Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Ontinyent)

Segons es preveu en l'apartat Tercer. Requisits i duració, de la Resolució de 3 de juny de 2013, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 31 de maig de 2013, pel qual s'estableixen les condicions a les quals hauran d'adequar-se els plans d'estudi conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària que habilite per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari, per a accedir al Màster de Psicologia General Sanitària, és necessari estar en possessió d'un títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, en el seu cas, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Els Graduats en Psicologia que hagen superat plans d'estudi amb esment en Psicologia de la Salut adaptats a l'Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia, compleixen aquest requisit d'accés en tindre en el seu títol universitari oficial de grau un esment en Psicologia de la Salut. No obstant això, els posseïdors de títols de Llicenciat/Graduat en Psicologia verificats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la citada Ordre CNU/1309/2018 ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari i, per tant, els posseïdors dels mateixos no requereixen complements de formació.