GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Conservació de mostres

 • Dues neveres amb compartiments separats per a conservació de mostres a 4ºC i -20ºC
 • Un bagul congelador -20ºC i càmera de -15ºC
 • Un bagul de -80ºC
 • Tanc per a magatzematge i dispensador de Nitrogen líquid
 • Congelador vertical -20ºC

Equipament bàsic

 • Autoclau
 • Diferents jocs de pipetes monocanal per a ús rutinari i multicanal electròniques
 • Multidispensador electrònic de mostres.
 • Balança analítica Mettler Toledo AX 205

Extracció d'ADN

 • Banye termoestatat
 • Dues centrífugues per a tubs eppendorff per a tubs de 0.2-2 ml
 • Espectrofotòmetre
 • Triturador de mostres mini Beadbeater8 (Biospec).
 • Centrífuga Eppendorff 5810, refrigerada i amb rotor per a plaques “deep well”
 • Triturador de mostres Retch MM400

Processament de mostres per PCR

 • Quatre termocicladors per al processament simultani de 96 mostres
 • Termocilador en gradient per a 96 mostres (analytik jena)
 • Cubetes d'electroforesis per a gels horitzontals de agarosa (ADN).
 • Equip de captació d'imatges i impressora tèrmica

Clonació

 • Agitador orbital per a cultiu de bacteris
 • Càmera de flux laminar
 • Centrífuga refrigerada amb rotors per a tubs de 50 ml i plaques
 • Estufa per a cultiu de bacteris
 • Forn d'hibridació
 • Màquina de gel picat

Processament de mostres de seqüenciació i anàlisi de fragments marcats amb fluorocroms

Altres

 • Lector de microplaques multimodo Berthold Mithras LB 940