La comissió econòmica estarà integrada pel director o la directora del departament, el secretari o la secretària del departament, un membre del PAS, els o les representants en les Comissions Econòmiques dels diferents centres i de la Universitat de València, un o una estudiant i dos professors o professores tots ells que pertanyen al consell de departament i elegits, a tal efecte, per i entre els membres dels diferents col·lectius del consell de departament.

Les funcions de la comissió econòmica són:

a) Elaborar el projecte de pressupost anual d’ingressos i despeses del departament. Aquest projecte haurà de ser aprovat pel consell de departament.

b) Elaborar la Memòria Econòmica anual que es presentarà al consell de departament per a la seua aprovació.

c) Realitzar un seguiment dels ingressos i despeses que es produeixquen.

d) Realitzar els estudis i projectes de caràcter econòmic i financer que li siguen encomanats pel consell de departament.

e) Comprovar periòdicament l’estat de l’inventari dels bens del departament.

f) Totes aquelles funcions que li delegue el consell de departament en matèria econòmica.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy