Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Pròxima convocatòria d'ajudes per a la mobilitat de joves doctors, professorat universitari i atracció de talent internacional

 • 10 de maig de 2021
Image de la noticia

El Rectorat de la Universitat de València publicarà pròximament una convocatòria per la qual es convocaran ajudes per a la mobilitat de joves doctors, professorat universitari i atracció de talent internacional, en el marc del Reial Decret 289/2021, de 20 d’abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol (https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/289/dof/spa/pdf).

Aquest Reial Decret ha de ser objecte d’una Ordre Ministerial que concretarà les condicions específiques de les ajudes, motiu pel qual en aquests moments no es disposa de tota la informació sobre les condicions concretes.

La subvenció nominativa que correspondrà a la Universitat de València permetrà concedir un mínim de 109 ajudes en les modalitats previstes en l’esmentat Reial Decret, pel que és una excel·lent oportunitat per facilitar la mobilitat de doctors en aquests col·lectius que tinguen interès en ampliar la seua experiència en altres universitats i institucions d’investigació.

Les modalitats d’estades establertes en el Reial Decret són les següents:

 1. Ajudes Margarita Salas per ala formació de joves doctors amb una antiguitat mínima de dos anys. Ajudes adreçades a la formació de joves doctors mitjançant estades de formació d’una durada de dos o tres anys en una universitat o centre d’investigació estrangers o, en el seu defecte, en universitats o organismes públics d’investigació espanyols, preferentment de fora de la Comunitat Valenciana. La destinació haurà de ser, en tots els casos, distinta a aquella en la qual es va obtenir el doctorat, i el darrer any de l’estada es realitzarà en una universitat pública espanyola i, si és possible, en la UV.  Almenys el 50% de la subvenció rebuda serà destinada a la concessió d’aquesta modalitat d’ajudes.
   
 2. Ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat de la UV. Ajudes adreçades a la realització d’estades de formació en altra universitat o centre d’investigació públics. Podrà sol·licitar-les el professorat titular d’universitat o contractat/da doctor/a amb un màxim de deu anys de servei en eixes figures, i el professorat ajudant doctor. Les estades es realitzaran, preferentment, en universitats i centres d’investigació estrangers o de fora de la Comunitat Valenciana, i tindran una durada d’un any. Els períodes de gaudi de les ajudes començaran a partir de l’1 de juliol de 2022.
   
 3. Ajudes Maria Zambrano per a l’atracció de talent internacional. L’objecte d’aquestes ajudes és l’atracció a universitats públiques espanyoles de personal docent i investigador amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres d’investigació estrangers. Aquestes ajudes estan adreçades a personal docent i investigador, de nacionalitat espanyola o d’altre país, amb una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a vint-i-quatre mesos en universitats o centres d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya diferents al de la defensa de la tesi doctoral. Aquestes ajudes podran tindre una durada d’un, dos o tres anys.

En tots els casos haurà de fer-se la reserva d’un mínim del 2% de les places per a persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Es recomana a les persones interessades en qualsevol d’aquestes modalitats que procedisquen a realitzar els contactes escaients amb els centres dedestinació de la seua elecció per tal de recollir la informació necessària que, d’acord amb la informació disponible en aquest moment, i sense perjudici de que es puga requerir alguna informació addicional, en tot cas haurà d’incloure:

 • Curriculum Vitae abreujat (CVA) de la persona candidata
 • Historial científic-tècnic del grup receptor
 • Memòria justificativa de l’impacte de l’estada
 • Document d’acceptació de l’estada pel centre receptor

En l’actualitat no es disposa de més informació que la continguda en aquesta nota comunicativa. A mesura que existisquen noves dades o aclariments per part del Ministeri d’Universitats, i fins la publicació de l’oportuna convocatòria per part de la Universitat de València, qualsevol informació serà tramesa a través de notes informatives. Per aquesta raó es prega que s’abstinguen de contactar amb els serveis administratius corresponents fins a nova comunicació al respecte.