Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses Logo del portal

CONVOCATORIA D’AJUDES  PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

Guia per a la presentació de sol·licituds de participación en la convocatoria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol (descarregar( Actualitzat el 19/juliol/2021)

 FAQ Ministeri d'Universitats : preguntes freqüents amb les qüestions plantejades per les universitats fins hui ( V04 22-07-2021)

 

AVIS: Ampliació  fins al 17 de setembre del termini, Ajudes per a la requalificació del sistema universitari 

   

A) Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors:

 • Instància de sol·licitud (descarregar)
 • Currículum abreujat  (descarregar), o model FECYT
 • Memòria justificativa (descarregar)
 • Document d’acceptació a signar per la directora o el director del grup o centre receptor (descarregar)
 • Document d’acceptació de la Universitat de València, a signar per la directora o director del grup d’investigació (descarregar) (Actualitzat el 19/juliol/2021)

     

B) Ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

 • Instància de sol·licitud Ajudes requalificació professorat universitari (descarregar)
 • Currículum abreujat  (descarregar), o model  FECYT
 • Memòria justificativa (descarregar)
 • Document d’acceptació a signar per la directora o el director del grup o centre receptor (descarregar)

 

C) Ajudes María Zambrano per a l’atracció de talent internacional.

 

  NOTA: Ha sigut publicat el extracte de la Resolució de 2 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat València,  en el DOGV Num. 9132 / 21.07.2021  per tant el termini de presentació de sol·licituds començarà el 22 de juliol de 2021 i finalitzarà el 8 de setembre de 2021 a les 14.00 hores.

 

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2020.

 

Resolució amb la RELACIÓ D'AJUDES CONCEDIDES PER RENÚNCIES..

Resolució amb la RELACIÓ D'AJUDES CONCEDIDES..

  NOTA: Les persones beneficiàries rebran per correu electrònic la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. De conformitat amb el punt 12.5 de la convocatòria, transcorreguts els terminis d'un mes, tres mesos i sis mesos des de la data de publicació d'aquesta resolució de les ajudes, es publicaran, si escau, tres noves resolucions amb la comunicació de les substitucions produïdes, per les renúncies presentades durant els esmentats terminis.

BAREMACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds admeses a la fase de selecció.

  NOTA: Les persones interessades podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes,degudament justificades i documentades, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, mitjançant una TIG (Tràmit d’Instància Genèrica), especificant que el tràmit desitjat correspon al Programa Propi de la UV indicant l’assumpte “predoc 20 al·legacions”. (Data de publicació: 21/04/2021)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de la fase de preselecció.

  NOTA: S’obri un termini de deu dies, de conformitat amb l’apartat 11 de la convocatòria, perquè les persones admeses a la fase de selecció (Annex IV) presenten, mitjançant la Seu Electrònica (ENTREU) de la Universitat de València, la documentació sol·licitada. (Data de publicació: 29/01/2021)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de la fase de preselecció.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica (ENTREU), des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució i fins al 15 de gener de 2021, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud. En cas contrari, se’ls considerarà desistits de la mateixa. A més, els interessats podran presentar les al·legacions que consideren oportunes en el mateix termini. (Data de publicació: 23/12/2020)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 8 de juliol de 2020 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 08/06/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2019.

Resolució amb la SEGONA RELACIÓ d'AJUDES CONCEDIDES amb ocasió de les renuncies.

  NOTA: La persona beneficiaria rebrà, pròximament, mitjançant correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data d’incorporació serà l’1 de abril de 2021. (Data de publicació: 24/03/2021)

Resolució amb la RELACIÓ d'AJUDES CONCEDIDES amb ocasió de les renuncies.

  NOTA: Els beneficiaris rebran, pròximament, mitjançant correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data d’incorporació serà l’1 de març de 2021. (Data de publicació: 12/02/2021)

Resolució amb la RELACIÓ de les sol·licituds admeses amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA i AJUDES CONCEDIDES. (Data de publicació: 14/01/2021)

Resolució amb la RELACIÓ de les sol·licituds admeses amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’1 de setembre, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades mitjançant correu electrònic a l’adreça, mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “Postdoc 19 al·legacions”. (Data de publicació: 31/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 31/07/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies, a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que complete la sol·licitud o les al·legacions que s'estimen oportunes. (Data de publicació: 28/06/2019)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 15 d’abril de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 13/03/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2019.

Resolució amb la NOVA PRIORITZACIÓ de sol·licituds admeses en la fase de selecció, i relació d'ajudes concedides. (Data de publicació: 04/06/2020)

Resolució amb la NOVA PRIORITZACIÓ de sol·licituds admeses en la fase de selecció, i relació d'ajudes concedides. (Data de publicació: 18/02/2020)

Resolució amb la RELACIÓ de les sol·licituds admeses a la fase de selecció amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA, i relació d’ajudes concedides. (Data de publicació: 20/12/2019)

Resolució amb la RELACIÓ de les sol·licituds concedides amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL, i sol·licituds excloses de la fase de selecció.

  NOTA: Les persones interessades podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “predoc 19 al·legacions”. (Data de publicació: 04/12/2019)

Resolució amb la RELACIÓ de les tres sol·licituds, amb la nota mitjana ponderada més alta per àrees temàtiques definides per l’ANEP, preseleccionades a la fase de selecció. (Data de publicació: 20/09/2019)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de la fase de preselecció. (Data de publicació: 04/07/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de la fase de preselecció.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 05/06/2019)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 13 de març de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 11/02/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2018.

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds concedides amb la BEREMACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 27/03/2019)

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL. (Data de publicació: 31/01/2019)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/11/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que complete la sol·licitud o les al·legacions que estimen oportunes. (Data de publicació: 24/10/2018)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2018.

Resolució amb la NOVA RELACIÓ prioritzada en la fase de sececció. (Data de publicació: 25/01/2019)

 • Aclariment de la resolució de 25 de gener de 2019. (Data de publicació: 31/01/2019)

Resolució amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA en la fase de selecció i RELACIÓ d'ajudes CONCEDIDES. (Data de publicació: 22/11/2018)

Resolució amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL en la fase de selecció. (Data de publicació: 25/10/2018)

 • Modificació de la resolució de 12 de desembre de 2017. (Data de publicació: 28/09/2018)
 • Modificació de la resolució de 12 de desembre de 2017. (Data de publicació: 20/07/2018)

Resolució amb la RELACIÓ de les cinc sol·licituds, amb la nota mitjana ponderada més alta per àrea acadèmica, admeses a la fase de selecció. (Data de publicació: 16/07/2018)

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb indicació de la nota ponderada DEFINITIVA i àrea acadèmica de la fase de preselecció. (Data de publicació: 16/07/2018)

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb la nota ponderada PROVISIONAL i àrea acadèmica de la fase de preselecció.

  NOTA: Les al·legacions i reclamacions que s’estimen oportunes s’hauran de presentar dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució. (Data de publicació: 19/06/2018)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de la fase de preselecció. (Data de publicació: 04/06/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de la fase de preselecció.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 21/03/2018)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 12 de gener de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 12/12/2017)

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS 2017.

Resolució amb la RELACIÓ prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció i ADJUDICACIÓ d'ajudes. (Data de publicació: 15/01/2018)

Resolució amb la RELACIÓ prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció i ADJUDICACIÓ d'ajudes. (Data de publicació: 08/11/2017)

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb la baremació DEFINITIVA de la fase de selecció.

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb la baremació PROVISIONAL de la fase de selecció.

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses a la fase de selecció.

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb indicació de la nota ponderada DEFINITIVA i àrea acadèmica de la fase de preselecció.

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb indicació de la nota ponderada PROVISIONAL i àrea acadèmica de la fase de preselecció.

  NOTA: Les al·legacions i reclamacions que s’estimen oportunes s’hauran de presentar dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució. (Data de publicació: 03/05/2017)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de la fase de preselecció.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de la fase de preselecció.

  NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex II ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València ENTREU, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual i en tot cas, amb la data límit del 29 de març de 2017. Altrament,es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 08/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 30 de gener de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 30/12/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL DINTRE DEL PROGRAMA D'AJUDES A LA INVESTIGACIÓ 2017.

Resolució amb la RELACIÓ d'ajudes concedides i la BAREMACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds admeses de la convocatoria. (Data de publicació: 28/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ de sol·licituds admeses amb la BEREMACIÓ PROVISIONAL de la convocatòria.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades. (Data de publicació: 11/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria. (Data de publicació: 07/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 06/10/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà el comprès entre les 00:00 hores de l’1 de juliol de 2017 i les 23:59 hores del 31 de juliol de 2017. (Data de publicació: 30/06/2017)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ. (Convocatòria 2015 - Data de publicació: 19/10/2015)

Resolució. (Data de publicació: 28 d'abril de 2017)

Resolució i LLISTAT amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 28/03/2017)

Resolució i LLISTAT amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL.

  NOTA: Les al·legacions i/o reclamacions contra aquesta resolució provisional s'hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data de publicació: 27/02/2017)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

  NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data de publicació: 12/12/ 2015)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 18/11/2015)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS. (Annex 2 - Convocatòria 2016)

Resolució i  NOU LLISTAT amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA dels sol·licitants preseleccionats en reserva, per a la concessió de les substitucions de les renúncies. (Data de publicació: 19/09/2016)

  NOTA: La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 22 de setembre de 2016.

Resolució i LLISTAT amb la BAREMACIÓ DEFINITIVA dels sol·licitants preseleccionats. (Data de publicació: 15/06/2016)

  NOTA: La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 22 de juny de 2016.

Resolució i LLISTAT amb la BAREMACIÓ PROVISIONAL dels sol·licitants preseleccionats. (Data de publicació: 05/05/2016)

  NOTA: Les al·legacions i/o reclamacions contra aquesta resolució provisional s'hauran de presentar dins del termini que finalitza el 15 de maig de 2016.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS de la fase de preselecció. (Data de publicació: 22/03/2016)

  NOTA: El termini per a la presentació de la documentació requerida finalitzarà el dia 9 d'abril de 2016.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS de la fase de preselecció. Detectades errades en el càlcul de la Nota Mitjana Ponderada, es publiquen de nou els Annexos I i II, degudament corregits. (Data de publicació: 02/03/2016)

  NOTA: Les al·legacions i/o reclamacions contra aquesta resolució provisional s'hauran de presentar dins del termini que finalitza el 14 de març de 2016.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITUS de la fase d'admissió. (Data de publicació: 24/02/2016)

Correcció d'errades en relació a la Resolució del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica amb els LLISTATS PROVISIONALS. El termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions finalitza el 18 de febrer de 2016.. (Data de publicació: 12/02/2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 04/02/2016)

  NOTA: Els sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies, a comptar des del día següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que complete la sol·licitud, o les al·legacions que estimen oportunes. (Data de finalització del termini: 16 de febrer de 2016).

 

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS. (Convocatòria 2015 - Data de publicació: 30/10/2014)

RESOLUCIÓ del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica amb la relació prioritzada de sol·licitants admesos EN LLISTA D'ESPERA, de conformitat amb el barem establert i amb el punt 7.6 de les bases de la convocatòria. Des de la primera resolució (27 de gener de 2015), s'ha presentat una renuncia. Com a conseqüència, s'adjudica una ajuda predoctoral "atracció de talent" al primer sol·licitant per ordre de puntuació d'aquesta resolució. (Data de publicació 27/07/2015)

S'adjudica una ajuda al primer candidat de la llista prioritzada. El beneficiari rebrà en uns dies, per correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 15 de setembre de 2015.

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2015 de la Vicerectora d’Invaestigació i Política Científica, per la qual es concedeix una nova ajuda per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. (Data de publicació: 11/03/2015)

Aquesta nova ajuda substitueix la única renuncia presentada durant el primer mes a partir de la data de resolució  de publicació dels llistats definitius.

RESOLUCIÓ AMB ELS LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/01/2015)

  - Relació PRIORITZADA de sol·licitants ADMESOS

S'adjudiquen les ajudes als  20 primers candidats de la llista prioritzada. Els beneficiaris rebran en uns dies, per correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 2 de febrer de 2015.

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació definitiva

   - Relació definitiva de sol·licituds DENEGADES, amb motiu de la denegació

RESOLUCIÓ AMB ELS LLISTATS PROVISIONALS (Data de publicació: 29/12/2014)

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació provisional

   - Relació de sol·licitants als quals s'ha reclamat el subsanament de la documentació presentada, amb indicació del defecte a subsanar i amb la puntuació provisional

   - Relació provisional de sol·licituds DENEGADES

   NOTA: El termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions finalitzarà el dia 12 de gener de 2015 a les 23.59 hores

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, en el marc del Subprograma “Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS (Annex 2). Convocatòria 2014

   - Sol·licitud

   - Memòria projecte predoctoral

RESOLUCIÓ AMB ELS LLISTATS PROVISIONALS (Data de publicació: 11/12/2013)

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació provisional

   - Relació de sol·licitants als quals s'ha reclamat el subsanament de la documentació presentada, amb indicació del defecte a subsanar i amb la puntuació provisional

  - Relació provisional de sol·licituds DENEGADES

RESOLUCIÓ AMB ELS LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 26/12/2013)

   - Relació PRIORITZADA de sol·licitants ADMESOS

S'adjudiquen les ajudes als  20 primers candidats de la llista prioritzada. Els beneficiaris rebran en uns dies, per  correu ordinari, i per correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 7 de gener de 2014.

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació definitiva

Detectades errades per omisió en aquest llistat, s'ha corregit amb data 13 de gener de 2014

   - Relació definitiva de sol·licituds DENEGADES, amb motiu de la denegació

RESOLUCIÓ PER ESTIMACIÓ PARCIAL O TOTAL DE RECURSOS DE REPOSICIÓ (Data de publicació: 27/01/2014).

   - Llista d'espera PRIORITZADA de sol·licitants ADMESOS

Per estimació parcial o total de recursos de reposició, s'adjudiquen les ajudes als  3 primers candidats de la llista prioritzada d'espera. Els beneficiaris rebran en uns dies, per correu ordinari, i per correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 5 de febrer de 2014.

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació definitiva

Puntuació definitiva de tots dels sol·lcitants de la llista d'espera

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

   - Sol·licitud d'autoritzacio a col·laborar en tasques docents

   - Memòria Anual

   - Memòria Final

   - Informe de la Comissió d'Investigació

   - Sol·licitud d'Informe a la Comissió del Programa de Doctorat