University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Law, Political Science and Criminology Logo del portal

CALENDARI CAPD 2021-2022

El programa té establit un calendari per a determinats tràmits específics, en concret el següent:

Calendari Tràmits Específics:

.- Presentació Document Compromís Doctoral estudiants admesos en el curs 2021/2022, prorrogat fins el 8 d'abril de 2022.

.- Primer període de sol·licituds de reconeixement d'activitats formatives, fins al 8 D'ABRIL DE 2022.

.- Segona avaluació anual curs 2020/2021, presentar documents fins al 4 DE FEBRER DE 2022.

.- Primera avaluació anual curs 2021/2022, fins el dia 10 DE JUNY DE 2022. Comprèn la presentació dels següents documents depenent de la data d'inici dels estudis de doctorat:

 • Els estudiants que van iniciar estudis de doctorat en el curs 2021/2022, han de presentar els següents documents fins el dia 10 DE JUNY DE 2022:
  • Pla d'investigació
  • Informe anual de seguiment curs 2021/2022.
  • Document d'activitats del doctorant curs 2021/2022.
  • Si escau, segon període sol·licitar el reconeixement d'activitats formatives.
 • Els estudiants que van iniciar els seus estudis en cursos anteriors, hauran de presentar fins el 10 DE JUNY DE 2022 els següents documents:
  • Informe anual de seguiment curs 2021/2022.
  • Document d'activitats del doctorant curs 2021/2022.
  • Si escau, segon període sol·licitar el reconeixement d'activitats formatives.

.- Segona avaluació anual curs 2021/2022,  gener-febrer 2023.

Calendari altres tràmits de caràcter ordinari:

No obstant açò, existeixen unes altres tràmits de caràcter ordinari que no tenen una data determinada per al seu inici, com poden ser la sol·licitud de dipòsit de tesi, sol·licitud de modificació del pla de recerca, sol·licitud de pròrroga d'estudis, sol·licitud autorització estada a l'efecte d'obtenir l'esment internacional al títol de doctor, uns altres.


Per a aquest tipus de sol·licituds, no específiques, la comissió acadèmica, en la seua reunió del 18 d'abril de 2018 ha establit els següents terminis de presentació de sol·licituds:


.- Les sol·licituds de dipòsit de tesi doctoral podran presentar-se amb una antelació mínima de 10 dies hàbils al de celebració de la següent reunió de la comissió acadèmica.
.- Les sol·licituds no compreses en el calendari específic del programa de doctorat podran presentar-se amb una antelació mínima de 5 dies hàbils al de celebració de la següent reunió de la comissió. (Altres sol·licituds)


La comissió acadèmica del programa de doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia, de forma ordinària celebra reunions els dies 1 i 15 de cada mes, llevat que coincidisquen en dia festius o períodes de vacances.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DURACIÓ DELS ESTUDIS

Opció a temps complet

La duració dels estudis de doctorat, en l'opció a temps complet, serà d'un màxim de tres anys.

La Comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment es podria ampliar per un altre addicional, fins un total improrrogable de cinc anys.

Opció a temps parcial

En el cas d'optar per cursar els estudis en la modalitat de temps parcials, aquests podran tenir una duració màxima de cinc anys des de l'admissió.

En aquest supòsit, la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, de forma excepcional, podria ampliar-se per una altre any, fins un total imporrogable de huit anys.

Els terminis es comptabilitzen des de la data d'admissió al programa fins la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral.

Seqüenciació temporal

Primer any del programa

 

 

 

 

Última actualització 16 juny 2021