Programa Docentia - Fase experimental

[valencià] / [castellano]

sysDocentia

El programa Docentia Docentia per a l'avaluació de l'activitat docent del professorat va a iniciar la seua fase experimental durant el curs 2016-2017. La documentació oficial i procedimental del programa Docentia es pot consultar en la corresponent pàgina web de la Unitat de Qualitat .

El desenvolupament del programa Docentia es va a recolzar en un sistema informàtic, sysDocentia , al que els usuaris del mateix podran accedir en l'adreça:

http://docentia.uv.es 

En la fase experimental durant el curs 2018-2019 es van a desenvolupar les següents accions:

 • fins al 31 octubre de 2018
  • el professorat funcionari que haja de ser avaluat del període quinquennal 2013-2018, així com una part del professorat contractat i associat, podrà indicar si vol participar en l'avaluació de la fase experimental del programa Docentia;            
   • el professorat que puga participar en aquesta fase experimental rebrà un correu indicant els detalls de com realitzar la seua sol·licitud de participació;    
 • del 7 de novembre de 2018 al 7 de gener de 2019      
  • el professorat participant en la fase experimental introduirà la informació de la memòria anual 2017-2018, incloent l'activitat dels cinc cursos previs; i emplenarà el seu autoinforme quinquennal
  • el professorat participant en la fase experimental podrà consultar els valors dels indicadors relacionats amb la seua activitat docent en què es recolza el programa Docentia;
  • el professorat que ja va participar en la fase experimental en els cursos anteriors podrà introduir la memòria anual relativa al curs 2017-2018
 • del 26 de novembre de 2018 al 25 de gener de 2019
  • els i les responsables de departaments i de comissions de titulació (CAT o CCA) podran introduir els informes quinquennals sobre el professorat participant en la fase experimental;   
 • febrer i març de 2019        
  • el Comitè Permanent d'Avaluació de l'Activitat Docent, a la vista de les memòries anuals, els autoinformes quinquennals, els informes quinquennals de departaments i comissions de titulació i els valors dels indicadors de l'activitat docent, emetrà els informes provisionals d'avaluació de l'activitat docent de cadascun dels professors avaluats en aquesta fase experimental, elevant-los a la Comissió de Professorat per a la seua aprovació;    
 • a partir d’abril de 2019        
  • el professorat avaluat en aquesta fase experimental podrà consultar l'informe d'avaluació i tots els seus detalls, podent si escau sol·licitar la revisió del mateix;    
  • la Comissió de Garanties formularà, si escau, proposta de resolució sobre els recursos de revisió presentats;        
  • el Rectorat emetrà la resolució final dels informes d'avaluació de l'activitat docent de cadascun dels professors avaluats en aquesta fase experimental respecte al període quinquennal 2013-2018;    
   

sysDocentia

El programa Docentia para la evaluación de la actividad docente del profesorado va a iniciar su fase experimental durante el curso 2016-2017. La documentación oficial y procedimental del programa Docentia se puede consultar en la correspondiente página web de la Unidad de Calidad

El desarrollo del programa Docentia se va a apoyar en un sistema informático, sysDocentia , al que los usuarios del mismo podrán acceder en la dirección:

http://docentia.uv.es 

En la fase experimental durante el curso 2018-19 se van a desarrollar las siguientes acciones:

 • hasta el 31 de octubre de 2018
  • el profesorado funcionario que deba ser evaluado del periodo quinquenal 2013-2018, así como parte  del profesorado contratado y asociado, podrá indicar si quiere participar en la evaluación de la fase experimental del programa Docentia;
   • el profesorado que pueda participar en esta fase experimental recibirá un correo indicando los detalles de cómo realizar su solicitud de participación;
 • del 7 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019
  • el profesorado participante en la fase experimental introducirá la información de la memoria anual 2017-2018, incluyendo la actividad de los cinco cursos previos; y cumplimentará su autoinforme quinquenal ;
  • el profesorado participante en la fase experimental podrá consultar los valores de los indicadores relacionados con su actividad docente en que se apoya el programa Docentia;
  • el profesorado que ya participó en la fase experimental en los cursos anteriores podrá introducir la memoria anual relativa al curso 2017-2018
 • del 26 de noviembre de 2018 al 25 de enero de 2019
  • los y las responsables de departamentos y de comisiones de titulación (CAT o CCA) podrán introducir los informes quinquenales sobre el profesorado participante en la fase experimental;
 • febrero y marzo de 2019
  • el Comité Permanente de Evaluación de la Actividad Docente, a la vista de las memorias anuales, los autoinformes quinquenales, los informes quinquenales de departamentos y comisiones de titulación y los valores de los indicadores de la actividad docente, emitirá los informes provisionales de evaluación de la actividad docente de cada uno de los
   profesores evaluados en esta fase experimental, elevándolos a la Comisión de Profesorado para su aprobación;
 • a partir de abril de 2019
  • el profesorado evaluado en esta fase experimental podrá consultar el informe de evaluación y todos sus detalles, pudiendo en su caso solicitar la revisión del mismo;
  • la Comisión de Garantías formulará, en su caso, propuesta de resolución sobre los recursos de revisión presentados;
  • el Rectorado emitirá la resolución final de los informes de evaluación de la actividad docente de cada uno de los profesores evaluados en esta fase experimental respecto al periodo quinquenal 2013-2018 ;
.

Consultes procedimentals/Consultas procedimentalesunitat.qualitat@uv.es  o tècniques/técnicassysdocentia@uv.es