Reducció de jornada


Es pot sol·licitar reducció de jornada:

 • Per lactància d'un fill menor de dotze mesos es tindrà dret a una hora d'absència del treball que es podrà dividir en dues fraccions (Artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público)
 • Per cura directa d'algun menor de dotze anys, o de persona gran que requerisca especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no exercisca activitat retribuïda (Artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público)

 • Per cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no puga valdre's per si mateixa i que no exercisca activitat retribuïda (Artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público)

 • Per necessitat d'atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes. Si hi haguera més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducción es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes (Artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público)

 • Personal que per raó de malaltia llarga o crònica no puga realitzar la seua jornada laboral completa (Artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público)

 • Per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària (Artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público)


Normativa:

DECRET 175-2006 (Acord de condicions de treball del personal del Consell)

Article 7. Reduccions de jornada

1. Tindrà dret a una disminució de fins la meitat de la seua jornada de treball, amb reducció proporcional de les seues retribucions:

a) El personal que, por raons de guarda legal, tinga al seu càrrec algun xiquet o xiqueta de 12 anys o menor, o familiars que requerisquen especial dedicació, prèvia resolució o informe de l'òrgan corresponent de l'administració sanitària. A aquests efectes, tindrà la consideració de familiar el cònjuge o parella de fet.

b) El personal que per raons de convivència tinga al seu càrrec directe algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33%, acreditada per òrgan competent i no exercisca activitats retribuïdes que superen el salari mínim interprofessional.

c) El personal que per raó de llarga o crònica malaltia no puga realitzar la jornada laboral completa, amb certificació d'aquest extrem per la Unitat de Valoració d'Incapacitats.

2. Quan les reduccions a què es refereix el punt 1 anterior no superen l'hora diària, no generarà deducció de retribucions. La reducció d'una hora diària sense deducció de retribucions, en el cas de guarda legal de xiquets de 12 anys o menors, únicament es gaudirà quan s'acredite, l'òrgan competent de l'administració sanitària, que el menor requereix especial dedicació.

3. El personal que haja d'atendre la cura del cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau, per raó de malaltia molt greu que requerisca hospitalització en institució sanitària o domiciliària, podrà gaudir d'una reducció fins al 50% de la jornada laboral, de caràcter retribuït, durant el termini d'un mes. En cas que hi haguera més d'un beneficiari d'aquest Dret que fóra personal de l'administració del Consell o dels seus organismes autònoms, podràn gaudir d'aquest de forma parcial, respectant, en tot cas, el termini màxim.

4. En aquells casos en què resulte compatible amb les funcions del lloc exercit i amb les del centre de Treball, el personal que ocupi llocs de Treball que tinguin assignats complements específics que comporten una jornada de 36,15 hores setmanals, podrà ser autoritzat a realitzar una jornada reduïda, contínua i ininterrompuda de les 9 a les 14 hores, o les equivalents si el lloc exercit està subjecte a torns, percebent un 75 per cent del total de les retribucions.

5. Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu Dret a l'assistència social integral, tindran Dret a la reducció de la seva jornada, amb disminució proporcional de la retribució, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre elles, durant el temps que els serveis socials o de salut, segons procedeixi, acreditin. Quan la reducció no supere l'hora diària, no generarà deducció de retribucions.

6. Les reduccions de jornada d'una hora diària que no generen deducció de retribucions no suposaran exempció de la realització de la jornada de vesprada.


Artículo 8. Disposicions comunes a les reduccions de jornada

1. Les reduccions de jornada previstes en l'article 7 són incompatibles entre si. Excepte les regulades en els apartats 7.1.c) i 7.5, que seràn compatibles amb la resta.

2. Si diversos empleats de l'administració del Consell i els seus organismes autònoms tinguessin Dret a una reducció de jornada respecte a un mateix subjecte causant, podrien gaudir de este Dret de forma parcial.

3. El personal acollit a les anteriors reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la jornada que realitzi, en les situacions previstes en els articles 10 i 14.

4. El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a gaudir una altra per la mateixa causa, fins que transcorrin, com a mínim, tres mesos des que es va deixar sense efecte la reducció anterior.

5. Les reduccions de jornada que comporten minva de retribucions seràn concedides per la Direcció General competent en matèria de funció pública. En cas que no comporten minva de retribucions, serà l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme autònom qui les concedeixi.

6. El funcionari haurà d'informar al responsable de la unitat administrativa, amb quinze dies d'antelació, la data en què es reincorporarà a la seva jornada ordinària.

7. Al personal amb la reducció de jornada prevista en l'article 7.5 no li resulten d'aplicació els punts 4 i 6.

 
La reducció de jornada laboral no té repercusions econòmiques en la nòmina fins a 1 hora diària.

Per a gaudir una reducción de jornada per malaltia llarga o crònica, cal tindre reconeguda una minusvàlua de almenys el 33%

 


Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvàlua.


Objecte del tràmit

La qualificació del grau de minusvalidesa permet l'accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.


Qui pot iniciar-lo?
 • Interessats / Sol·licitants
 • La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

Termini de presentació
Durant tot l'any.


On adreçar-se?
 • CENTRE D'AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITATS
SANT JOSEP DE CALASSANÇ, 30, baix
46008 València     google maps
Telèfon: 963989550 - 012 Fax: 963989551
url: www.gva.es


Quina documentació cal presentar?

Documents que han d'acompanyar a la sol·licitud:
 • Fotocòpia del DNI de l'interessat o, si no, fotocòpia del Llibre de Família.

 • Si és el cas, fotocòpia del DNI del representant legal i del document acreditatiu de la representació legal.

 • Informes mèdics, psicològics i / o socials que acreditin les deficiències al·legades

 • En cas de revisió per agreujament: fotocòpia dels informes que acreditin el agreujament.

Important: junt amb les fotocòpies cal aportar els documents originals per a la seua compulsa. No serà necessària la presentació d'aquells documents que han d'acompanyar la sol·licitud quan ja estiguen en poder del centre de valoració i orientació de discapacitats.


Com es tramita?

Passes:

 • Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
 • Els centres de valoració i orientació de discapacitats de les direccions territorials de Benestar Social seràn competents per a la instrucció dels procediments i realitzaran d'ofici totes les actuacions que siguen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals han de dictar la resolució .
 • La instrucció del procediment per a la valoració i qualificació de les situacions de minusvalidesa amb vista al reconeixement de grau, requerirà dels següents actes i informes preceptius.

1.- Citació per al reconeixement.
Rebuda en forma la sol·licitud, el centre de valoració i orientació de discapacitats notificarà a l'interessat, el dia, l'hora i la direcció en què hagi de realitzar-se els reconeixements i proves pertinents.

En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, se li podrà declarar decaigut en el seu dret al tràmit corresponent d'acord amb el que estableix l'article 76.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.- Reconeixement.
Per a la formulació dels seus dictàmens l'equip de valoració de minusvalideses podrà demanar totes les informacions, reconeixements o proves que consideri necessàries. Així mateix, podrà sol·licitar informes d'altres professionals del mateix centre de valoració i orientació o de serveis aliens.

Quan les especials circumstàncies dels interessats així ho aconsellin els equips de valoració de minusvalideses podràn formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, si escau, socials emesos per professionals autoritzats.

3.- Emissió de dictamen tècnico.
Efectuades les proves, reconeixements i informes pertinents, per l'equip de valoració de minusvalideses es procedirà a emetre dictamen tècnic-facultatiu, que serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació de discapacitats, al titular de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.


Resolució:
 • El titular de la Direcció Territorial de Benestar Social, basant-se en els dictàmens tècnic-facultatius, ha de dictar resolució expressa sobre el reconeixement del grau, així com la puntuació obtinguda en els barems per determinar la necessitat de concurs d'una altra persona o dificultats de mobilitat, si escau.

 • El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, es computarà a partir de la data de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació.

 • El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa determinarà la desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, als efectes d'interposar la corresponent reclamació administrativa prèvia.

 • En els casos de desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa posterior al venciment del termini es adoptarà per l'Administració sense cap vinculació al sentit del silenci.

 • El reconeixement del grau de minusvalidesa s'entendrà produït en la data de la presentació de la sol·licitud en qualsevol dels registres i llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 • En totes les resolucions en què es reconegui un determinat grau de minusvalidesa, es farà constar en el seu cas, el termini a partir del qual es podrà instar la revisió del mateix per agreujament o millora. 

   

Quins recursos són procedents contra la resolució?

 • Contra les resolucions que recaiguin sobre reconeixement de grau de minusvalidesa, els interessats podràn interposar, reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, de conformitat amb el que estableix l'article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 1995, de 7 d'abril.

 • La reclamació prèvia a la via jurisdiccional social es podrà interposar en el termini de 30 dies següents a la data de la notificació de la resolució que hagi recaigut i haurà de ser dirigida al director territorial de Benestar Social.

 

Normativa:

Inici   >