Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Ontinyent)

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 36

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 30

Codi titulació: 2255

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Web específica del màster: www.uv.es/pgs

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francisco Atienza González (Director)
Mª Dolores Gil Llario
Esperanza González Bono
Inmaculada Montoya Castilla
Sergio Murgui Pérez
María Dolores Sancerni Beitía
Paula Samper García
Alfredo Zarco Alpuente
Emilia Molla Burriel (PAS)

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Psicòleg General Sanitari

Interès acadèmic, científic o professional: Té un interès fonamental, ja que és un títol de caràcter professional per als llicenciats/graduats en Psicologia. La psicologia en l'àmbit sanitari es regula el 2011, mitjançant la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, disposició addicional setena. Regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari. Aquesta llei, entre altres coses, estableix que tenen la consideració de professió sanitària titulada i regulada amb la denominació “psicòleg general sanitari”, de nivell llicenciat/graduat, en els termes previstos en l'article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, els llicenciats/graduats en Psicologia quan desenvolupen la seua activitat professional per compte propi o d’altri en el sector sanitari, sempre que, a més de l'esmentat títol universitari, tinguen el títol oficial de màster en Psicologia General Sanitària. Aquest màster s'ha concebut com una formació aplicada, orientada a l'exercici professional. El màster proposa la formació avançada i especialitzada en coneixements, actituds i destreses que permeten als professionals exercir en l'àmbit de la psicologia de la salut. Així mateix, es pretén la formació de capacitats crítiques i reflexives de l'alumnat que redunden en una millora de la seua pràctica professional i en el desenvolupament i aplicació dels coneixements inclosos. El màster se centra en la promoció, la prevenció, l’avaluació, el tractament i la rehabilitació de tots aquells aspectes relacionats amb la salut i el benestar de les persones. S'instrueix també en els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària i en l'entrenament de totes aquelles habilitats bàsiques pròpies del psicòleg general sanitari.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Francisco.L.Atienza@uv.es