càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Gestió de projectes d'investigació basats en la metodologia Action Research.

2. Àmbit d'actuació

 • Local.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de recerca i innovació.

5. Descripció

 • La gestió i finançament de projectes basats en la metodologia de “recerca en acció” permet a la Càtedra d'empresa ser analitzada com una "millor pràctica" d'innovació oberta en les relaciones universitat-empresa.

6. Resum i Destinataris

L'àmbit de recerca de la Càtedra es basa en desenvolupar projectes de recerca mitjançant la metodologia action research o “recerca en acció”. Les tres característiques bàsiques d'aquesta pràctica són les següents.

 • En primer lloc, han de tenir un doble objectiu; d'una banda, un de caràcter acadèmic i lligat a una línia de treball d'un grup de recerca de la Universidad de Navarra i, d'altra banda, analitzar una problemàtica dins de l'àmbit d'un àrea de treball de la planta de Volkswagen Navarra.
 • En segon lloc, ha d'existir una coordinació entre l'investigador (representant de la Universidad de Navarra) i el practitioner (representant de VW Navarra), de tal manera que tots dos actuen de forma integrada durant l'execució del projecte, creant-se un equip de treball multidisciplinari universitat-empresa.
 • La tercera característica és que la Càtedra actua com a “infraestructura” per a la selecció, control i difusió de resultats, de tal manera que assegura que es compleixen les etapes associades a la realització d'un projecte de recerca d'acció: diagnòstic, proposta, implementació i resultats. Per tant, els destinataris de la bona pràctica són tant grups de recerca de la Universidad de Navarra com a àrees de treball de Volkswagen Navarra.
 • Dins de l'àmbit d'aquesta convocatòria dels premis “Excellentia”, el nostre objectiu és mostrar a la Càtedra com una eina que pot ser analitzada com una pràctica d'innovació oberta i que serveix per a donar visibilitat a ambdues entitats des del punt de vista de la seua contribució a la societat. Per açò, dins dels documents que s'adjunten, es mostren presentacions de la Càtedra davant agents externs (professors, investigadors, alumnes), articles i presentació en congressos acadèmics on la Càtedra representa, en si mateixa, un component empíric d'una línia d'investigació d'un grup de recerca coordinat per José Antonio Alfaro (membre del Comitè de la Càtedra i persona de contacte de la Càtedra).

7. Període d'execució i caracter del projecte

Programa Activitat Projecte

   

 

8.Finançament

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9.Informació addicional

Nom Descripció Tipus de recurs
Com impulsar la contribució de la universitat en la competitivitat de les organitzacions

Documento PDF

XX Congrés d'Enginyeria d'Organització “Action Research Projects as an Open Innovation Practice: Case Study of VW Navarra - University of Navarra” Documento PDF
Case study of VW Navarra Key issues in the development of action research projects in operations management field: case study of VW Navarra  Documento PDF
Innovation Decisions in the Business Environment Workshop “action research: explanation and developing new projects” Documento PDF
Identificació de punts crítics en el procés de caragolar en la línia de producció en VW Navarra L'objectiu del projecte és, mitjançant tècniques de data analytics, millorar l'assegurament de processos en l'àmbit del muntatge. Video Youtube

 

Solució a un problema (20%)

 • Des del punt de vista de la relació universitat empresa, la Càtedra permet resoldre un problema clau dins de les relaciones universitat-empresa: “com aconseguir desenvolupar eines que permeten fomentar les relacions investigadors-empresa”. En l'àmbit d'organització d'empreses, aquestes representen una línia de recerca i hi ha treballs basats a desenvolupar eines per a potenciar aquesta col·laboració. En aquest sentit, aquesta Càtedra permet desenvolupar projectes que aspiren a que els estudis de recerca tinguen una doble contribució acadèmica i empresarial. De forma específica, els projectes implementats des de l'any 2011, més els cinc que estan ja aprovats per al periode 2018-2019 responen a problemes concrets dins de la planta de VW Navarra i en diversos àmbits, els quals estan associats a la millora contínua dins de l'empresa. Així, s'han desenvolupat treballs en molt diverses àrees de treball en la planta (producció, direcció de personal, sistemes d'informació, logística, formació) i sempre amb la millora contínua com a àmbit de treball, en tant que s'ha tractat de projectes generalment molt acotats, tant des del punt de vista temàtic com temporal. És clau per assegurar que els projectes solucionen un problema el sistema de selecció dels mateixos, en els quals el Comitè de la Càtedra, format per directius de VW Navarra i professors/investigadors de la Universitat de Navarra de diverses àrees de treball, són els responsables d'assegurar que els projectes tenen el doble objectiu: acadèmic i empresarial.

Resultats reeixits (20%)

 • Des del punt de vista d'analitzar la càtedra com a millor pràctica, s'ha publicat un article científic i s'han presentat ponències en diversos congressos nacionals i internacionals. Dins dels documents adjunts es mostren resums, certificats i articles associats a aquestes accions de visibilitat, que són claus en tant que representen un “resultat assolit” i que encaixa perfectament dins d'aquesta convocatòria a la qual presentem la metodologia de selecció i desenvolupament de projectes de recerca dins de la càtedra, en si, com a “millor pràctica”. Els projectes tenen una durada mitjana de 12 mesos i els pressupostos són d'uns 8000 euros, per la qual cosa és molt important destacar que són projectes molt controlats i on els objectius són clarament definits en termes de resultats: material de treball, procediments, anàlisi de propostes, informes de diagnòstic, programaris o eines a utilitzar en el procés productiu.

Innovació (10%)

 • L'enfocament acadèmic lligat a la recerca i vinculat a una visió analítica “des de fora” aporta valor i complementa la forma habitual de treballar la diversitat de problemàtiques que es presenten en una empresa. Aquesta relació amb la Universitat ja forma part de la sistemàtica d'innovació oberta de l'empresa i va avançant alhora que s'escometen projectes que no hagueren vist la llum sense la prèvia posada en comú de reptes i oportunitats. Moltes vegades ocorre que l'operatiu “mata” l'estratègic, però aquesta forma de relació aporta estratègia alhora que resol i millora parts de l'operativa empresarial i universitària. Des del punt de vista de la universitat, la Càtedra ha servit com un estudi de cas per a presentar en congresos i revistes de recerca el contingut i els factors claus per al desenvolupament d'aquests projectes basats en la metodologia d'action research. Per açò, dins d'aquesta convocatòria, el nostre objecte no és tant mostrar els resultats concrets de cada projecte sinó com la metodologia de treball suposa una “millor pràctica” que pot ser analitzada dins de la literatura d'innovació oberta i que, de fet, ha permès que action research siga una línia de recerca dins del grup d'innovació de la Facultat d'Econòmiques “Innovation Decisions in the Business Environment”.

Sostenibilitat (20%)

 • La Càtedra d'empresa Universidad de Navarra – Volkswagen Navarra treballa des de l'any 2010 i es pot dir que, en aquests vuit anys d'estreta relació, ambdues institucions s'han adaptat a les necessitats comunes passant per diverses etapes. Va nàixer com a càtedra de qualitat l'any 1998 per a afermar i estendre la cultura de la qualitat a tots els àmbits empresarials i es va transformant en el que és hui: una càtedra d'empresa en la qual creixen vincles a través de l'enriquiment mutu lligat a activitats de millora i innovació en el terreny de l'operativa i l'estratègia industrial. És clau per a aquesta sostenibilitat la realització d'esdeveniments associats a mostrar els resultats obtinguts dins de la Càtedra, tant des del punt de vista de la universitat com de la planta. Per açò, és clau evitar personalismes i que la Càtedra estiga associada a diverses persones de referència. S'adjunta informació sobre un esdeveniment intern que es va a realitzar el 13 de juny de 2018, dirigit a ambdues institucions. És aquest tipus d'accions el que permet dinamitzar la Càtedra i que s'haja pogut treballar sense interrupcions amb aquest forma durant quasi deu anys, i amb vista al fet que se seguisca mantenint.

Replicabilitat (20%)

 • El format de la càtedra permet que diferents professors puguen desenvolupar tasques de recerca en acció en una empresa de referència en el sector productiu. Gràcies a la forma en què es trien els projectes i a algunes iniciatives de xarxes dutes a terme s'aconsegueix alinear interessos del professor investigador i l'empresa. Per tant, la capacitat per a replicar el model és molt elevada, si ben no convé que les càtedres tinguen un mateix patró de funcionament ja que, per exemple, un projecte a mitjà termini comprometria una part àmplia dels recursos econòmics de la càtedra, impedint aconseguir l'objectiu de la visibilitat en la universitat i les diferents seccions de la fàbrica.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • La Càtedra d'empresa s'organitza a través d'un comitè, una de les funcions del qual és l'avaluació dels projectes i assegurar-se que l'equip de recerca associat a cadascun està satisfet dels resultats obtinguts. En aquest sentit, es busca que els investigadors puguen desenvolupar les seues línies de recerca en l'àmbit empíric, i per tant no es veu com a prioritària la publicació d'articles de recerca sinó la influència a mig termini d'aquest projecte dins del grup de recerca, com poden ser, entre altres, els següents: desenvolupament de tesis doctorals; aconseguir experiència per a optar a noves convocatòries; finançar estades, beques o altres despeses de recerca no fàcilment financiables a través d'altres vies. Els criteris d'avaluació, des del punt de vista de Volkswagen Navarra, es basen en el grau de satisfacció de l'equip de treball dins de l'àmbit del problema/problemàtica que es va a analitzar. Per açò, l'avaluació no se centra únicament en els resultats finals sinó en un control continu del projecte per a assegurar que es realitzen les activitats planificades. Des del punt de vista de l'avaluació, s'utilitzen indicadors quantitatius i qualitatius en funció del tipus de projecte. Per exemple, el 24 de maig de 2018 es va defensar una tesi doctoral dins de l'àmbit d'un projecte de la Càtedra que es va perllongar dins de dues convocatòries i que estava associat a la cerca de tècniques que permeteren reduir la petjada de carboni dins de les activitats logístiques de l'empresa. En aquest cas, els resultats obtinguts van ser clarament qualitatius. En altres casos, com per exemple el desenvolupament de material mediambiental per a l'empresa, va ser molt útil des del punt de vista de la formació, però no es va desenvolupar cap indicador quantitatiu per a analitzar la seua avaluació