LLICÈNCIESLlicències retribuïdesArticle 43. Llicència per cursos externs

1. L’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat en què presta serveis la persona sol·licitant, quan no ho impedisquen les necessitats del servei, podrà concedir llicència retribuïda, amb un límit màxim de quaranta hores a l’any, per a l’assistència a cursos diferents dels contemplats en l’article 12.2 d’aquest decret, el contingut del qual estiga directament relacionat amb les funcions del lloc de treball o la carrera professional administrativa de la persona sol·licitant.

2. A la sol·licitud de la llicència haurà d’acompanyar-se:

a) Documentació justificativa del curs, en la qual hauran de figurar les matèries que s’imparteixen, l’horari i la seua durada.

b) Informe favorable de l’òrgan de la conselleria o entitat del qual depenga la persona interessada, justificant la necessitat de l’assistència a aquests cursos d’acord amb el que es preveu en el punt anterior.

3. La denegació de la llicència haurà de ser motivada.

4. Durant els permisos de naixement, del progenitor diferent de la mare biològica i excedències per cura de familiars, el personal podrà participar en aquests cursos.Article 44. Llicència per estudis

1. La Direcció general competent en matèria de funció pública, quan no ho impedisquen les necessitats del servei, podrà concedir llicència de fins a dotze mesos de durada per a la realització d’accions formatives en matèries directament relacionades amb les funcions del lloc o la carrera professional administrativa de la persona sol·licitant i que no estiguen compreses en l’article anterior.

2. A la sol·licitud de la llicència haurà d’acompanyar-se:

a) Documentació acreditativa de l’acció formativa, en la qual hauran de figurar les matèries que s’imparteixen i la seua durada.

b) Informe favorable de l’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat corresponent, en el qual es justifique la conveniència de l’assistència a aquesta acció formativa d’acord amb el que es preveu en el punt anterior.

3. Durant el gaudi d’aquesta llicència es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.

4. En finalitzar el període de llicència per estudis el personal beneficiari presentarà a la direcció general competent en matèria de funció pública certificació acreditativa dels estudis realitzats.

La no-presentació per part de la persona interessada d’aquesta documentació implicarà l’obligació de reintegrar les retribucions percebudes.

5. La llicència es podrà concedir cada cinc anys, sempre que aquests s’hagen prestat en servei actiu ininterrompudament.

6. Igualment, es concedirà aquesta llicència als qui siguen nomenats personal funcionari en pràctiques que ja estigueren prestant serveis remunerats en l’Administració de la Generalitat com a personal funcionari de carrera o interí, durant el temps que es prolongue el curs selectiu o període de pràctiques, percebent les retribucions que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent. A l’efecte, la persona interessada haurà de sol·licitar la llicència a la direcció general competent en matèria de funció pública, aportant la corresponent documentació acreditativa. En aquest supòsit no seran aplicables les previsions dels apartats 2 a 5 del present article.Article 45. Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacional

1. La direcció general competent en matèria de funció pública, podrà autoritzar llicències per a la participació voluntària, per un període no superior a sis mesos, en missions o programes de cooperació internacional al servei d’organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, sempre que conste l’interès de l’Administració en la seua participació així com el de l’organisme, govern o entitat que ho sol·licite.

2. A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació referida al programa en la qual conste la participació de la persona interessada, així com informe favorable de l’òrgan competent en matèria de cooperació internacional.

3. Durant el temps de durada de la llicència, les retribucions de la persona participant seran a càrrec de la conselleria o organisme en la qual preste els seus serveis.

4. Finalitzada l’activitat voluntària, s’aportarà certificació de l’organisme, govern o entitat, en la qual s’acredite l’efectiu compliment de l’activitat.Llicències sense retribucióArticle 46. Disposicions comunes a les llicències sense retribució

1. Les llicències sense retribució, en qualsevol cas, hauran de comprendre períodes continuats i ininterromputs.

2. Per a poder sol·licitar una nova llicència serà necessari que transcórreguen, com a mínim, tres dies laborables entre el període que se sol·licita i l’anteriorment gaudit.Article 47. Llicències per interès particular

1. Amb una durada màxima de sis mesos cada tres anys, la direcció general competent en matèria de funció pública, previ informe de l’òrgan competent en matèria de personal, podrà concedir llicència per interès particular.

2. Aquesta llicència se sol·licitarà davant l’òrgan competent en matèria de personal, amb una antelació mínima d’un mes respecte de la seua data d’inici, excepte casos excepcionals que hauran de quedar degudament justificats. La seua denegació haurà de ser motivada. Excepte en els casos excepcionals a què es refereix el paràgraf anterior, l’òrgan competent en matèria de personal haurà d’informar la llicència i remetre-la a la direcció general competent en matèria de funció pública, amb quinze dies d’antelació a la data d’inici, a fi que aquesta emeta la resolució amb caràcter previ a l’esmentada data. Quan s’haja acreditat la impossibilitat de sol·licitar la llicència amb l’antelació prevista en el paràgraf anterior, l’informe de l’òrgan competent en matèria de personal previst en l’apartat 1, haurà de fer constar de forma expressa que la justificació aportada per la persona interessada és correcta.

3. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats. D’aquesta previsió, s’exclou el cas del còmput de les vacances anuals. En aquest supòsit, i quan la llicència o la seua suma coincidisca amb un mes natural o el supere, haurà de descomptar-se de les vacances anuals el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.Article 48. Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota la seua guarda o custòdia

1. En el cas que el cònjuge, parella de fet, familiar en línia directa o col·lateral fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, que convisca amb la persona sol·licitant, o qualsevol persona que, legalment, es trobe sota el seu guarda o custòdia, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada, podrà sol·licitar-se una llicència, amb una durada màxima d’un any per cada subjecte causant. L’inici de cada nova llicència per diferent subjecte causant posarà fi a la llicència que vinguera gaudint-se fins a aqueix moment.

2. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada amb els informes mèdics corresponents.

3. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats. D’aquesta previsió, s’exclou el cas del còmput de les vacances anuals. En aquest supòsit, i quan la llicència o la seua suma coincidisca amb un mes natural o el supere, haurà de descomptar-se de les vacances anuals el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.Article 49. Llicència per a perfeccionament professional

1. La direcció general competent en matèria de funció pública, a sol·licitud de la persona interessada, podrà concedir llicències no retribuïdes, d’una durada màxima de tres mesos a l’any, per a l’assistència a altres cursos de perfeccionament professional no contemplats en els articles 43 i 44 d’aquest decret, sempre que la gestió del servei i l’organització del treball ho permeten.

2. La seua concessió requerirà informe favorable de l’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat en la qual presta serveis la persona interessada


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València    
telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?