• Estudiants del Campus de Tarongers UV

La Universitat de València participa activament en multitud d'iniciatives internacionals de caràcter científic i tecnològic. En aquest àmbit, destaca especialment el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea ─Horitzó 2020─, sent una prioritat estratègica per a la Universitat de València l'increment substancial de la participació en aquests programes.

Amb aquest objectiu, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, depenent funcionalment d'aquest, el Servei d'Investigació i Innovació, desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic de caràcter internacional, a través de la seua secció d’R+D+I Internacional.

La secció d’R+D+I Internacional és el punt de contacte i suport dels investigadors i de les estructures de recerca interessats a participar en un projecte de recerca finançat per la Comissió Europea.