Programa Docentia - Fase experimental

[valencià] / [castellano]

Preguntes més freqüents

Em dóna un error en intentar entrar en l'aplicació docentia. Per què?

De moment només pot entrar en l'aplicació el professorat que estiga sent avaluat en la fase experimental del programa Docentia.
Cal entrar, necessàriament amb el protocol segur HTTPS en
    https://docentia.uv.es/docentia
amb el seu usuari habitual (no l'àlies llarg de correu, i sense @uv.es) i la seua contrasenya de la UV (assegure's de no confondre majúscules i minúscules).

Alguna de les funcionalitats de l'aplicatiu no em respon bé. Què puc fer?

En aquesta fase experimental del programa Docentia estem introduint modificacions en les aplicacions segons es van detectant necessitats dels usuaris.
Per açò, si un/a usuari/a detecta algun error ha d'assegurar-se que accedeix a l'última versió de l'aplicatiu. En tractar-se d'una aplicació web, pot ser necessari a tal fi tancar completament el seu navegador i tornar a obrir-ho o esborrar la caché del navegador per a accedir a la nova versió de l'aplicació docentia, sempre amb el protocol segur HTTPS
    https://docentia.uv.es/docentia
En tot cas, si continuara l'error o necessita qualsevol tipus d'ajuda tècnica no dubte a comunicar-se amb nosaltres a l'adreça <sysdocentia@uv.es>

No em deixa incloure ni modificar ítems ja registrats. Què he de fer?

Només es pot editar en la darrera memòria anual, la del curs 2017-2018, per la qual cosa les dades corresponents a cursos anteriors que no hi figuren es poden i deuen incloure en aquesta memòria 2017-2018.
El comitè d'avaluació veurà conjuntament totes les dades dels cinc cursos que s'avaluen, independentment d'en quina memòria anual s'hagen introduït.

Els ítems que ja figuren registrats no han d'incloure's de nou en la memòria anual 2017-2018, perquè en tal cas apareixeran repetits innecessàriament en el procés d'avaluació.

He d'incloure evidències de tots els apartats?

No, encara que es poden incloure evidències en tots els apartats, només són imprescindibles en els apartats en què se sol·liciten explícitament o per a aquells ítems aliens a la Universitat de València o aquells que no es puguen obtenir directament dels sistemes d'informació de la Universitat.
Específicament, no és necessari incloure evidències dels materials publicats en Aula Virtual.

Com he de guardar els apartats del Autoinforme quinquennal?

Cada vegada que s'emplena o modifica un apartat del autoinforme, s'ha de prémer el botó Guardar que apareix just sota l'apartat (és a dir, cada botó Guardar no serveix per a guardar tots els apartats simultàniament, únicament l'apartat que hi ha just damunt del mateix).

Puc imprimir o guardar com PDF les dades de la memòria o de l'autoinforme quinquennal?

Sí, però no imprimint directament la pantalla, sinó accedint a l'apartat "Avaluació/Dades" i allí en "Dades memòries anuals 2013-2014 a 2017-2018" (o a "Autoinforme ...") ix tot en HTML en el navegador i es pot imprimir o guardar en PDF si es té configurada una impressora PDF.

Preguntas más frecuentes

Me da un error al intentar entrar en la aplicación docentia. ¿Por qué?

Por el momento sólo puede entrar en la aplicación el profesorado que esté siendo evaluado en la fase experimental del programa Docentia.
Debe entrar, necesariamente con el protocolo seguro HTTPS en
  https://docentia.uv.es/docentia
con su usuario habitual (no el alias largo de correo, y sin @uv.es) y su contraseña de la UV (asegúrese de no confundir mayúsculas y minúsculas).

Alguna de las funcionalidades del aplicativo no me responde bien. ¿Qué puedo hacer?

En esta fase experimental del programa Docentia estamos introduciendo modificaciones en las aplicaciones según se van detectando necesidades de los usuarios.
Por ello, si un/a usuario/a detecta algún error debe asegurarse de que accede a la última versión del aplicativo. Al tratarse de una aplicación web, puede ser necesario para ello cerrar completamente su navegador y volver a abrirlo o borrar la caché del navegador para acceder a la nueva versión de la aplicación docentia, siempre con el protocolo seguro HTTPS
    https://docentia.uv.es/docentia
En todo caso, si continuara el error o necesita cualquier tipo de ayuda técnica no dude en comunicarse con nosotros a la dirección <sysdocentia@uv.es>

No me deja incluir ni modificar ítems ya regsitrados. ¿Qué debo hacer?

Sólo se puede editar en la última memoria anual, la del curso 2017-2018, por lo cual los datos correspondientes a cursos anteriores que no figuren se pueden y deben incluir en dicha memoria 2017-2018.
El comité de evaluación verá conjuntamente todos los datos de los cinco cursos que se evalúan, independientemente de en qué memoria anual se hayan introducido.

Los ítems que ya figuran registrados no deben incluirse de nuevo en la memoria anual 2017-2018, porque en tal caso aparecerán repetidos innecesariamente en el proceso de evaluación.

¿Tengo que incluir evidencias de todos los apartados?

No, aunque se pueden incluir evidencias en todos los apartados, sólo son imprescindibles en los apartados en que se soliciten explícitamente o para aquellos ítems ajenos a la Universitat de València o aquellos que no se puedan obtener directamente de los sistemas de información de la Universitat.
Específicamente, no es necesario incluir evidencias de los materiales publicados en Aula Virtual.

¿Cómo debo guardar los apartados del Autoinforme quinquenal?

Cada vez que se rellena o modifica un apartado del autoinforme, se debe pulsar el botón Guardar que aparece justo debajo del apartado (es decir, cada botón Guardar no sirve para guardar todos los apartados simultáneamente, únicamente el apartado que hay justo encima del mismo).

¿Puedo imprimir o guardar como PDF los datos de la memoria o del autoinforme quinquenal?

Sí, pero no imprimiendo directamente la pantalla, sino accediendo al apartado "Evaluación/Datos" y ahí en "Datos memorias anuales 2013-2014 a 2017-2018" (o a "Autoinforme ...") sale todo en HTML en el navegador y se puede imprimir o guardar en PDF si se tiene configurada una impresora PDF.  

.

Consultes procedimentals/Consultas procedimentalesunitat.qualitat@uv.es  o tècniques/técnicassysdocentia@uv.es