PERMISOSPermisos del personal funcionari

El personal, prèvia comunicació a l’òrgan competent, podrà gaudir dels permisos establerts en els articles següents en els termes previstos en aquests, no sent necessària l’autorització amb caràcter previ, excepte en el supòsit previst en l’article 40. Tret que s’establisca expressament una altra cosa, el gaudi dels permisos determinats per un fet causant s’iniciarà el primer dia laborable després d’aquest fet.Permís per matrimoni o unió de fet

1. El personal podrà gaudir de quinze dies naturals i consecutius per raó de matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana, o en qualsevol altre registre públic oficial d’unions de fet.

2. Aquest permís pot acumular-se al període vacacional i als dies d’assumptes propis, i no es gaudirà necessàriament a continuació del fet causant, però sempre dins dels 6 mesos següents al matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana.

3. El personal que gaudisca d’aquest permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà gaudir-lo de nou en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.

4. Així mateix, el personal tindrà dret a permís, tant pel dia de la celebració del seu matrimoni o inscripció de la seua unió de fet, com pel d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat. Si el lloc en el qual es realitza la celebració superara la distància de 375 quilòmetres, comptats des de la localitat de residència d’aquest personal, el permís serà de dos dies naturals consecutius.Permís per tècniques prenatals i de preparació al part

1. Quan hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball, es concedirà permís pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, i tècniques per a la preparació al part de les funcionàries embarassades. 2. Dins de la jornada de treball el personal funcionari tindrà dret a absentar-se per a sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida, pel temps necessari per a la seua realització, prèvia justificació de la necessitat.Permís per qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment o guarda amb finalitats d’adopció

En els casos d’adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció es tindrà permís per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, així com per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, que hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball.Permís per naixement per a la mare biològica

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.a del TREBEP.Permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent

1. Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.b del TREBEP.

2. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors que, per les seues circumstàncies i experiències personals o que, per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents.

3. El gaudi del permís per adopció o acolliment internacional de fins a dos mesos de durada, podrà fraccionar-se o ser continuat, en funció de la tramitació que es requerisca al país d’origen de la persona adoptada.Gaudi a temps parcial dels permisos per naixement per a la mare biològica i per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent

1 Els permisos per naixement per a la mare biològica i per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, podran gaudir-se a jornada completa o a temps parcial.

2. Perquè puguen gaudir-se a temps parcial, la persona interessada haurà de sol·licitar-ho amb una antelació de quinze dies hàbils, acompanyant informe de la persona responsable de la unitat administrativa en què estiguera destinada, en el qual s’acredite que queden degudament cobertes les necessitats del servei. L’òrgan competent, a la vista de la sol·licitud i de l’informe corresponent, dictarà resolució amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la data de gaudi pretesa. La falta de resolució expressa en el termini adés esmentat tindrà efectes estimatoris. Aquesta sol·licitud podrà realitzar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior, i podrà estendre’s a tot el període de descans o a part d’aquest, sense perjudici del que es disposa en l’apartat següent.

3. El gaudi a temps parcial del permís s’ajustarà a les regles següents:

a) Aquest dret podrà ser exercit per qualsevol de les dues persones progenitores, i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans. En el supòsit de naixement, la mare biològica no podrà fer ús d’aquesta modalitat del permís durant les sis setmanes immediates posteriors al part, que seran de descans obligatori.

b) El període de gaudi s’aplicarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitze, la qual es fixarà a elecció de la persona interessada, no podent ser inferior, en cap cas, a la meitat de la seua jornada ordinària, ni superar la durada establida per al permís.

c) El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat només podrà modificar-se per iniciativa de la persona interessada, i únicament per causes relacionades amb la seua salut o la de la menor o el menor.

d) Durant el període de gaudi del permís a temps parcial, la persona beneficiària no podrà prestar serveis extraordinaris fora de la jornada de treball que realitze com a conseqüència de la concessió d’aquest permís.

4. Quan les necessitats del servei ho permeten es concedirà, a la persona interessada, la part de jornada sol·licitada per al gaudi del permís a temps parcial que convinga als seus interessos personals.

5. El permís a temps parcial serà incompatible amb el gaudi simultani per la mateixa persona dels permisos previstos per lactància, naixement de filles o fills prematurs, i amb la reducció de jornada per raons de guarda legal.Permís per lactància

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 48.f del TREBEP.Permís per naixement de filles o fills prematurs

Per naixement de filles o fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagen de romandre hospitalitzats a continuació del part, el personal tindrà dret a absentar-se durant un màxim de dues hores diàries, percebent les retribucions íntegres.Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

1. Els òrgans competents en matèria de personal podran concedir, sempre que ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent treballen, una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la durada d’aquella, percebent les retribucions íntegres, per a la cura del fill o filla menor d’edat afectat per càncer o per una altra malaltia greu.

2. El càncer o una altra malaltia greu de la persona menor haurà d’implicar un ingrés hospitalari de llarga durada que requerisca la seua cura directa, continu i permanent. Es consideraran també com a situacions protegides:

a) La continuació del tractament mèdic o cura del menor en el domicili després del diagnòstic i hospitalització per càncer o malaltia greu.

b) Quan existisca una recaiguda o agudització del menor pel càncer o la mateixa malaltia greu, inclosos aquells supòsits en els quals no siga necessari un nou ingrés hospitalari, i requerisquen una cura directa, contínua i permanent.

3. L’acreditació que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu, així com la necessitat de la seua cura directa, contínua i permanent durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, s’efectuarà mitjançant informe del personal facultatiu responsable de l’assistència mèdica de la persona afectada per la malaltia. En els supòsits de recaiguda o agudització del càncer o de la mateixa malaltia greu, haurà d’aportar-se nou informe mèdic del personal facultatiu que assistisca el menor, en el qual s’acredite aquesta circumstància i la necessitat de cures directes, contínues i permanents.

4. El personal que tinga dret al permís regulat en aquest article percebrà les seues retribucions íntegres, amb independència de la reducció de jornada autoritzada. No obstant això, quan concórreguen en totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tindre dret a aquesta reducció de jornada o, si escau, puguen tindre la condició de persona beneficiària de la prestació establida per a aquesta fi en el règim de la Seguretat Social que els siga aplicable, es tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que dure la reducció de la seua jornada de treball, sempre que l’altra persona progenitora, adoptant o acollidora de caràcter preadoptiu o permanent no cobre les seues retribucions íntegres en virtut d’aquest permís, o com a persona beneficiària de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li siga aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que tots dos progenitors tinguen la condició de personal empleat públic i presten serveis en el mateix òrgan o entitat, es podrà limitar l’exercici simultani d’aquesta reducció de jornada per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.

5. La reducció de jornada podrà concedir-se fins a un percentatge màxim del 99 %, quan es tracte d’un ingrés hospitalari ocasionat pel càncer o una altra malaltia greu, així com quan s’estiga en una fase crítica del tractament segons conste en l’informe mèdic. En la resta de casos no inclosos en el paràgraf anterior, el percentatge de reducció de jornada podrà arribar al 75 %. Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis es podrà autoritzar que la reducció de jornada s’acumule en jornades completes pel temps que resulte estrictament necessari segons informe mèdic.

6. El permís es concedirà per un període inicial de fins a un mes. No obstant això, mentre subsistisca la necessitat de la cura directa, contínua i permanent es prorrogarà per períodes de fins a dos mesos i, com a màxim, fins que la o el menor complisca els díhuit anys. En el cas que l’informe mèdic determine la necessitat d’un temps inferior o superior, es concedirà pel període indispensable que conste en l’informe. La concessió de les successives pròrrogues requerirà en cada cas prèvia sol·licitud de la persona interessada, a la qual haurà d’acompanyar un nou informe mèdic actualitzat que acredite la necessitat de les cures de la o del menor.Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.c del TREBEP.Disposicions comunes a determinats permisos

1. En els permisos per naixement, adopció, guarda, acolliment i del progenitor diferent de la mare biològica, el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics del personal durant tot el període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al seu gaudi si, d’acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

2. El personal que haja fet ús dels permisos esmentats en l’apartat anterior tindrà dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resulten menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.Permís per estat de gestació

Les empleades públiques en estat de gestació gaudiran d’un permís retribuït, a partir del dia primer de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data del part.Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

1. El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors, persones majors o amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial, a càrrec seu, a:

a) Consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització.

b) Reunions de coordinació i tutories dels seus centres d’educació especial.

c) Consultes de suport addicional en l’àmbit socio-sanitari. Així mateix, podrà acudir pel temps indispensable durant la seua jornada laboral a consultes, tractaments i exploracions mèdiques del cònjuge o parella de fet, quan s’acredite documentalment la necessitat d’assistir-hi amb acompanyant.

2. Les absències parcials al lloc de treball com a conseqüència de l’assistència a situacions recollides en el punt anterior, duraran el temps indispensable per a la seua realització, considerant-se com de treball efectiu sempre que l’absència es limite al temps necessari, i es justifique documentalment pel personal funcionari la seua assistència i l’hora de la cita.

3. El personal tindrà permís per a absentar-se del seu lloc de treball per a assistir a les tutories o a qualsevol altre requeriment del centre escolar de les seues filles i fills. Aquestes absències duraran el temps indispensable per a la seua realització i es consideraran de treball efectiu sempre que tinguen lloc dins de l’horari laboral, i s’acredite que no és possible acudir en horari diferent per no permetre-ho el centre escolar.

4. Així mateix, en cas d’interrupció de l’embaràs, l’empleada pública tindrà dret a sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.Permís per defunció

1. Per defunció del cònjuge, parella de fet o d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan siga en diferent localitat.

2. Quan es tracte de defunció d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan siga en diferent localitat.

3. Els dies en què es faça ús d’aquest permís hauran de ser consecutius i immediatament posteriors al fet causant. Únicament es computarà com a permís el dia de la defunció quan la persona no inicie la jornada de treball que li corresponguera realitzar aqueix dia.

4. Per al còmput dels terminis en la mateixa o diferent localitat, es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.Permís per accident o malaltia greu

1. Per accident o malaltia greu del cònjuge, parella de fet o d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan siga en diferent localitat (a la Universitat de València 4 dies quan el succés es produïsca en la mateixa localitat i de 6 dies quan siga en distinta localitat a més de 50 kilòmetres).

2. Quan es tracte d’accident o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan siga en diferent localitat.

3. Es tindrà dret a aquest permís cada vegada que s’acredite novament una situació de gravetat de conformitat amb el que es disposa en l’article 3.i d’aquest decret.

4. Per al còmput dels terminis en la mateixa o diferent localitat es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.Permís per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud

El personal disposarà de permís durant el dia de l’examen per a concórrer a proves selectives per a l’ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada laboral. S’entenen inclosos en aquest permís els exàmens parcials sempre que tinguen caràcter eliminatori.Permís per trasllat de domicili habitual

1. El personal disposarà d’un dia per trasllat del seu domicili sense canvi de localitat de residència, aportant justificant acreditatiu.

2. Quan existisca canvi de localitat de residència, aquest permís serà de dos dies.

(El personal de la Universitat de València disposarà de dos dies consecutius per trasllat de domicili habitual, aportant document acreditatiu. Quan el nou domicili es trobe situat en distinta localitat de l’actual a més de 50 kilòmetres, disposarà de un dia més)Permís per deure inexcusable

1. Es tindrà dret al temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter públic i personal.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà per deure de caràcter públic i personal:

a) Citacions de jutjats i tribunals de justícia o un altre tipus de compareixences obligatòries davant aquests, degudament acreditades mitjançant certificat de compareixença expedit per lletrat de l’administració de justícia, així com citacions de comissaries o de qualsevol altre organisme oficial.

b) Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.

c) Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions que en depenen, quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, així com de diputada o diputat.

d) Assistència com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l’autoritat pertinent. e) Altres obligacions que necessàriament hagen d’atendre’s en horari laboral i que en cas d’incompliment generen a la persona interessada una responsabilitat d’ordre civil, penal o administrativa, sempre que queden degudament acreditades.Permís per funcions representatives i formació

Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació del personal, en els termes en què s’estableix en la normativa vigent.Permís per assumptes propis

1. Cada any natural, i fins al dia 15 de febrer de l’any següent, es podrà gaudir de fins a 6 dies per assumptes propis o particulars, així com dels dies addicionals previstos en l’apartat 8 d’aquest article i en l’article 41.

2. El personal distribuirà aquests dies a la seua conveniència, tenint en compte que el seu gaudi no haurà d’afectar l’adequada atenció al servei públic, per la qual cosa requeriran autorització prèvia. La sol·licitud es dirigirà a la corresponent unitat de personal i la seua denegació haurà de ser motivada, acreditant el possible perjudici que s’ocasionaria a l’organització amb la seua concessió. En qualsevol cas, el personal funcionari tindrà dret a gaudir dels dies per assumptes particulars dins de l’any natural al qual corresponguen, no podent quedar condicionat aquest dret per la necessitat d’autorització prèvia prevista en el paràgraf anterior.

3. Les persones amb filles o fills menors de 14 anys tindran preferència per a l’elecció dels dies per assumptes particulars durant els períodes escolars no lectius. Així mateix, la preferència d’elecció s’aplicarà al personal que tinga a càrrec seu persones majors de 65 anys o amb diversitats funcionals en situació de dependència.

4. L’Administració, prèvia negociació amb la representació sindical, podrà dictar les normes oportunes, durant el primer trimestre de l’any, perquè el gaudi d’aquests dies no repercutisca negativament en l’adequada prestació dels serveis.

5. El personal funcionari interí podrà gaudir d’aquest permís a raó d’un dia per cada dos mesos complets treballats en l’administració de la Generalitat. Els períodes treballats en diversos contractes o nomenaments d’aquesta, dins del mateix any, que no hagen donat lloc al gaudi d’un d’aqueixos dies o dels dies addicionals que, si escau, corresponguen, es podran acumular a fi de fer efectiu aquest permís. Si necessitats del servei degudament acreditades, impedeixen el gaudi d’aquests dies acumulats, se’n tindrà dret a l’abonament.

6. Els dies d’assumptes propis anuals podran ser acumulats als permisos per naixement, lactància, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, fins i tot havent expirat ja l’any al fet que tal període corresponga.

7. Els 6 dies anuals d’assumptes propis correspondran per any natural de prestació de serveis efectius. En els casos de llicència sense retribució o de reingrés, quan el temps de serveis prestats siga menor, es gaudiran un nombre de dies proporcional al temps treballat, a raó d’un dia per cada dos mesos treballats, arredonint-se a l’alça a favor del personal sol·licitant. Aquesta previsió no s’aplicarà al supòsit de reingrés després d’haver gaudit d’una excedència per cura de filles i fills o familiars, situació que s’entendrà com de treball efectiu.

8. A més dels dies per assumptes propis que s’establisquen, el personal tindrà dret al gaudi de dos dies addicionals en complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complit a partir del vuitè.

9. En el supòsit de jubilació del personal, el règim d’aplicació serà el següent:

a) Els 6 dies d’assumptes propis es gaudiran en proporció al temps treballat durant l’any natural de la jubilació.

b) Els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat, es podran gaudir íntegrament abans de la data de jubilació, sense que s’aplique el criteri de proporcionalitat previst en l’apartat anterior.

c) Els dies compensatoris previstos en l’article següent, es gaudiran si la festivitat per la qual es concedeix el permís queda compresa dins del període treballat abans de la data de jubilació.


STEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València    
telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?