Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

El CM Rector Peset és un centre universitari propi integrat en la Universitat de València, que proporciona residència de forma prioritària als membres de la Universitat de València i promou la formació humana, cultural i científica dels que hi resideixen, tal i como indiquen els estatuts de la Universitat de València.

La sol·licitud d’admissió al centre és realitza mitjançant convocatòria pública del vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució publicada en el DOGV de 30 de maig de 2022.

L’estudiantat que cursa estudis a la Universitat de València i que sol·licita plaça al Col·legi pot sol·licitar les beques que tant el Vicerectorat de Cultura per a estudiantat pertanyent a la Unió Europea com el Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable per a estudiantat de països en desenvolupament convoquen. 

La sol·licitud de beca de residència va lligada a l’estada en el Col·legi, no cal fer sol·licitud d’admissió ja que es considera implícita. En cas que la beca fora denegada, i continues interessat o interessada a residir en el Col·legi, cal que faces sol·licitud de nou ingrés en el termini establert.