UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2021

pdfBases de la convocatòria

urlData publicació DOGV: 13/01/2021

urlData publicació TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 13/01/2021

 Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas Nº 543802

urlAmpliació del termini de presentació de candidatures DOGV TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 18/05/2021

Resolució provisional de persones beneficiàries (Tauler d'anuncis UV 05/07/2021)

Resolució definitiva de persones beneficiàries (Tauler d'anuncis UV 20/07/2021)

REQUISITS

Podrà presentar-se a aquesta convocatòria l'estudiantat de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat de València matriculat en el curs 2020/2021 així com persones titulades de la Universitat de València en titulacions oficials en els tres cursos anteriors segons la categoria a la qual es presenten. 

Es podrà sol·licitar la participació de manera individual o per equips. 

És requisit imprescindible per a presentar-se a aquesta convocatòria que el projecte o idea haja sigut objecte d'algun dels programes d'UVemprén, excepte per a la participació en els premis UVemprén Startup - Acadèmia i UVemprén Startup Empresa - Societat.

Per a la categoria UVemprén Startup Empresa-Societat, l'empresa o entitat ha de tenir en el seu consell director o òrgan equivalent, com a mínim, a un 50% de persones que estiguen cursat o hagen cursat estudis oficials de grau, màster o doctorat en la Universitat de València. Les empreses que es presenten han d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i autonòmica, així com amb la
Seguretat Social. Las empreses que hagen resultat beneficiàries hauran de presentar certificat acreditatiu d’aquestes obligacions fiscals. 

Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals.

Es defineix microempresa i/o pime amb forma societària, conforme a la definició arreplegada en l'annex I del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d'agost. Queden excloses: associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les entitats sense ànim de lucre.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: 25/06/2021 AMPLIAT  

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir tots els passos:

1 Omplir els formularis annexos segons la categoria

pdf 2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén StartUp premis

instancia general - startup-premis

i adjuntar:

Documentació que ha d'acompanyar a les sol·licituds de participació a més de la sol·licitud adaptada al model de l'annex II segons la categoria a la qual es presenta:

Categoria UVemprén Startup - Crea

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  

Categoria UVemprén Startup - Emprén

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  
 • Validació del model de negoci, desenvolupament d'un producte mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei.

Categoria UVemprén Startup - Acadèmia

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  
 • Annex IV amb les dades del TFG, TFM o Tesi Doctoral  

Categoria UVemprén Startup Empresa - Societat

 • Sol·licitud segons model de l'annex II  
 • Descripció de la idea segons model de l'annex III  
 • Annex V amb les dades de l'empresa  
 • Document d'identificació fiscal de la persona jurídica. Còpia del model 036 d'alta censal
 • Escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrites, si escau, en el registre públic que corresponga, que incloga els estatuts vigents que regisquen el funcionament de la persona jurídica
 • Certificat signat per l'administrador de l'empresa en el qual es justifique que almenys el 50% de qui tenen la titularitat de les participacions socials o accions de la societat han cursat o estan cursant la seua titulació oficial a la Universitat de València .
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i de la Generalitat Valenciana, així com amb la Seguretat Social.