cursos de capacitació que els oferisquen.

4. No podran exercir llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o laboral. Si obté un lloc de treball en eixe sector, passarà a la situació administrativa corresponent.


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València    
telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?