UVemprénUniversitat de València Logo del portal

     

 

 

 

CONVOCATÒRIA 2023

pdfBases de la convocatòria

urlData publicació DOGV: 26/01/2023

urlData publicació TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 26/01/2023

 Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas Nº 671682

  url Data publicació  DOGV ampliació de termini fins el 09/07/2023

Resolució provisional de persones beneficiàries (Tauler d'anuncis UV 22/09/2023)

Resolució definitiva de persones beneficiàries (Tauler d'anuncis UV pendent)

 

REQUISITS

Pot presentar-se a aquesta convocatòria l’estudiantat i les persones graduades en els tres cursos anteriors de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat de València així com del títol propi de la Universitat de València Expert en StartUp Management, segons la categoria a què es presenten.

Es pot sol·licitar la participació per projectes però no es poden presentar a una categoria de premis aquells projectes que ja s’hagen presentat en aquesta categoria en edicions anteriors, llevat que quedaren exclosos de la categoria UVemprén Startup – Emprèn per falta de validació del projecte.

És requisit imprescindible per a presentar-se a aquesta convocatòria que el projecte o idea haja sigut objecte d’algun dels programes d’UVemprén, excepte per a la participació en els premis UVemprén Startup Empresa–Societat.

 

Per a la categoria UVemprén Startup Empresa-Societat, l’empresa o entitat ha de tenir en el seu consell director o òrgan equivalent, com a mínim, un 50% de persones que estiguen cursant o hagen cursat estudis oficials de grau, màster o doctorat en la Universitat de València així com del títol propi de la Universitat de València Expert en StartUp Management. Les empreses que es presenten han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social. Les empreses que hagen resultat beneficiàries hauran de presentar certificat acreditatiu d’aquestes obligacions fiscals.

Es poden presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals.

Es defineix microempresa i/o pime amb forma societària, segons la definició que arreplega l’annex I del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d’agost. En queden excloses: associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les entitats sense ànim de lucre.

PREMIS

1. Premis UVemprén Startup - Crea

 • PREMIS: 10 premis de 500  euros cadascun.
 • DESTINATARIS: alumnat de títols oficials de la Universitat de València i del títol propi de la Universitat de València Expert en StartUp Management.
 • OBJECTE: es premien les millors idees de l’alumnat en fase inicial que comporten el desenvolupament d’un model de negoci bàsic sense tenir l’empresa constituïda.

2. Premis UVemprén Startup - Emprén.

 • PREMIS: 5 premis de 1.000 euros cadascun.
 • DESTINATARIS: alumnat i alumni dels tres últims anys, de títols oficials de la Universitat de València i del títol propi de la Universitat de València Expert en StartUp Management.
 • OBJECTE: es premien les millors idees de l’alumnat o l’alumni en fase avançada de desenvolupament que comporten un models de negoci validat i el desenvolupament d’un producte mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei sense tenir l’empresa constituïda.

3. Premis UVemprén Startup Empresa - Societat

 • PREMIS: en aquesta categoria de premis s’atorguen un màxim de 5 premis de 2.000 euros distribuïts en 5 categories.
 • DESTINATARIS: poden presentar-se a aquesta categoria les empreses en què, almenys, el 50% de les persones que integren el seu consell director o òrgan equivalent estiguen cursant o hagen finalitzat els estudis oficials de grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València i del títol propi de la Universitat de València Expert en StartUp Management.
 • OBJECTE: l’objectiu d’aquesta modalitat és premiar empreses constituïdes per l’alumnat o alumni de la Universitat de València que tinguen les millors idees de negoci amb projectes emprenedors innovadors en línies d’actuació estratègiques del Pla director UVemprén, amb un premi per a cadascuna  de les sis categories de 2.000 euros:
  • Emprenedoria inclusiva, social i cultural
  • Emprenedoria rural
  • Emprenedores
  • Emprenedoria en mobilitat sostenible
  • Emprenedoria digital

SOL·LICITUDS

Termini de presentació ampliat: 9/07/2023   

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir els tres passos:

1 Omplir els formularis annexos segons la categoria

2 Sol·licitar la participació per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén), mitjançant el tràmit “UVemprén premis StartUp 2023” en gestions específiques de la unitat.

instancia general - startup-premis

i adjuntar:

Documentació que ha d'acompanyar a les sol·licituds de participació segons la categoria a la qual es presenta:

Categoria UVemprén Startup - Crea

Categoria UVemprén Startup - Emprén

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  
 • Validació del model de negoci, desenvolupament d'un producte mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei.

Categoria UVemprén Startup Empresa - Societat

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  
 • Annex IV amb les dades de l'empresa  
 • Document d'identificació fiscal de la persona jurídica. Còpia del model 036 d'alta censal
 • Escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrites, si escau, en el registre públic que corresponga, que incloga els estatuts vigents que regisquen el funcionament de la persona jurídica
 • Certificat signat per l'administrador de l'empresa en el qual es justifique que almenys el 50% de qui tenen la titularitat de les participacions socials o accions de la societat han cursat o estan cursant la seua titulació oficial a la Universitat de València .
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i de la Generalitat Valenciana, així com amb la Seguretat Social.

3 Sol·licitar la participación  a SANTANDER UNIVERSIDADES a través de la plataforma BECAS SANTANDER (https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-premios-uvempren-startup-universitat-de-valencia-2022-23)