AULA DE LLIURE ACCÉS - AULARI SUD

Faça clic i mantinga pressionat el botó del ratolí, arrossegueu en qualsevol direcció per a moure la vista.
Do click and hold the mouse button, drag in any direction to move the view.
Zoom [+] tecla "Mayús" / "Capital" key | Zoom [-] tecla "Ctrl" / "Ctrl" key
Servei d'Audiovisuals Campus dels Tarongers