UVCulturaUV Logo del portal

Criteris de Programació

La programació que es desenvolupa al Centre Cultural La Nau respon a tres tipus en funció de l’organització:

1. ACTIVITATS PRÒPIES

Són aquelles que responen a les línies directives i estratègiques del Centre Cultural La Nau i del Vicerectorat amb competències en la matèria. Poden desenvolupar-se en producció exclusiva o col·laborativa.

El Vicerectorat és l’òrgan responsable de la producció, de la imatge, difusió i contingut.

Les activitats solen estar emmarcades en programes i àrees d’activitat específiques. Les Aules de programació o programes propis es podran consultar en la web: www.uv.es/cultura

2. ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ

2.1. Activitats amb coproducció:

Hi ha una entitat externa proposant que convida el Vicerectorat a col·laborar en el disseny del projecte i sol·liciten una aportació de recursos considerable del Vicerectorat.

Els recursos poden ser econòmics, tècnics, de personal o d’infraestructura.

Poden desenvolupar-se de forma puntual o en diverses sessions, com ocorre amb els festivals.

La implicació del Vicerectorat comporta una supervisió i implicació en tot el procés. Tant el contingut com la imatge ha de tenir el vistiplau del Vicerectorat.

El Vicerectorat s’implica en la producció i difusió d’aquestes activitats com si foren pròpies, amb elaboració de nota de premsa, difusió en web, butlletins d’informació, xarxes socials.

2.2. Activitats amb col·laboració

Activitats que es proposen al Vicerectorat amb un programa tancat i se sol·licita d’aquest el préstec d’espais i l’aportació de personal tècnic.

Aquestes activitats han de considerar-se concordes amb els principis orientadors de l’acció universitària, segons els Estatuts de la Universitat.

En aquest cas, la Universitat és entitat col·laboradora, ja que aporta recursos materials i humans i efectua una difusió per xarxes i web.

Aquestes activitats han de portar necessàriament incorporada en la seua publicitat el logotip del Vicerectorat com a entitat col·laboradora, i es requereix la supervisió de tota la comunicació per a comprovar que se cita correctament el Vicerectorat i el Centre Cultural La Nau.

Les entitats organitzadores de les unes i de les altres han d’adjuntar una documentació en què es continguen de manera explícita les necessitats de recursos tècnics i de personal amb l’antelació deguda i, si fóra necessari, signar un conveni de col·laboració.

Aquestes activitats rebran un rebut del càrrec que haurien assumit si no s’haguera realitzat com a col·laboració/coproducció.

Per a fer una sol·licitud de col·laboració has d’enviar el document Imprés de sol.licitud d'ús d'espais a cultura@uv.es

3. ACTIVITATS EXTERNES

Les activitats externes es gestionen com a lloguers. Hi ha una valoració del contingut per a avaluar la compatibilitat o no amb els principis de la Universitat.

Com que es considera un lloguer, s’aplica la tarifa corresponent establerta en el Reglament d’execució pressupostària, que els donarà dret a l’ús de la sala i exclusivament a atenció del personal de manteniment.

El Vicerectorat no participa en la difusió d’aquestes activitats.