Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Remetre informe de la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.
  5. Elaborar un informe anual de l'activitat docent desenvolupada durant el curs acadèmic, tenint en compte els objectius de les titulacions, que s'haurà de remetre al deganat o a la direcció de la Facultat i als membres de la Junta de Facultat.
  6. Proposar la resolució, després de l'informe dels departaments competents, de les peticions de convalidacions parcials d'estudis.
     

Composició