Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Ontinyent)

 • 16317: Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • 16318: Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients i les pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • 16319: Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • 16320: Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.
 • 16321: Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • 16322: Conéixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • 16323: Conéixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • 16324: Conéixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • 16325: Conéixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • 16326: Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris i destinatàries.
 • 7059: Saber treballar en equips interdisciplinaris amb eficàcia i eficiencia.
 • 1940: Capacitat per a descriure amb claredat els objectius proposats i aconseguits en el treball com a psicòleg general sanitari
 • 7060: Saber argumentar amb coherència i de manera crítica
 • 18611: Capacitat per a regular el propi aprenentatge, resoldre problemes, i adaptar-se a situacions noves
 • 18612: Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components *biopsicosociales d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS
 • 16087: Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • 10015: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • 10814: Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació amb distints objectius per a la millora de les habilitats professionals (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.)
 • 10892: Saber difondre el coneixement entre els professionals de la seua disciplina o disciplines afins.
 • 10607: Preocupació per l'èxit d'un treball de qualitat.
 • 19096: Tenir domini en habilitats de comunicació oral efectiva en múltiples formats (per exemple, discussió de grup, debat, conferència, etc.) i per a múltiples propòsits (per exemple, informar defensar, explicar, persuadir, argumentar, ensenyar, etc.).
 • 16088: Capacitat de comunicació, de diàleg, de suport, de treball en grup i de respecte als principis d'igualtat entre hòmens i dones.
 • 9759: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d?estudi.
 • 9760: Que els estudiants siguen capaços d?integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d?una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l?aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 9761: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d?una manera clara i sense ambigüitats.