Logo de la Universdad de Valencia Logo Centro de Formación y Calidad Logo del portal

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS - 05/05/2021

 

1.      DATES DESTACADES

2.     CONVOCATÒRIA 2021-22

3.      PIC – PLA D’INNOVACIÓ DE CENTRE

4.      PID – PROJECTS D’INNOVACIÓ DOCENT

5.      TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

6.      PROJECTES AMB SUPORT TÈCNIC

7.      ACCEPTACIÓ I COMPROMISOS

8.      CERTIFICACIÓ

9.      DIFUSIÓ DELS RESULTATS

 

Nota: Aquestes preguntes més frequents (FAQs) tenen un caràcter merament informatiu. En cas de contradicció amb la informació publicada, tindrà prevalença el que indica la resolució i les bases de la convocatòria.

 

1. DATES DESTACADES 

Termini per a presentar la sol·licitud del projecte: del 26 d’abril al 17 de maig, tant per al programa PIC (pla d’innovació de centre), com per al programa PID (projectes d’innovació docent).

Execució del projecte: durant el curs acadèmic 2021-2022

 • Projectes PIC: de l’1 de setembre 2021 al 30 de setembre 2022
 • Projectes PID: de l’1 de setembre 2021 al 31 de juliol

Data límit per a fer canvis en els equips: 31 d’octubre de 2021

Termini límit per a presentar els resultats de les acciones i la memòria justificativa:

 • Projectes del PIC: 30 de setembre 2022
 • Projectes del PID: 31 de juliol 2022

2. CONVOCATÒRIA 2021-22

Quin és l'objectiu de la convocatòria d’innovació docent?

La convocatòria de 2021-22 està dissenyada per incentivar, activar i donar suport als equips docents perquè lideren la innovació educativa i es consolide en la pràctica docent futura amb l’objectiu final d’un desenvolupament integral de l’alumnat en totes les seues dimensions.

Quines són les línies estratègiques preferents?

 1. Digitalització, disseny de materials i estratègies per a les modalitats de docència virtual i híbrida
 2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència
 3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents
 4. Tutoria i orientació acadèmica i professional
 5. Actualització de la docència
 6. Metodologies actives per a l’aprenentatge
 7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència
 8. Accions per al foment de l’ocupabilitat i l’emprenedoria

Què vol  dir que tenen caràcter preferent?

Que seran projectes millor valorats a l’hora de concedir les ajudes.

Quins tipus de programes proposa la convocatòria?

La convocatòria actual presenta dos programes diferenciats:

 1. Programa del pla d'innovació de centre (PIC), destinats a innovacions que promoguen les direccions dels centres.
 2. Programa dels projects d'innovació de docent (PID), destinat a innovacions que partisquen d’iniciatives del professorat. Inclou tres modalitats de projectes: NOU-PID; RENOVA-PID i CONSOLIDA-PID.

3. PIC – PLA D’INNOVACIÓ DE CENTRE

Quants projectes PIC puc presentar?

Cada centre pot presentar un únic projecte, que ha d’incloure totes les accions considerades pertinents.

Quin tipus d'accions poden incloure els projectes?

 • Accions per a un conjunt d’assignatures del mateix curs, dins d’una titulació (caràcter horitzontal).
 • Accions per a un conjunt d’assignatures de diferents cursos, dins d’una mateixa titulació (caràcter vertical).
 • Accions transversals, per a un conjunt d’assignatures comunes de dues o més titulacions.

Puc incorporar al projecte PIC accions que formen part d'algun PID?

Els PIC no poden en cap cas incorporar accions que ja formen part d’algun PID que estiga en marxa en el mateix curs acadèmic.

Qui es el destinatari de l’ajuda?

El centre és el sol·licitant i el destinatari de l’ajuda i ha de cofinançar amb el seu propi pressupost.

Que vol dir que el centre ha de cofinançar el projecte?

El centro ha d'aportar una part del finançament total que se li concedisca, almenys el 25 % del total de les ajudes per a les despeses que es deriven de les accions incloses en la sol·licitud.

Què puc finançar?

Es finançaran les despeses que es deriven de les accions incloses en els projectes aprovats.

Queden expressament exclosos del finançament els conceptes següents:

 • Compra de material inventariable, incloent-hi ordinadors, càmeres fotogràfiques, etc.
 • Gratificacions als membres dels equips.
 • Gratificacions als estudiants. Excepcionalment s’admetrà aquest concepte en el cas d’incentius vinculats a concursos o activitats similars.
 • Compra de llibres, vídeos o altres materials que són competència del Servei d’Informació i Documentació.
 • Material de papereria que no siga justificat degudament pel projecte.
 • Despeses de traducció o de publicació (excepte l’ISBN de materials en obert, que sí que es finançable).
 • Despeses de reunions (organització, dietes, desplaçaments) de l’equip.
 • Despeses d’assistència a congressos (inscripció, dietes, desplaçaments) dels membres de l’equip no vinculats a la Universitat de València.

Disposició de l’ajuda:

La quantitat assignada estarà disponible en la clau específica d’innovació de cada centre, amb la quantitat econòmica que aporte el centre.

Qui forma part de l'equip de treball?

Els equips de treball han d’estar formats per membres de l’equip deganal o de la direcció, i per membres del PDI del centre sol·licitant.

 

Qui coordina un PIC?

La responsabilitat de coordinar el PIC recau sobre l’equip deganal, el responsable d’innovació, o els membres PDI de plantilla en qui es delegue.

4. PID – PROJECTS D’INNOVACIÓ DOCENT

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN LA SOL·LICITUD ENTREU:

Memòria del projecte
Consentiment informat de l'òrgan col·legiat de coordinació
Llistat dels membres en Excel

NOTA IMPORTANT: enguany no es demana la fulla de signatures de l'equip

Quines modalitats hi ha en el programa dels projectes d’Innovació docent?

En  aquest programa s’inclouen tres modalitats de projectes:

 1. NOU-PID: projectes originals d’innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
 2. RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació del projecte PID anterior (concedit en la convocatòria corresponent al curs 2020-2021). Aquests projectes han de plantejar obligatòriament nous objectius i millores, així com accions encaminades a implantar i avaluar l’impacte sobre la docència de les accions desenvolupades en el projecte PID inicial.
 3. CONSOLIDA-PID: projectes d’innovació docent implantats com a mínim 4 cursos acadèmics, desenvolupats per grups de treball consolidats (amb àmplia i reconeguda trajectòria conjunta), que han generat estratègies docents de referència amb un impacte contrastat positiu en la qualitat de la docència.

Que modalitat és millor per al meu projecte?

Si teniu dubtes sobre la modalitat de projecte que voleu demanar, les rúbriques d'avaluació poden servir de guia per a comprovar que modalitat s'ajusta millor al projecte que vull presentar.

Qui pot formar part de l'equip de treball? Hi ha un mínim de participants?

Els projectes d’innovació docent han d’estar formats per un mínim de tres membres del PDI, personal investigador doctor i/o personal investigador en formació, amb obligacions docents en la UV.

Poden participar en l’equip més persones? Hi ha cap límit?

També poden pertànyer a l’equip estudiants i els membres del PAS de la UV, els docents d’altres nivells educatius i els membres del personal dels Instituts d’Investigació, sempre que, en conjunt, no superen el 40% del total de membres de l’equip. Pot pertànyer a l’equip els membres PDI d’altres universitats, sense límit.

Si soc professor/a associat/ada, puc optar a aquestes ajudes com a coordinador/a i/o com a part de l'equip sol·licitant?

El professorat associat, com a PDI, pot coordinar i participar com a membre d’un equip en els projectes d’innovació docent.

Qui pot coordinar els PID?

Poden coordinar els membres PDI i/o personal investigador doctor amb càrrega docent de la UV.

En el cas dels projectes RENOVA-PID, continuació del projecte PID del curs anterior, pot canviar la persona que coordina?

Si. L'a renovació d'un projecte, es pot sol·licitar a nom d'una altra persona coordinadora diferent del curs anterior.

Quants coordinadors pot haver-hi?

Els equips poden tenir com a màxim dues persones coordinadores, membres del PDI o del personal investigador doctor de la UV.

Si sóc membre del PDI o del personal investigador doctor amb càrrega docent, quants projectes puc coordinar? En quants projectes puc participar?

Un membre del PDI o del personal investigador doctor pot coordinar com a màxim un projecte d’innovació docent i pot participar en un màxim de dos projectes d’innovació docent, de qualsevol modalitat. És a dir, pot: a) coordinar un projecte i participar en un altre; b) no coordinar cap projecte i participar en dos.

Puc donar d'alta o de baixa a un membre de l'equip? Com?

Sí. Per raons degudament justificades, la persona coordinadora haurà d’emplenar l’imprès pertinent (disponible en la web de l’SFPIE) i enviar-lo a udie@uv.es, indicant, en el concepte: canvis en l’equip del projecte d’innovació docent, fins al 31 d’octubre.

Quina quantitat puc sol·licitar?

La quantitat màxima que es pot sol·licitar en cada projecte no pot ser superior a 2.000 €

Què puc finançar?

Les ajudes es destinaran a cobrir despeses directament relacionades amb l’activitat per a la qual s’hagen concedit, i es podran utilitzar per als conceptes següents:

• Material no inventariable específic per a la realització del projecte, sempre que siga justificat i detallat degudament.

• Programari necessari per a l’execució del projecte, sempre que siga justificat i detallat degudament.

• Assistència a congressos i jornades d’innovació educativa amb la finalitat de presentar una comunicació, una ponència, un pòster o equivalent, sobre el contingut del projecte d’innovació educativa corresponent. Es pot sol·licitar un màxim de 500 euros per a aquest concepte. Es donarà preferència als congressos en línia.

Organització de jornades d’innovació docent. Aquestes jornades hauran d’estar justificades d’acord amb els criteris següents:

a) Tenir un caràcter específic, vinculat amb una o més àrees de coneixement relacionades.

b) Comptar amb una assistència mínima de 50 persones.

c) Estar obertes a la participació de professorat d’altres universitats (o d’altres nivells educatius, si s’escau).

d) Fer-ne una ampla difusió.

• Seminaris impartits a la UVEG.

Queden expressament exclosos del finançament els apartats següents:

 • Compra de material inventariable, incloent-hi ordinadors, càmeres fotogràfiques, etc.
 • Gratificacions als membres dels equips.
 • Gratificacions als estudiants. Excepcionalment s’admetrà aquest concepte en el cas d’incentius vinculats a concursos o activitats similars.
 • Compra de llibres, vídeos o altres materials que són competència del Servei d’Informació i Documentació.
 • Material de papereria que no siga justificat degudament pel projecte.
 • Despeses de traducció o de publicació (excepte l’ISBN de materials en obert, que sí que es finançable).
 • Despeses de reunions (organització, dietes, desplaçaments) de l’equip.
 • Despeses d’assistència a congressos (inscripció, dietes, desplaçaments) de membres de l’equip no vinculats a la Universitat de València.

Com s'assigna la quantitat econòmica a cada projecte?

La quantitat econòmica assignada a cada projecte depèn de la puntuació global obtinguda segons els criteris recollits en el punt 4.2 de la convocatòria.

DUBTES MODALITATS PID

Aquest curs tinc un NOU-PID i pense sol·licitar també un projecte en la nova convocatòria, he de demanar un RENOVA-PID?

No necessàriament. Si la nova proposta no té relació amb el projecte que estàs desenvolupant actualment, has de sol·licitar la modalitat NOU-PID. En el cas que proposes noves accions i/o objectius específics per a completar el projecte actual, llavors la modalitat a sol·licitar és RENOVA-PID

Actualment estem desenvolupant un NOU-PID i sol·licitarem la seua renovació, l’equip de treball en el RENOVA-PID ha de ser el mateix que el del projecte original?

Si bé la majoria dels membres de l’equip han d’haver participat de manera conjunta en el projecte original, s’admetran modificacions en la composició de l’equip, perquè és habitual que hi haja baixes i/o s’incorporen nous docents al projecte.

En el cas dels projectes RENOVA-PID, es pot canviar el títol del projecte?

Si, es pot posar un títol diferent al del curs anterior.

L'any passat em van concedir un RENOVA-PID, puc sol·licitar també enguany aquesta modalitat de projecte?

Si. Aquesta modalitat de projectes està pensada per a donar continuïtat a projectes vigents (NOU-PID i RENOVA-PID) mitjançant la introducció de nous objectius i/o accions.

Hem tingut projectes durant 4 cursos acadèmics, podem sol·licitar un CONSOLIDA-PID?

Depèn. Per a sol·licitar un CONSOLIDA-PID, els projectes de cursos anteriors han de constituir un únic “projecte” amb entitat pròpia i amb un desenvolupament que s’haja estès durant un mínim de quatre cursos acadèmics.

No és imprescindible que durant els cursos anteriors s’hagen mantingut el mateix nom i/o el mateix coordinador del projecte, però sí l’objectiu general i les línies d’acció principals.

Així mateix, la majoria dels membres de l’equip han d’haver participat de manera conjunta durant tots els cursos en què s’ha desenvolupat el projecte.

Hem desenvolupat un projecte durant 4 cursos acadèmics; podem sol·licitar un RENOVA-PID o hem de demanar un CONSOLIDA-PID?

Depèn de la finalitat del projecte.

Si la finalitat principal és avançar en el desenvolupament d’un projecte concret mitjançant la inclusió de nous objectius i/o accions, l’opció més apropiada és la modalitat RENOVA-PID. En el cas que la finalitat siga consolidar unes accions que ja s’han desenvolupat en convocatòries anteriors i que han demostrat tenir un impacte positiu en la docència, s’ha d’optar per la modalitat CONSOLIDA-PID

Té algun avantatge (econòmic, de suport tècnic, etc.) ser RENOVA o CONSOLIDA? Quina diferència hi ha entre aquestes modalitats de PID?

En aquesta convocatòria no es contemplen diferències quant al suport econòmic i/o tècnic que poden sol·licitar les tres modalitats de PID, per la qual cosa des d'aquest punt de vist una modalitat de projecte no presenta avantatges enfront de les altres.

La principal diferència entre RENOVA i CONSOLIDA resideix en la finalitat del projecte (veure la pregunta prèvia). Mitjançant la modalitat CONSOLIDA-PID es pretén consolidar, i atorgar reconeixement institucional, aquelles accions que es venen desenvolupant per equips amb una àmplia experiència en innovació docent, i que han tingut un impacte positiu en la docència.

D'altra banda, els criteris d'avaluació  de les dues modalitats (Annex: Rúbrica) són lleugerament diferents. En el criteri 1 (qualitat de la proposta), per als CONSOLIDA-PID es posa l'accent en els resultats obtinguts i en l'impacte que ha tingut el projecte en els processos d'aprenentatges mentre que en el cas dels RENOVA-PID es té en compte la inclusió de nous objectius i accions. Consultar les rúbriques d'avaluació per a més detalls.

Els projectes RENOVA o CONSOLIDA, tenen algun requisit quant a l'estabilitat del seu equip en el temps?

Si, per a totes dues modalitats de PID, la majoria dels membres de l'equip han d'haver participat de manera conjunta en el projecte original, encara que s'admetran modificacions en la composició de l'equip, ja que és habitual que hi haja baixes i/o s'incorporen nous docents al projecte.

5. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Com presente la sol·licitud?

La sol·licitud s’ha de presentar exclusivament a través de la seu electrònica de la Universitat de València ENTREU,  http://entreu.uv.es

D'on em puc descarregar els documents necessaris?

Els documents es poden descarregar d’ENTREU i en la web de l’SFPIE

Puc presentar la sol·licitud per correu electrònic o per registre d'entrada?

No s’acceptaran en cap cas annexos informatius o sol·licituds que no es presenten per ENTREU

Una vegada presentada la sol·licitud, puc rectificar la memòria del projecte?

Només en casos justificats (com ara per problemes tècnics) s’admetran sol·licituds presentades pel registre d’entrada de la UVEG.

Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits, què he de fer?

Si la sol·licitud no compleix totes les condicions assenyalades, es requerirà al sol·licitant que en un termini de deu dies hàbils des de la finalització del període de presentació de les sol·licituds, esmene la falta o presente els documents preceptius.

Quant de temps he d'esperar per saber l'ajuda que s'ha concedit al meu projecte?

En el termini màxim de tres mesos, comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació d’instàncies, el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius dictarà la Resolució Provisional sobre les ajudes concedides.

Com puc saber el pressupost què m'han concedit per al projecte?

La comunicació de la concessió de l’ajuda es farà mitjançant la Resolució Provisional.

Quan sabré per a quins “conceptes” m'han destinat l'ajuda?

Quan es publique la Resolució Definitiva de les ajudes concedides, s’enviarà al mateix temps una notificació a la persona coordinadora del projecte, que especificarà els conceptes per als quals es dona el finançament.

La persona coordinadora signarà aquest document i, com un dels seus compromisos, gestionarà la dotació econòmica amb la finalitat per a la qual haja estat concedida, i la justificarà en la memòria final.

On es publica la informació sobre la Resolució Provisional d'aquesta convocatòria?

Es publicarà en el Tauler Oficial de la Universitat de València (https://links.uv.es/F8Y0NM6) i s’exposarà en la pàgina web del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie).

La publicació de la resolució provisional en el Tauler Oficial de la Universitat de València tindrà efectes de notificació, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es poden presentar reclamacions contra la Resolució Provisional?

Si. El termini per a presentar reclamacions contra la resolució provisional serà de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació en el Tauler Oficial de la Universitat de València, i servirà alhora per a la presentació de reclamacions i per a completar la documentació que falte.

Qui resol les reclamacions presentades contra la Resolució Provisional?

Les reclamacions i esmenes presentades seran acceptades o denegades amb una resolució expressa de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, per la qual es declararà aprovada la Resolució Definitiva sobre les ajudes concedides, que es publicarà en el Tauler Oficial de la Universitat de València. Aquesta resolució s’exposarà en la pàgina web del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie).

Puc interposar algun recurs contra aquesta resolució definitiva?

Contra la Resolució definitiva, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació.

6. PROJECTES AMB SUPORT TÈCNIC

Qui proporciona el servei tècnic?

El suport tècnic, serà proporcionat pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València (TAU).

Puc sol·licitar ajuda tècnica per a l'elaboració de qualsevol mena de vídeos?

En la sol·licitud cal indicar el tipus de suport necessari, que s’ha d’ajustar obligatòriament als tipus de vídeos especificats en l’annex 4. Només en casos molt justificats es permetrà l’elaboració de vídeos que no s’ajusten a aquest catàleg.

7. ACCEPTACIÓ I COMPROMISOS

Quin compromís assumeix la persona coordinadora?

Les persones coordinadores d’un projecte d’innovació en qualsevol de les modalitats assumeixen els compromisos següents:

 • Presentar la sol·licitud i la documentació requerida.
 • Executar el projecte d’acord amb la sol·licitud aprovada.
 • Vetlar pel bon funcionament de l’equip de treball i notificar les possibles altes i baixes dins del termini establert.
 • Facilitar el seguiment del projecte i l’execució dels objectius.
 • Gestionar la dotació econòmica a la finalitat per a la qual ha sigut concedida i justificar-la en la memòria final, en el document oficial corresponent.
 • Sol·licitar l’aprovació de l’SFPIE per a fer qualsevol canvi en el pressupost aprovat.
 • Presentar els resultats obtinguts en els projectes i en les jornades d’innovació que s’organitzen amb aquesta finalitat.
 • Aportar una memòria final dels resultats del projecte segons el model disponible, a través de la seu electrònica ENTREU.

Puc presentar la memòria final fora de termini?

No presentar de la memòria final dins el termini i en la forma establerts comportarà l’anul·lació automàtica del projecte d’innovació, així com futures penalitzacions en convocatòries següents i el possible reintegrament de l’ajuda concedida.

Puc gastar el finançament en altres conceptes?

No. A més els projectes que no justifiquen correctament les despeses realitzades podràn ser penalitzats en les convocatòries següents mitjançant la no assignació de finançamen. A més es podrà sol·licitar el reintegrament de les ajudes concedides.

8. CERTIFICACIÓ

Tots els projectes que participen en la convocatòria reben un certificat acreditatiu de la participació en projectes d'innovació docent?

Només els projectes seleccionats que obtinguen una avaluació positiva, una vegada presentades les justificacions econòmiques i acadèmiques (memòria).

No se certificarà cap activitat innovadora fins que el projecte estiga acabat i justificat degudament.

Els certificats els reben tots els membres de cada projecte?

No. Els certificats de tots els membres de cada projecte seran enviats des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa a la persona coordinadora.

9. DIFUSIÓ DELS RESULTATS

Com he de difondre els resultats?

Cal fer constar l’adscripció institucional a la Universitat de València i la seua vinculació a la present convocatòria del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, amb indicació del codi del projecte.

Puc o he de publicar el material produït dins del projecte d'innovació?

Els materials elaborats en el projecte d’innovació han de ser publicats en un repositori obert, amb les condicions de propietat intel·lectual especificades en la convocatòria.