La comissió d’investigació estarà integrada pel director o la directora del departament, el secretari o la secretària del departament, el director o la directora de doctorat, un o una estudiant de postgrau pertanyent al consell de departament, un membre del PAS, el representant del departament en la comissió d’investigació de la Universitat de València, i 4 doctors i/o doctores que pertanyen al consell de departament.

Les funcions de la comissió d’investigació són les següents:

a) Promoure totes les accions necessàries per tal d’impulsar les activitats d’investigació del departament i les relacions d’aquest amb l’entorn relacionades amb activitats d’investigació.

b) Elaborar la proposta anual de pla d’actuació investigadora del departament per a la seua posterior discussió i aprovació, si escau, pel consell de departament.

c) Elaborar la proposta anual de distribució de l’assignació pressupostària a investigación per a la seua posterior discussió i aprovació, si escau, pel consell de departament.

d) Coordinar i supervisar les activitats investigadores subvencionades pel departament.

e) Ser informada i supervisar les activitats d’investigació subvencionades per la Universitat de València.

f) Informar el consell de departament sobre els possibles convenis a establir entre el departament i altres entitats, per a la seua posterior discussió i posterior aprovació.

g) Totes aquelles encomanades pel consell de departament

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy