• alumnes

UPDATES:

ATENCIÓ: L’Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport deroga, amb efectes d’11 de febrer de 2020, l’Ordre 17/2013 que facultava les universitats valencianes a expedir el Diploma de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres. La disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020 permet registrar els diplomes de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres, fins a l’11 de febrer de 2021. Vegeu també la correcció d'errades de l'Ordre 3/2020.

The Certificats de capacitació (qualification certificate) and the Diploma de Mestre de Valencià (Diploma for Catalan language teacher) are both qualifications which allow teaching Catalan or in Catalan and also in foreign languages (English, French, German, Italian) in non-university teaching. The Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, regulates these qualifications and empowers universities to issue them. The Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València (ACGUV 156/2014, de 24 de juliol) offers several pathways to obtain the qualifications.

If interested, a linguistic competence shall be accredited as well as a professional competence adequate for each of the qualifications. The pathways can be accessed using credits from he departments of the Faculty of Philology, Translation and Communication or from the Faculty of Teaching; also, if taking a teaching pathway in the language to certificate or a specific training pathway organised by the University Extension Service.

The University of Valencia, through the Language Policy Service, issues the Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, the Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera (English, French, German and Italian) and the Diploma de Mestre de Valencià by the University of Valencia, which are subject to the interested people’s applications and previous verification of the previously mentioned requisites.

Pathways to obtain the qualifications:

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: anglès

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: francès

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: alemany

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: italià


Diploma de Mestre de Valencià